*/ -->

Category Archives: งานบริการวิชาการ 2558

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเป็นวิทยากรกระบวนการอย่างมืออาชีพ”

รุ่นที่ 2 วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2558

pro

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างนวัตกรรมจากการจัดการความรู้และการถอดบทเรียน” (KM & AAR to Innovation)

234

รุ่นที่ 2 วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2558


หลักการและเหตุผล

การจัดการความรู้หรือ Knowledge Management (KM) เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนางานและ พัฒนาคน KM ซึ่งประกอบไปด้วยเทคนิคต่างๆ เช่น  Dialogue, storytelling, CoP และ AAR หรือการถอดบทเรียน  ไม่เพียงแต่ช่วยพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ แต่ยังช่วยสรรสร้างนวัตกรรมและมูลค่าเพิ่มให้กับงานประจำอีกด้วย

ปัจจุบัน สังคมคาดหวังบริการและผลงานที่มีคุณภาพจากหน่วยงานด้านสุขภาพมากยิ่งขึ้น  จึงจำเป็นที่จะต้องพัฒนาทักษะของการดึง Tacit Knowledge ออกมาจากผู้ปฏิบัติให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   แล้วพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าให้กับองค์กร    การอบรมเชิงปฏิบัติการนี้มุ่งเน้นการทำได้ ทำเป็น  ไม่เน้นทฤษฎี

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะในการจัดการความรู้และการถอดบทเรียนเพื่อสร้างนวัตกรรม

เนื้อหาหลักสูตร

 • KM  คืออะไร  สำคัญอย่างไร  อะไรบ้างที่เรียกว่า KM
 • AAR, สุนทรียสนทนา, storytelling, CoP  คืออะไร  มีประโยชน์อย่างไร   ทำอย่างไร  
 • นวัตกรรมคืออะไร  สร้างได้อย่างไร   
 • KM to Innovation  สร้างนวัตกรรมจากการจัดการความรู้ทำอย่างไร

รูปแบบการอบรม

เป็นการบรรยายปูพื้นความรู้  อภิปรายซักถามไขข้อข้องใจ   ลงมือทำแบบฝึกหัด   ฝึกการนำเสนอ  และหลังจากเสร็จสิ้นการอบรมแล้วสามารถเชิญวิทยากรเป็นที่ปรึกษาต่อไปได้

วิทยากรหลัก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาภา  ภัคภิญโญ  ยังประดิษฐ

คม. (บริหารการพยาบาล)  Ph.D (Nursing)

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

เป็นบุคลากรด้านสุขภาพหรือการศึกษาและมีประสบการณ์ในการทำงาน

จำนวนผู้เข้าอบรม

จำนวนไม่เกิน 30 คน   หากมีจำนวนน้อยกว่า 10 คนจะขอยกเลิกการอบรมในรุ่นนั้น

สถานที่อบรม

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน  มหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา

ค่าใช้จ่ายในการอบรม

ค่าลงทะเบียนท่านละ   3,000    บาท (รวมค่ากระเป๋า  เอกสาร  อาหารว่าง  อาหารกลางวัน  ใบวุฒิบัตร)

ระยะเวลาการรับสมัครและประกาศผล

รุ่นที่ 1  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  28 สิงหาคม 2558

ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกที่ http://www.aihd.mahidol.ac.th/ISC/?p=452

ในวันที่ 31 สิงหาคม 2558

รุ่นที่ 2  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  13 พฤศจิกายน 2558

ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกที่ http://www.aihd.mahidol.ac.th/ISC/?p=452

ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

งานบริการวิชาการ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ม.มหิดล

โทร. 02-441-9871  Email: aihdtr@gmail.com

Website: http://www.aihd.mahidol.ac.th

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research: R2R)”

วันที่ 14 – 16 ตุลาคม 2558

R2R

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบัน การพัฒนางานประจำให้เป็นงานวิจัยหรือ R 2 R เป็นความต้องการของทั้งหน่วยงานและตัวบุคลากรเอง  กล่าวคือ  R 2 R เป็นเครื่องมือช่วยแก้ปัญหาอันเนื่องจากผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายรวมทั้งช่วยปรับปรุงงานที่ทำอยู่เป็นประจำให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น   และยังช่วยให้บุคลากรที่ทำ R 2 R มีผลงานทางวิชาการ  สามารถนำไปใช้ประกอบการเลื่อนตำแหน่งได้อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม  บุคลากรจำนวนมากยังเข้าใจว่า R 2 R เป็นเรื่องยาก  ไกลเกินตัว  และไม่สามารถทำได้เนื่องจากไม่มีพื้นความรู้หรือประสบการณ์ด้านการวิจัย     การอบรมเชิงปฏิบัติการนี้  จะเป็นการนำพาท่านให้เข้าใจ R 2 R  มากยิ่งขึ้น  ให้ท่านสามารถทำ  R 2 R ได้อย่างมั่นใจ  และเมื่อมีก้าวที่หนึ่งแล้ว  ก้าวที่สองและสามก็จะง่ายสำหรับบุคลากรธรรมดาๆ  ที่ไม่ใช่นักวิชาการ

วัตถุประสงค์      เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม

 1. มีทักษะเบื้องต้นในการทำ R 2 R
 2. มีความรู้และเกิดการเรียนรู้ พัฒนาตนเองให้สามารถหาคำตอบที่ตนสงสัยได้
 3. ได้แนวทางในการปรับปรุงงานประจำในความรับผิดชอบของตน และสามารถทำงานประจำสู่งานวิจัยให้ประสบความสำเร็จได้รวดเร็วขึ้น

เนื้อหาหลักสูตร

 • R 2 R  คืออะไร  สำคัญอย่างไร  ทำวิจัยไม่เป็นทำ R 2 R ได้หรือ
 • R 2 R เริ่มต้นอย่างไร  (การหาโจทย์วิจัย และทบทวนวรรณกรรม)
 • R 2 R ทำอย่างไร  (ระเบียบวิธีวิจัย)
 • R 2 R เก็บข้อมูลอย่างไร  ใช้อะไรเก็บข้อมูล  ทำอย่างไรจึงน่าเชื่อถือและมีคุณภาพ (การเก็บรวบรวมข้อมูลและเครื่องมือ)
 • R 2 R รู้ได้อย่างไรว่าทำแล้วได้ผล  มีคุณภาพเพิ่มขึ้น (การวิเคราะห์ข้อมูลและการประเมินผล)
 • R 2 R เขียนรายงานอย่างไรให้ถูกต้อง
 • R 2 R นำเสนออย่างไรให้น่าสนใจ

รูปแบบการอบรม

เป็นการบรรยายปูพื้นความรู้  อภิปรายซักถามไขข้อข้องใจ   ลงมือทำแบบฝึกหัด   ฝึกการนำเสนอ  และหลังจากเสร็จสิ้นการอบรมแล้วสามารถเชิญวิทยากรเป็นที่ปรึกษาต่อไปได้

วิทยากรหลัก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาภา  ภัคภิญโญ  ยังประดิษฐ     คม. (บริหารการพยาบาล)  Ph.D (Nursing)

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน นักวิจัยรุ่นใหม่ และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม

จำนวนไม่เกิน 30 คน   หากมีจำนวนน้อยกว่า 10 คนจะขอยกเลิกการอบรมในรุ่นนี้

สถานที่อบรม

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน  มหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา

ค่าใช้จ่ายในการอบรม

ค่าลงทะเบียนท่านละ       4,000     บาท
(รวมค่ากระเป๋า  เอกสาร  อาหารว่าง  อาหารกลางวัน  ใบวุฒิบัตร)

ระยะเวลาการรับสมัครและประกาศผล

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  25 กันยายน 2558

ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกที่ http://www.aihd.mahidol.ac.th/ISC/?p=480

ในวันที่ 30 กันยายน 2558

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

งานบริการวิชาการ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ม.มหิดล

โทร. 02-441-9871  Email: aihdtr@gmail.com

Website: http://www.aihd.mahidol.ac.th

 

อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ“Writing Academic Paper for International Publication”

banner_writing

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

“Writing Academic Paper for International Publication”

เราจะช่วยให้ท่านมีเทคนิคการเขียนรายงานวิจัย บทความวิชาการ

สำหรับตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ให้คำแนะนำ สร้างแรงบันดาลใจ

และฝึกปฏิบัติไปพร้อมกับทีมอาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

หลักสูตรและวิธีการเรียนรู้

 • สอนแนะนำและเขียนด้วยกัน (guiding, coaching and reviewing) จากบทความวิจัยจากฉบับร่างจนกระทั่งเสร็จสมบูรณ์ รวมถึงให้คำแนะนำในการเลือกวารสาร และสอนการ submit online เพื่อตีพิมพ์
 • การอบรมแบ่งเป็น 3 ช่วงๆละ 2 วันเต็มหว่างการอบรมแต่ละช่วงจะมีการประชุมร่วมกันประมาณสองอาทิตย์ต่อครั้ง ในระหว่างนั้นผู้เข้าร่วมอบรมจะต้องฝึกเขียนรายงานด้วยตนเอง ตามคำแนะนำ และตัวอย่างที่จัดให้
 • รูปแบบของกิจกรรม เริ่มจากช่วยวางโครงสร้างของ manuscript แนะนำการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องการเขียน introduction, methodology, results, discussions and conclusionsระหว่างการอบรมจะมีการทบทวนบทความและ feedback ทั้งจากผู้เข้ารับการอบรมด้วยกัน (peer-to-peerreview) และจากทีมวิทยากร ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในระดับนานาชาติ

การอบรมนี้เหมาะสำหรับ:

 • ผู้ที่ดำเนินการวิจัยเสร็จเรียบร้อยแล้วและต้องการที่จะพัฒนาการเขียนบทความวิจัยสำหรับตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

ผลลัพธ์ที่จะได้เมื่อสิ้นสุดการอบรม

 • ท่านจะสามารถ submit ต้นฉบับบทความวิจัย ไปยังวารสารระดับนานาชาติ

เงื่อนไขการอบรม 

 • ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องส่งร่างรายงานวิจัยที่มีอยู่ เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ในการตีพิมพ์ระดับนานาชาติก่อนเข้ารับการอบรม

กำหนดการ: ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องเข้าร่วมอบรมอย่างต่อเนื่อง 3 ครั้ง  ดังนี้

 • ครั้งที่ 1: 10-11 สิงหาคม 2558
 • ครั้งที่ 2: 17-18 สิงหาคม 2558
 • ครั้งที่ 3: 21-22 กันยายน 2558

1

ค่าธรรมเนียมการอบรม: 35,000 บาท (ลดทันที 10% สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนก่อนวันที่ 24 กรกฎาคม 2558)

ค่าอบรมนี้รวมค่าลงทะเบียน เอกสารประกอบการอบรม อาหารว่างและอาหารกลางวัน ประกาศนียบัตร และค่าดำเนินการ

กรณีองค์กรที่ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม 4 ท่านขึ้นไป จะได้รับราคาพิเศษ

วิธีการสมัคร: download ได้ที่

download-pdf-icon

 

downloadEXCEL-icon

 

กรอกแบบฟอร์มใบสมัครและส่งไปที่ งานบริการวิชาการ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 25/25 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 นครปฐม 73170 ประเทศไทย หรือที่อีเมล์: aihdtr@gmail.com
โทรศัพท์: 02-4419040-3  ต่อ 38, 66   โทรสาร: 02-4419871

อบรมหัวข้อ Implementation Sciences Research

bannerImplementScienceBanner_new

What is Implementation Sciences?

 • Research on implementation addresses the level to which health interventions can fit within real-world public health and clinical service systems.
 • Implementation science is the study of methods to promote the integration of research findings and evidence into healthcare policy and practice.

Focus of Implementation Sciences

 • As a newly emerging field, the definition of implementation science and the type of research it encompasses may vary according setting and sponsor.  However,
 • The intent of implementation science and related research is to:

–                   investigate and address major bottlenecks (e.g. social, behavioral, economic, management) that impede effective implementation

–                   test new approaches to improve health programming, as well as determine a causal relationship between the intervention and its impact.

What you will learn?

 • The development of  evidence on what works in medicine
 • The Science of Implementation
 • Outcomes and Measurement
 • Theoretical Frameworks
 • Research Designs
 • IS Mentoring Program

 

Why it is so important and popular?

 • Increasingly recognized in academia as important
 • Priority area for health-related funders
 • Needed to make an impact on population health

Who should attend?

Public health professional, health promoters, health educator, medical research team, academics, researchers, community development, health management and policy makers, health funders

Course Fee 

Thai program:

 • Implementation Sciences 2 days 9,000 baht (inclusive 4 refreshments and 2 lunches)

International Program:

 • Implementation Sciences 2 days 450 USD (inclusive 4 refreshments and 2 lunches)

Duration

This 2-day program will be conducted 3 times per year and can be arranged on your request.

1st  :   25-26 June 2015

2nd :   16-17 July 2015

3rd :    27-28 August 2015

 

More Information

Academic Services Office

ASEAN Institute for Health Development, Mahidol University

25/25 Phutthamonthon 4 Rd., Nakhon Pathom 73170 Thailand

Tel. & Fax: (66) 24419871        www.aihd.mahidol.ac.th

E-mail: aihdtr@gmail.com