*/ -->

Category Archives: งานบริการวิชาการ 2557

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรนานาชาติ Violence Against Women and Children: Interventions for Safe Families

 เปิดรับสมัครการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรนานาชาติ

Violence Against Women and Children: Interventions for Safe Families

รุ่นที่ 1วันที่ 28-30 มกราคม 2557

รุ่นที่ 2 : วันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2557

  •       เรียนรู้  ค้นหาวิธีการใหม่ๆ  กับผู้เชี่ยวชาญระดับโลก 
  •       รูปแบบการเรียนรู้ที่ทันสมัย  ควบคู่ทฤษฎี-ปฏิบัติ  เน้นฝึกทักษะการนำไปใช้ได้จริง
  •       เปิดกว้าง สำหรับแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  นักวิชาการ  นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา  ครู  ผู้ดูแลเด็กและสตรี และบุคคลที่สนใจทั่วไป

Untitled