*/ -->

Short Course Training 2018

Learn and live a world-class academic institute. More »

MINI MM รุ่นที่ 25 More »

 

หลักสูตรอบรมระยะสั้น ประจำปี 2560

Training-AIHD-2560-for-PR.jpg_Page1

                                                                                                 Download Course

หลักสูตรอบรมระยะสั้น ประจำปี 2559

course

Download Course

Mini MM in Health

หลักสูตร นักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (Mini Master of Management in Health)

หลักการของหลักสูตร

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนและสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย ได้พัฒนาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (Mini Master of Management in Health: Mini MM) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 จนถึงปัจจุบันสำเร็จไปแล้ว 27 รุ่น รุ่นที่ 28 นี้ เปิดสอนระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์  – 11 กรกฎาคม 2563  โดยมุ่งที่จะพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านสาธารณสุขซึ่งประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในระดับท้องถิ่น  อำเภอ จังหวัดและประเทศ ให้มีภาวะผู้นำและมีทักษะในการบริหารงานสาธารณสุขยุคใหม่  เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารได้อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพ ในยุคไทยแลนด์ 4.0

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

หลักสูตรนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีคุณสมบัติดังนี้
1. เป็นผู้นำในการบริหารจัดการงานสาธารณสุขยุคใหม่
2. สามารถคิดวิเคราะห์ วางแผน กำกับ ติดตาม โครงการหรืองานด้านสาธารณสุข
3. มีทักษะในการบริหารงานสาธารณสุขระดับสูง

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไปในด้านการแพทย์ พยาบาล สาธารณสุขหรือที่เกี่ยวข้องและมีประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขหรือที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 ปี

ลักษณะของหลักสูตรและระยะเวลาการศึกษา

เป็นหลักสูตรศึกษาด้วยตัวเอง (Self Study Program) ระยะเวลา 4-5 เดือน

โครงสร้างของหลักสูตร

เนื้อหาวิชาแบ่งเป็น 8 หมวดรายวิชา (Module) ได้แก่

1. เวชศาสตร์ป้องกันกับการประยุกต์ใช้ในระบบสุขภาพ
(Applied Preventive Medicine for Health System)
1.1 การประยุกต์เวชศาสตร์ป้องกันในระบบสุขภาพทุกระดับ
1.2 การพัฒนาและการจัดการระบบบริการสุขภาพและบริการปฐมภูมิ
1.3 นวัตกรรมการจัดการเสพติดในยุค Thailand 4.0

2. ระบาดวิทยาเพื่อการแก้ปัญหาสาธารณสุข
(Epidemiology for Public Health Solutions)
2.1 หลักระบาดวิทยา การเฝ้าระวังโรคและการสอบสวนโรค การสอบสวนอุบัติเหตุ
2.2 การประยุกต์ระบาดวิทยาในการแก้ปัญหาโรคติดต่อ โรคเรื้อรังและสิ่งแวดล้อม

3. เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและการบริหารจัดการทรัพยากรสำหรับผู้บริหาร
(Health Economics and Resource Management for Administrator)
3.1 หลักและการประยุกต์เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข สำหรับผู้บริหาร
3.2 การบริหารจัดการทรัพยากร ในสถานบริการสุขภาพ

4. สุขภาพระหว่างประเทศ และการขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพ

5. การวิจัยและการนำผลการวิจัยไปใช้
(Health Research and Research Utilization)
5.1 การวิจัยและการนำผลการวิจัยไปใช้เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานด้านสาธารณสุข
5.2 การจัดการความรู้และการพัฒนางานประจำให้เป็นงานวิจัย

6. ภาวะผู้นำและทักษะของนักบริหารจัดการสมัยใหม่ (Leadership and Modern Management Skills)
6.1 ภาวะผู้นำแนวใหม่สำหรับนักบริหารสาธารณสุข
6.2 การบริหารบุคลากรสาธารณสุขแนวใหม่และการจัดการความขัดแย้งในองค์กร
6.3 การวางแผนยุทธศาสตร์และการบริหารเชิงกลยุทธ์

7. การพัฒนาคุณภาพและการบริหารความเสี่ยงในระบบสุขภาพ
(Quality Development and Risk Management for Health System)

8. การบริหารการเงิน การคลังในสถานบริการสุขภาพ

9. การจัดทำและบริหารโครงการแบบมืออาชีพ
9.1 เทคนิคการจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาคุณภาพ

10. เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้บริหารสาธารณสุข
10.1 Literacy & Health Communication
10.2 นวัตกรรมการจัดการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์แนวใหม่

วิธีการจัดการเรียนการสอน

การฝึกอบรมจัดในวันเสาร์และอาทิตย์  เดือนละ 1-2 ครั้ง เป็นระยะเวลา 4-5 เดือน โดยมีกิจกรรมดังนี้

1) บรรยายสรุป
2) อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์
3) แบ่งกลุ่มย่อยทำแบบฝึกหัดในชั้นเรียน (Problem-based learning)
4) มอบหมายงานเดี่ยว
5) มอบหมายโครงงานกลุ่ม
6) สอบรวบยอด

ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศ รับฟังการบรรยายสรุปและทำกิจกรรมกลุ่ม ทำรายงานเดี่ยวและโครงงานกลุ่มส่งตามกำหนด โดยผู้รับการอบรมจะได้รับเอกสารหรือสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง วันสุดท้ายของหลักสูตรผู้เข้ารับการอบรมนำเสนอโครงงานกลุ่ม โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้สามารถนำโครงการกลุ่มไปใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อผู้เข้ารับการอบรมผ่านเกณฑ์ตามกำหนดในทุกกิจกรรมแล้วจึงจะได้รับวุฒิบัตร
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก link ด้านล่าง

รายละเอียดหลักสูตร

กำหนดการ

ใบสมัคร Mini MM

จดหมายเชิญเข้าอบรม

หลักสูตรอบรมระยะสั้น ประจำปี 2561

bannerTRaining2561 

 

Mini MM in Health สัญจร รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

หลักสูตรฝึกอบรม
นักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส)
(Mini Master of Management in Health: Mini MM in Health)
สัญจร  จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 –  18 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561

หลักการของหลักสูตร

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนและสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย ได้พัฒนาหลักสูตรการบริหารงานสาธารณสุขระดับสูง  (Mini Master of Management in Health: Mini MM in Health)  ตั้งแต่ ปี พ.ศ.  2543 โดยมุ่งที่จะพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านสาธารณสุขซึ่งประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่น  อำเภอ จังหวัดและประเทศ  ให้มีภาวะผู้นำและมีทักษะในการบริหารงานสาธารณสุขยุคใหม่  เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารได้อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพ

เนื่องจากมีหน่วยงานในภูมิภาคหลายแห่งแสดงความจำนงให้ไปจัดการอบรมในพื้นที่ เพื่อให้ผู้บริหารและ
บุคลากรของโรงพยาบาลและหน่วยงานได้เข้ารับการอบรมจำนวนมากยิ่งขึ้น  สถาบันฯ จึงเปิดรับสมัครผู้เข้าอบรม
นักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข สัญจร  ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยจัดอบรมระหว่างวันที่  18 พฤศจิกายน
2560  – 18 กุมภาพันธ์  2561   ณ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

หลักสูตรนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีคุณสมบัติดังนี้

1.  เป็นผู้นำในการบริหารจัดการงานสาธารณสุขยุคใหม่
2.  สามารถคิดวิเคราะห์ วางแผน กำกับ ติดตาม โครงการหรืองานด้านสาธารณสุข
3.  มีทักษะในการบริหารงานสาธารณสุขระดับสูง

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไปในด้านการแพทย์ พยาบาล สาธารณสุขหรือที่เกี่ยวข้องและมี
ประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขหรือที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 ปี

ลักษณะของหลักสูตรและระยะเวลาการศึกษา

เป็นหลักสูตรศึกษาด้วยตัวเอง  (Self Study Program)  ระยะเวลา 4 เดือน

โครงสร้างของหลักสูตร

เนื้อหาวิชาแบ่งเป็น 7 หมวดรายวิชา (Module) ได้แก่

1.  เวชศาสตร์ป้องกันกับการประยุกต์ใช้ในระบบสุขภาพ  
(Applied Preventive Medicine for Health System)
1.1  การประยุกต์เวชศาสตร์ป้องกันในระบบสุขภาพทุกระดับ     
1.2  ระบบบริการสุขภาพและบริการปฐมภูมิ

2.  ระบาดวิทยาเพื่อการแก้ปัญหาสาธารณสุข
(Epidemiology for Public Health Solutions)
2.1  หลักระบาดวิทยา การเฝ้าระวังโรคและการสอบสวนโรค  การสอบสวนอุบัติเหตุ  
2.2  การประยุกต์ระบาดวิทยาในการแก้ปัญหาโรคติดต่อและไม่ติดต่อ และสิ่งแวดล้อม

3.  เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและการบริหารจัดการทรัพยากรสำหรับผู้บริหาร
(Health Economics and Resource Management for Administrator)
3.1  หลักและการประยุกต์เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขสำหรับผู้บริหาร
3.2  การบริหารจัดการทรัพยากรในสถานบริการสุขภาพ

4.  การพัฒนาคุณภาพและการบริหารความเสี่ยงในระบบสุขภาพ
(Quality Development and Risk Management for Health System)
4.1  การพัฒนาคุณภาพในองค์กรด้านสุขภาพ
4.2  การบริหารความเสี่ยงในระบบสุขภาพ

5.  การวิจัยและการนำผลการวิจัยไปใช้
(Health Research and Research Utilization)
5.1  การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานด้านสาธารณสุข  
5.2  การนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์  
5.3  การจัดการความรู้ และการพัฒนางานประจำให้เป็นงานวิจัย

6.  การตลาดและการสื่อสารสุขภาพ
(Public health communication and marketing)
6.1  การสื่อสารและประชาสัมพันธ์   
6.2  การสร้างภาพลักษณ์  

7.  ภาวะผู้น าและทักษะของนักบริหารจัดการสมัยใหม่
(Leadership and Modern Management Skills)
7.1  ภาวะผู้นำและบุคลิกภาพที่ดีของผู้บริหาร  
7.2  ทักษะของนักบริหารจัดการสมัยใหม่    
7.3  การบริหารเชิงกลยุทธ์ 

วิธีการจัดการเรียนการสอน

การฝึกอบรมจัดในวันเสาร์และอาทิตย์  เดือนละ 1-2 ครั้ง เป็นระยะเวลา 4 เดือน โดยมีกิจกรรมดังนี้
1)  บรรยายสรุป
2)  อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์
3)  แบ่งกลุ่มย่อยทำแบบฝึกหัดในชั้นเรียน (Problem-based learning)
4)  มอบหมายงานเดี่ยว
5)  มอบหมายโครงงานกลุ่ม
6)  สอบรวบยอด

ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศ  รับฟังการบรรยายสรุปและทำกิจกรรมกลุ่ม     ทำรายงาน
เดี่ยว และโครงงานกลุ่มส่งตามกำหนด  โดยผู้รับการอบรมจะได้รับเอกสารหรือสื่อการเรียนการสอนที่สามารถ
ศึกษาด้วยตนเอง   เมื่อผู้เข้ารับการอบรมส่งรายงานครบถ้วนแล้ว  จะต้องรับการทดสอบแบบเข้ม  ซึ่งเมื่อผ่านการ
ทดสอบแล้วจึงจะสำเร็จการศึกษา

การประเมินผล
1.  งานเดี่ยว             50%
2.  สอบ                    20%
3.  โครงงานกลุ่ม      20%
4.  การมีส่วนร่วม      10%

เกณฑ์การวัดผล

กรณีปกติ  
85      คะแนนขึ้นไป  เกรด A+ หมายถึง ดีเยี่ยม
80-84  คะแนน  เกรด A           หมายถึง ดีมาก
75-79  คะแนน  เกรด B+        หมายถึง ดี
70-74  คะแนน  เกรด B           หมายถึง ดีพอใช้
65-69  คะแนน  เกรด C+        หมายถึง พอใช้
60-64  คะแนน  เกรด C          หมายถึง ผ่าน
ต่ำกว่า 60 คะแนน  เกรด D     หมายถึง ไม่ผ่าน

กรณีสอบซ่อม
60  คะแนนขึ้นไป  เกรด C  หมายถึง ผ่าน
ต่ำกว่า 60 คะแนน เกรด F  หมายถึง ไม่ผ่าน

หมายเหตุ

1.  ผู้ที่ส่งรายงานครบถ้วน  จึงจะมีสิทธิเข้ารับการทดสอบ
2.  ผู้ไม่ผ่านการทดสอบ จะต้องสอบแก้ตัว  หากการสอบแก้ตัวครั้งแรกยังไม่ผ่าน   การสอบครั้งต่อไป
จะต้องเสียค่าลงทะเบียนการสอบจำนวน 3,000  บาท
3.  หลักสูตรมีรางวัลสำหรับผู้เข้ารับการอบรมที่ทำคะแนนได้สูงสุดของรุ่น

เกณฑ์การรับวุฒิบัตร

ผู้เข้ารับการอบรมที่จะมีคุณสมบัติในการรับวุฒิบัตรหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข
1.  มาเข้ารับการอบรมอย่างน้อย  80%  และ
2. ได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่า 60%

สถานที่จัดฝึกอบรม

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช   จ.นครศรีธรรมราช

ค่าลงทะเบียน      คนละ   26,000   บาท   (รวมอาหารว่าง อาหารกลางวัน ตลอดการอบรม)

การชำระเงิน     โอนเงินผ่านบัญชี  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่บัญชี   333-2-10377-6
ชื่อบัญชี  “สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
(ส่งสำเนำหลักฐานการชำระเงิน ระบุชื่อท่าน หลักสูตรและวันที่เข้าอบรม ทางโทรสาร  02-4419871)

ผู้รับผิดชอบโครงการ:

ผศ. ดร. อาภา ภัคภิญโญ    โทรมือถือ   081-9364904   email:apa.puc@mahidol.ac.th

สอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่ง:

คุณพิชญ์สินี  เพียรอนุกูลบุตร  โทร 02-4419040-3  ต่อ 53, 38

สถานที่ติดต่อ:

งานบริการวิชาการ    สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
ต.ศาลายา  อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์    02-4419040-3  ต่อ 53, 66, 38    โทรสาร  02-4419871

Website: www.aihd.mahidol.ac.th
Email: aihdtr@gmail.com,
Email: pitsinee.pea@mahidol.ac.th

กำหนดการอบรม

ใบสมัคร

Implementation Research in One Health

implesci

       READ MORE

      APPLICATION FORM (PDF file)

     APPLICATION FORM (MS WORD file)