*/ -->

Monthly Archives: August 2015

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research: R2R)”

วันที่ 14 – 16 ตุลาคม 2558

R2R

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบัน การพัฒนางานประจำให้เป็นงานวิจัยหรือ R 2 R เป็นความต้องการของทั้งหน่วยงานและตัวบุคลากรเอง  กล่าวคือ  R 2 R เป็นเครื่องมือช่วยแก้ปัญหาอันเนื่องจากผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายรวมทั้งช่วยปรับปรุงงานที่ทำอยู่เป็นประจำให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น   และยังช่วยให้บุคลากรที่ทำ R 2 R มีผลงานทางวิชาการ  สามารถนำไปใช้ประกอบการเลื่อนตำแหน่งได้อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม  บุคลากรจำนวนมากยังเข้าใจว่า R 2 R เป็นเรื่องยาก  ไกลเกินตัว  และไม่สามารถทำได้เนื่องจากไม่มีพื้นความรู้หรือประสบการณ์ด้านการวิจัย     การอบรมเชิงปฏิบัติการนี้  จะเป็นการนำพาท่านให้เข้าใจ R 2 R  มากยิ่งขึ้น  ให้ท่านสามารถทำ  R 2 R ได้อย่างมั่นใจ  และเมื่อมีก้าวที่หนึ่งแล้ว  ก้าวที่สองและสามก็จะง่ายสำหรับบุคลากรธรรมดาๆ  ที่ไม่ใช่นักวิชาการ

วัตถุประสงค์      เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม

  1. มีทักษะเบื้องต้นในการทำ R 2 R
  2. มีความรู้และเกิดการเรียนรู้ พัฒนาตนเองให้สามารถหาคำตอบที่ตนสงสัยได้
  3. ได้แนวทางในการปรับปรุงงานประจำในความรับผิดชอบของตน และสามารถทำงานประจำสู่งานวิจัยให้ประสบความสำเร็จได้รวดเร็วขึ้น

เนื้อหาหลักสูตร

  • R 2 R  คืออะไร  สำคัญอย่างไร  ทำวิจัยไม่เป็นทำ R 2 R ได้หรือ
  • R 2 R เริ่มต้นอย่างไร  (การหาโจทย์วิจัย และทบทวนวรรณกรรม)
  • R 2 R ทำอย่างไร  (ระเบียบวิธีวิจัย)
  • R 2 R เก็บข้อมูลอย่างไร  ใช้อะไรเก็บข้อมูล  ทำอย่างไรจึงน่าเชื่อถือและมีคุณภาพ (การเก็บรวบรวมข้อมูลและเครื่องมือ)
  • R 2 R รู้ได้อย่างไรว่าทำแล้วได้ผล  มีคุณภาพเพิ่มขึ้น (การวิเคราะห์ข้อมูลและการประเมินผล)
  • R 2 R เขียนรายงานอย่างไรให้ถูกต้อง
  • R 2 R นำเสนออย่างไรให้น่าสนใจ

รูปแบบการอบรม

เป็นการบรรยายปูพื้นความรู้  อภิปรายซักถามไขข้อข้องใจ   ลงมือทำแบบฝึกหัด   ฝึกการนำเสนอ  และหลังจากเสร็จสิ้นการอบรมแล้วสามารถเชิญวิทยากรเป็นที่ปรึกษาต่อไปได้

วิทยากรหลัก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาภา  ภัคภิญโญ  ยังประดิษฐ     คม. (บริหารการพยาบาล)  Ph.D (Nursing)

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน นักวิจัยรุ่นใหม่ และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม

จำนวนไม่เกิน 30 คน   หากมีจำนวนน้อยกว่า 10 คนจะขอยกเลิกการอบรมในรุ่นนี้

สถานที่อบรม

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน  มหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา

ค่าใช้จ่ายในการอบรม

ค่าลงทะเบียนท่านละ       4,000     บาท
(รวมค่ากระเป๋า  เอกสาร  อาหารว่าง  อาหารกลางวัน  ใบวุฒิบัตร)

ระยะเวลาการรับสมัครและประกาศผล

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  25 กันยายน 2558

ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกที่ http://www.aihd.mahidol.ac.th/ISC/?p=480

ในวันที่ 30 กันยายน 2558

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

งานบริการวิชาการ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ม.มหิดล

โทร. 02-441-9871  Email: aihdtr@gmail.com

Website: http://www.aihd.mahidol.ac.th