*/ -->

Monthly Archives: April 2018

Mini MM in Health

หลักสูตร นักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (Mini Master of Management in Health)

หลักการของหลักสูตร

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนและสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย ได้พัฒนาหลักสูตรการบริหารงานสาธารณสุขระดับสูง (Mini Master of Management in Health: Mini MM) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 จนถึงปัจจุบันสำเร็จไปแล้ว 26 รุ่น รุ่นที่ 27 นี้ เปิดสอนระหว่างวันที่ 2 สิงหาคม  – 15 ธันวาคม 2562  โดยมุ่งที่จะพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านสาธารณสุขซึ่งประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในระดับท้องถิ่น  อำเภอ จังหวัดและประเทศ ให้มีภาวะผู้นำและมีทักษะในการบริหารงานสาธารณสุขยุคใหม่  เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารได้อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพ ในยุคไทยแลนด์ 4.0

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

หลักสูตรนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีคุณสมบัติดังนี้
1. เป็นผู้นำในการบริหารจัดการงานสาธารณสุขยุคใหม่
2. สามารถคิดวิเคราะห์ วางแผน กำกับ ติดตาม โครงการหรืองานด้านสาธารณสุข
3. มีทักษะในการบริหารงานสาธารณสุขระดับสูง

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไปในด้านการแพทย์ พยาบาล สาธารณสุขหรือที่เกี่ยวข้องและมีประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขหรือที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 ปี

ลักษณะของหลักสูตรและระยะเวลาการศึกษา

เป็นหลักสูตรศึกษาด้วยตัวเอง (Self Study Program) ระยะเวลา 6 เดือน

โครงสร้างของหลักสูตร

เนื้อหาวิชาแบ่งเป็น 8 หมวดรายวิชา (Module) ได้แก่

1. เวชศาสตร์ป้องกันกับการประยุกต์ใช้ในระบบสุขภาพ
(Applied Preventive Medicine for Health System)
1.1 การประยุกต์เวชศาสตร์ป้องกันในระบบสุขภาพทุกระดับ
1.2 ระบบบริการสุขภาพและบริการปฐมภูมิ

2. ระบาดวิทยาเพื่อการแก้ปัญหาสาธารณสุข
(Epidemiology for Public Health Solutions)
2.1 หลักระบาดวิทยา การเฝ้าระวังโรคและการสอบสวนโรค การสอบสวนอุบัติเหตุ
2.2 การประยุกต์ระบาดวิทยาในการแก้ปัญหาโรคติดต่อ โรคเรื้อรัง และสิ่งแวดล้อม

3. เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและการบริหารจัดการทรัพยากรสำหรับผู้บริหาร
(Health Economics and Resource Management for Administrator)
3.1 หลักและการประยุกต์เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข สำหรับผู้บริหาร
3.2 การบริหารจัดการทรัพยากร ในสถานบริการสุขภาพ

4. การพัฒนาคุณภาพและการบริหารความเสี่ยงในระบบสุขภาพ
(Quality Development and Risk Management for Health System)
4.1 การพัฒนาคุณภาพในองค์กรด้านสุขภาพ
4.2 การบริหารความเสี่ยงในระบบสุขภาพ

5. สุขภาพระหว่างประเทศ และการจัดการภาวะฉุกเฉิน
(Global Health and Emergency management)
5.1 สุขภาพระหว่างประเทศ
5.2 การจัดการภาวะฉุกเฉิน

6. การวิจัยและการนำผลการวิจัยไปใช้
(Health Research and Research Utilization)
6.1 การวิจัยและการนำผลการวิจัยไปใช้ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานด้านสาธารณสุข
6.2 การจัดการความรู้ และการพัฒนางานประจำให้เป็นงานวิจัย

7. การตลาดและการสื่อสารสุขภาพ
(Marketing and Health Communication)
7.1 การตลาดและการสร้างภาพลักษณ์
7.2 การสื่อสารสุขภาพ

8. ภาวะผู้นำและทักษะของนักบริหารจัดการสมัยใหม่
(Leadership and Modern Management Skills)
8.1 ภาวะผู้นำและบุคลิกภาพที่ดีของผู้บริหาร
8.2 ทักษะของนักบริหารจัดการสมัยใหม่
8.3 การวางแผนยุทธศาสตร์และการบริหารเชิงกลยุทธ์
8.4 กฎหมายที่จำเป็นสำหรับผู้บริหาร

วิธีการจัดการเรียนการสอน

การฝึกอบรมจัดในวันเสาร์และอาทิตย์  เดือนละ 1 ครั้ง เป็นระยะเวลา 6 เดือน โดยมีกิจกรรมดังนี้

1) บรรยายสรุป
2) อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์
3) แบ่งกลุ่มย่อยทำแบบฝึกหัดในชั้นเรียน (Problem-based learning)
4) มอบหมายงานเดี่ยว
5) มอบหมายโครงงานกลุ่ม
6) ศึกษาดูงาน
7) สอบข้อเขียนแบบเข้ม
ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศ รับฟังการบรรยายสรุปและทำกิจกรรมกลุ่ม ณ สถาบัน
พัฒนาสุขภาพอาเซียน ไปศึกษาดูงาน ณ สถานที่ที่กลุ่มสนใจ ทำรายงานเดี่ยวและโครงงานกลุ่มส่งตามกำหนด
โดยผู้รับการอบรมจะได้รับเอกสารหรือสื่อการเรียนการสอน ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง และในวันสุดท้ายของหลักสูตร ผู้เข้ารับการอบรม นำเสนอโครงงานกลุ่ม โดยมี ผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้สามารถนำโครงการกลุ่มไปใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อผู้เข้ารับการอบรม ผ่านเกณฑ์ตามกำหนดในทุกกิจกรรมแล้ว จึงจะได้รับวุฒิบัตร

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก link ด้านล่าง

รายละเอียดหลักสูตร

ใบสมัคร Mini MM

จดหมายเชิญ บุคลากรในสาธารณสุขจังหวัด/อำเภอ

จดหมายเชิญ บุคลากรใน รพ.และผู้สนใจ