*/ -->

Mini MM in Health

หลักสูตร นักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (Mini Master of Management in Health)

หลักการของหลักสูตร

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนและสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย ได้พัฒนาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (Mini Master of Management in Health: Mini MM) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 จนถึงปัจจุบันสำเร็จไปแล้ว 27 รุ่น รุ่นที่ 28 นี้ เปิดสอนระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์  – 11 กรกฎาคม 2563  โดยมุ่งที่จะพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านสาธารณสุขซึ่งประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในระดับท้องถิ่น  อำเภอ จังหวัดและประเทศ ให้มีภาวะผู้นำและมีทักษะในการบริหารงานสาธารณสุขยุคใหม่  เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารได้อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพ ในยุคไทยแลนด์ 4.0

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

หลักสูตรนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีคุณสมบัติดังนี้
1. เป็นผู้นำในการบริหารจัดการงานสาธารณสุขยุคใหม่
2. สามารถคิดวิเคราะห์ วางแผน กำกับ ติดตาม โครงการหรืองานด้านสาธารณสุข
3. มีทักษะในการบริหารงานสาธารณสุขระดับสูง

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไปในด้านการแพทย์ พยาบาล สาธารณสุขหรือที่เกี่ยวข้องและมีประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขหรือที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 ปี

ลักษณะของหลักสูตรและระยะเวลาการศึกษา

เป็นหลักสูตรศึกษาด้วยตัวเอง (Self Study Program) ระยะเวลา 4-5 เดือน

โครงสร้างของหลักสูตร

เนื้อหาวิชาแบ่งเป็น 8 หมวดรายวิชา (Module) ได้แก่

1. เวชศาสตร์ป้องกันกับการประยุกต์ใช้ในระบบสุขภาพ
(Applied Preventive Medicine for Health System)
1.1 การประยุกต์เวชศาสตร์ป้องกันในระบบสุขภาพทุกระดับ
1.2 การพัฒนาและการจัดการระบบบริการสุขภาพและบริการปฐมภูมิ
1.3 นวัตกรรมการจัดการเสพติดในยุค Thailand 4.0

2. ระบาดวิทยาเพื่อการแก้ปัญหาสาธารณสุข
(Epidemiology for Public Health Solutions)
2.1 หลักระบาดวิทยา การเฝ้าระวังโรคและการสอบสวนโรค การสอบสวนอุบัติเหตุ
2.2 การประยุกต์ระบาดวิทยาในการแก้ปัญหาโรคติดต่อ โรคเรื้อรังและสิ่งแวดล้อม

3. เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและการบริหารจัดการทรัพยากรสำหรับผู้บริหาร
(Health Economics and Resource Management for Administrator)
3.1 หลักและการประยุกต์เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข สำหรับผู้บริหาร
3.2 การบริหารจัดการทรัพยากร ในสถานบริการสุขภาพ

4. สุขภาพระหว่างประเทศ และการขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพ

5. การวิจัยและการนำผลการวิจัยไปใช้
(Health Research and Research Utilization)
5.1 การวิจัยและการนำผลการวิจัยไปใช้เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานด้านสาธารณสุข
5.2 การจัดการความรู้และการพัฒนางานประจำให้เป็นงานวิจัย

6. ภาวะผู้นำและทักษะของนักบริหารจัดการสมัยใหม่ (Leadership and Modern Management Skills)
6.1 ภาวะผู้นำแนวใหม่สำหรับนักบริหารสาธารณสุข
6.2 การบริหารบุคลากรสาธารณสุขแนวใหม่และการจัดการความขัดแย้งในองค์กร
6.3 การวางแผนยุทธศาสตร์และการบริหารเชิงกลยุทธ์

7. การพัฒนาคุณภาพและการบริหารความเสี่ยงในระบบสุขภาพ
(Quality Development and Risk Management for Health System)

8. การบริหารการเงิน การคลังในสถานบริการสุขภาพ

9. การจัดทำและบริหารโครงการแบบมืออาชีพ
9.1 เทคนิคการจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาคุณภาพ

10. เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้บริหารสาธารณสุข
10.1 Literacy & Health Communication
10.2 นวัตกรรมการจัดการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์แนวใหม่

วิธีการจัดการเรียนการสอน

การฝึกอบรมจัดในวันเสาร์และอาทิตย์  เดือนละ 1-2 ครั้ง เป็นระยะเวลา 4-5 เดือน โดยมีกิจกรรมดังนี้

1) บรรยายสรุป
2) อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์
3) แบ่งกลุ่มย่อยทำแบบฝึกหัดในชั้นเรียน (Problem-based learning)
4) มอบหมายงานเดี่ยว
5) มอบหมายโครงงานกลุ่ม
6) สอบรวบยอด

ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศ รับฟังการบรรยายสรุปและทำกิจกรรมกลุ่ม ทำรายงานเดี่ยวและโครงงานกลุ่มส่งตามกำหนด โดยผู้รับการอบรมจะได้รับเอกสารหรือสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง วันสุดท้ายของหลักสูตรผู้เข้ารับการอบรมนำเสนอโครงงานกลุ่ม โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้สามารถนำโครงการกลุ่มไปใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อผู้เข้ารับการอบรมผ่านเกณฑ์ตามกำหนดในทุกกิจกรรมแล้วจึงจะได้รับวุฒิบัตร
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก link ด้านล่าง

รายละเอียดหลักสูตร

กำหนดการ

ใบสมัคร Mini MM

จดหมายเชิญเข้าอบรม