อาจารย์และบุคลากร

ส่วนงานในสถาบัน
จำนวนบุคลากร
ระบบสุขภาพ (อาจารย์)
15
งานบริการวิชาการ
7
งานบริหารงานทั่วไป
20
งานการศึกษา
7
งานเทคโนโลยีสื่อสารการเรียนรู้
9
งานนโยบายและแผน และทรัพยากรบุคคล
4
งานวิจัย
7
งานบริการอาคารสถานที่
12
รวมทั้งสิ้น
82

 

แผนผังองค์กร

Organization Chart-th