เกี่ยวกับสถาบัน

aboutth-1

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน (ASEAN Institute for Health Development, AIHD) เดิมมีชื่อว่า ศูนย์ฝึกอบรมและ พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานอาเซียน (ASEAN Training Center for Primary Health Care Development หรือ ATC/PHC) ก่อตั้งมาจากการที่รัฐบาลญี่ปุ่นมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ความช่วยเหลือแก่ ประเทศอาเซียนในด้านการพัฒนาทรัพยากร บุคคล ASEAN Human Resource Development Project) จึงได้มีการลงนาม ในสัญญาให้ความร่วมมือทางด้านวิชาการ (Technical Cooperation) เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2525 และความ ช่วยเหลือทางด้านการก่อสร้าง เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2525 กับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency, JICA)


DSC_0611-300x198ปรับเปลี่ยนสถานะจาก “ศูนย์” มาเป็น “สถาบัน”

ต่อมา เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2529 สภามหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีมติให้ปรับสถานภาพของศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน เป็นสถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน รับผิดชอบภารกิจเทียบเท่ากับคณะหนึ่ง ของมหาวิทยาลัย และคณะรัฐมนตรีในรัฐบาล พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ได้ให้ความเห็นชอบและอนุมัติ ให้ปรับสถานภาพจาก “ศูนย์” มาเป็น “สถาบัน” เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2531 และเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2552 สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียนได้ปรับเปลี่ยน ชื่อเป็น สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ตามประกาศของ สภามหาวิทยาลัยมหิดล

วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศในการวิจัย ศึกษา บริการวิชาการอย่างมืออาชีพ และนวัตกรรมด้านสุขภาพอย่างยั่งยืน ภายในปี 2563

พันธกิจ

 • จัดกระบวนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้นำการจัดการสุขภาพอย่างยั่งยืน
 • เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรด้านสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาคุณภาพอย่างยั่งยืน
 • พัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างต้นแบบนวัตกรรมด้านสุขภาพอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์

 • ยุทธศาสตร์ที่ 1สร้างความเป็นเลิศของงานวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบด้านสุขภาพอย่างยั่งยืน
 • ยุทธศาสตร์ที่ 2สร้างการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงสุขภาวะชุมชน
 • ยุทธศาสตร์ที่ 3สร้างนวัตกรรมด้านการบริการวิชาการ เพื่อการมีสุขภาวะอย่างยั่งยืน
 • ยุทธศาสตร์ที่ 4พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
 

วัฒนธรรมองค์กร (Core value)

 • Academic Excellence with Social Responsibility มีความเป็นเลิศทางวิชาการและรับผิดชอบต่อสังคม
 • Internationalization มีความเป็นนานาชาติ
 • Harmony with Culture and Environment มีความกลมกลืนด้านวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
 • Dynamic management มีการบริหารจัดการที่คล่องตัว