สิ่งอำนวยความสะดวก

หอพักอาเซียนเฮาส์

หอพักอาเซียนเฮาส์ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2527 โดยความร่วมมือของรัฐบาลไทยและรัฐบาลญี่ปุ่น  ในขณะนั้น  ซึ่งกำกับและดูแลโดยสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน เป็นหน่วยงานในสังกัดของมหาวิทยาลัยมหิดล  หอพักเป็นอาคารคอนกรีตสูง 3 ชั้น  จำนวน 50 ห้อง ทำเลตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา  การเดินทางสะดวก  ปลอดภัย  สภาพแวดล้อมสะอาด  ร่มรื่นด้วยต้นไม้นานาชนิด      มีพนักงานรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง    เปิดให้บริการสำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป   ประเภทรายวัน และรายเดือน

ห้องสมุด

 

ห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าที่มีคุณภาพและมีความพร้อมในการบริการอย่างครอบคลุมความจำเป็น อีกทั้งมีความทันสมัย สะดวก และส่งเสริมการเป็นแหล่งศึกษาวิจัยและจัดการเรียนการสอนระดับสูง เน้นให้บริการเฉพาะด้าน โดยเฉพาะเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าทางด้านการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเป็นแหล่งความรู้สำคัญในสาขาวิทยาการเสพติดที่มีข้อมูลสมบูรณ์ที่สุดในขณะนี้ ซึ่งมากกว่าร้อยละ 80 เป็นหนังสือ ตำรา งานวิจัย และข้อมูลสารสนเทศที่เป็นภาษาต่างประเทศ เหมาะสำหรับการศึกษาค้นคว้า วิจัย และเป็นแหล่งเรียนรู้ สำหรับบุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ภายในห้องสมุดมีพื้นที่นั่งอ่านที่สะดวกสบาย และเงียบสงบ บรรยากาศน่าอ่าน สถานที่เหมาะสมกับการเรียนรู้เป็นอย่างมาก

 ห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ปัจจุบันอยู่ภายใต้สำนักงานเครือข่ายห้องสมุด โดยหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ห้องสมุดตั้งอยู่ที่สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มีรูปแบบดำเนินการแบบเครือข่าย  เป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยสมบูรณ์พร้อมบริการ ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ SIERRA เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศและเพื่อสืบค้นสารสนเทศ ช่วยให้เกิดความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการเป็นอย่างมาก  นอกจากนี้ ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดผ่านกระบวนการคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะทาง โดยคำนึงถึงคุณภาพความทันสมัยเป็นสำคัญ ห้องสมุดได้จัดการทรัพยากรสารสนเทศตามหลักเกณฑ์มาตรฐานสากลโดยคำนึงถึงประโยชน์ในการเชื่อมโยงข้อมูลระดับสากล มีการจัดหมวดหมู่ตามระบบ LC (Library Congress Classification) สำหรับหนังสือทั่วไปและใช้ระบบ NLM (National Library of Medicine)สำหรับหนังสือทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อความเหมาะสม นอกจากทรัพยากรตัวเล่มในห้องสมุดแล้วสมาชิกห้องสมุดยังสามารถใช้ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ ทั้ง E-Books, E-Journals, E-Databases ครอบคลุมในทุกสาขาวิชา เป็นจำนวนมาก ห้องสมุดให้บริการผ่านเทคโนโลยีสมรรถนะสูงเพื่อความรวดเร็วในการเข้าถึงสารสนเทศโดยไร้ข้อจำกัดทั้งเวลาและสถานที่ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าที่มีคุณภาพตามนโยบายของห้องสมุด   นอกจากนี้ ห้องสมุดยังมีบริการต่างๆ ที่ช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงตามบริบทต่างๆ ผู้ใช้บริการจึงควรจักบริการต่างๆ ของห้องสมุด และเลือกใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างเหมาะสมต่อไป

บริการทั่วไป (General Services)

·     บริการสมาชิกห้องสมุด (Membership)

·     บริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ (Circulations)

·     บริการจองทรัพยากรสารสนเทศ (Hold)

·     บริการยืมระหว่างห้องสมุดภายในและนอกมหาวิทยาลัยมหิดล (Interlibrary Loan)

บริการพิเศษ (Special Services)

·     ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด (Library Orientations)

·     บริการช่วยการค้นคว้าสารสนเทศ (OPAC Searching Databases)

·     บริการรับ-ส่งหนังสือระหว่างห้องสมุดภายในมหาวิทยาลัย (Mahidol Book Delivery)

·  บริการแนะนำการใช้ห้องสมุด การใช้ฐานข้อมูล การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (Information Seeking Guide)

 บริการสนับสนุนการวิจัย (Research Support)

·     บริการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เฉพาะสาขา (Electronic Databases Searching)

·     บริการจัดหาสำเนาเอกสารจากแหล่งต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ (Fulltext Services)

·     บริการแนะนำการใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม (Endnote Guide)

·     บริการตรวจการเขียนบรรณานุกรม (Reference Checking)

·     บริการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ (Turnitin Checking)

·     บริการแนะนำแหล่งตีพิมพ์งานวิจัย (Publishing Guide) 

·     บริการอบรมการสืบค้นสารสนเทศ (Library Training)

ห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มีพื้นที่รวม 147.75 ตารางเมตร มีบุคลากรห้องสมุด 2 คน คือ นางสุรัสวดี ดิษฐสกุล บรรณารักษ์ผู้ชำนาญการพิเศษ เป็นหัวหน้าห้องสมุด และนางอริสา โพธิ์ใย ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด เป็นผู้ช่วย แม้ว่าห้องสมุดจะมีขนาดเล็กแต่ห้องสมุดให้บริการครบถ้วนอย่างมิตรไมตรี

ห้องสมุดเปิดทำการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30-17.00 น. เว้นวันหยุดราชการ บุคคลทั่วไปสามารถใช้บริการห้องสมุดได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

  
AIHD Meetings and Conferences
The AIHD has, in addition, a fully-equipped auditorium with sound and projection systems. Assistance with displays can be requested from the Audio-Visual Office. There are also several meeting rooms that can be used by individuals or groups. Some of the rooms are equipped with microphones at each seat, and some have built-in recording equipment so that meeting precedings can taped. Audio-visual equipment is available
Meeting Room
Capacity (Persons)
Cost / 1 half-day (baht)
Bunga Raya (1114)
6 – 10
1,500
Lamdual (1102)
12 – 15
2,500
Blue Poppy (2101)
12 – 15
2,500
Champa (1117)
25
3,000
Lotus (2106)
25 – 30
3,000
Krasae Chanawongse
25 – 30
3,500
Moon Orchid (2108)
50 – 60
4,000
Boonsiri
150
4,500
Natth Bhamapravati
350
6,000
Ratchaphruek
25 – 30
-

Contact

นาย.กานต์ จันทวงษ์
Tel : 02-441-9040-3 ext. 51
E-Mail : karn.chn@mahidol.ac.th