คณะกรรมการที่ปรึกษา

1.ดร.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ ประธาน
2.รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม รองประธาน
3.ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ กรรมการ
4.นพ.มานิต ธีระตันติกานนท์กรรมการ
5.นายบรรจง อมรชีวินกรรมการ
6.นพ.ชัยยศ คุณานุสนธิ์กรรมการ
7.WHO Representative to Thailand กรรมการ
8.JICA Resident Representation to Thailandกรรมการ
9.รศ.ดร.พญ.อรพินท์ สิงหเดชกรรมการ
10.ศ.ดร.สุภา เพ่งพิศเลขานุการ