คณะกรรมการประจำส่วนงาน

1.ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
2.รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
3.ผู้อำนวยการสถาบัน ฝ่ายการศึกษา พัฒนาสุขภาพอาเซียน
4.ประธานหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐาน มหาบัณฑิต (นานาชาติ)
5.ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการเสพติด
6.ผศ.ดร.ชีระวิทย์ รัตนพันธ์ผู้แทนจากคณาจารย์ประจำวาระ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2560
7.ดร.ดวงใจ บรรทัพผู้แทนจากคณาจารย์ประจำวาระ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2560
8.นายกานต์ จันทวงษ์ผู้แทนจากบุคลากรกลุ่มสนับสนุนวิชาการวาระ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2560
9.นายจเร ข่มอารมณ์ผู้แทนจากบุคลากรกลุ่มสนับสนุนทั่วไปวาระ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2560
10.นายสมชาย วิริภิรมย์กูลผู้แทนจากบุคลากรกลุ่มหัวหน้างานวาระ 21 กุมภาพันธ์ 2557 - 20 กุมภาพันธ์ 2559