ประชุมเชิงปฏิบัติการ KM & R2R ประจำปี 2559

วันที่ 27 มกราคม 2559 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ KM & R2R ประจำปี 2559 ณ ห้อง 2108 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ ผศ.ดร.สิงหนาท น้อมเนียม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และกิจกรรมพิเศษ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มาเป็นผู้ให้แรงบันดาลใจ พร้อมทั้งคุณนิภาวรรณ เจริญลักษณ์ นักวิเทศสัมพันธ์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มาเล่าประสบการณ์และแนะนำการทำ Story Telling ซึ่งเคยได้รับการตีพิมพ์ และรางวัลในระดับมหาวิทยาลัยมาแล้ว  

ประชุมเชิงปฎิบัติการ “โครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย”

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558   สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ประชุมเชิงปฎิบัติการ “โครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย” เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 2108 อาคารฝึกอบรม นำโดย ผศ.ดร.อาภา ภัคภิญโญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ให้เกียรติเป็นผู้ดำเนินรายการ โดยมีบุคลากรในสถาบันฯ เข้าร่วมกว่า 40 คน ร่วมกันถอดบทเรียนการดำเนินงาน ขยายผลสำเร็จ แยกแยะปัญหาอุปสรรค ของการจัดทำ KM  รวมทั้งการดำเนินงานพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยในปี พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา

,

LCT/ Media Creation Team /ระบบจัดเก็บและสื่อภายในงานบริการโสตทัศนูปกรณ์ผ่าน Google Application

องค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ ปี 2557 คือ ระบบจัดเก็บและสื่อภายในงานบริการโสตทัศนูปกรณ์ผ่าน Google Application (คลิก!! ดาวน์โหลดอ่านฉบับเต็ม)

,

KM 2557 / งานเทคโนโลยีฯ กลุ่ม Media Creation

องค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ ปี 2557 คือ การเสริมศักยภาพบุคลากรสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ด้าน ICT สู่ความเป็นเลิศ (คลิก!! ดาวน์โหลดอ่านฉบับเต็ม)

,

KM 2557 / งานบริการวิชาการ กลุ่ม I'm Service

องค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ ปี 2557 คือ องค์ประกอบที่สำคัญต่อการจัดอบรมให้มีประสิทธิภาพ : บทเรียนการจัดหลักสูตรนานาชาติกับชาวญี่ปุ่น (คลิก!! ดาวน์โหลดอ่านฉบับเต็ม)