หมวดงานบริการวิชาการ

,

KM 2557 / งานบริการวิชาการ กลุ่ม I'm Service

องค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ ปี 2557 คือ องค์ประกอบที่สำคัญต่อการจัดอบรมให้มีประสิทธิภาพ : บทเรียนการจัดหลักสูตรนานาชาติกับชาวญี่ปุ่น (คลิก!! ดาวน์โหลดอ่านฉบับเต็ม)