หมวดงานเทคโนโลยีฯ

,

LCT/ Media Creation Team /ระบบจัดเก็บและสื่อภายในงานบริการโสตทัศนูปกรณ์ผ่าน Google Application

องค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ ปี 2557 คือ ระบบจัดเก็บและสื่อภายในงานบริการโสตทัศนูปกรณ์ผ่าน Google Application (คลิก!! ดาวน์โหลดอ่านฉบับเต็ม)

,

KM 2557 / งานเทคโนโลยีฯ กลุ่ม Media Creation

องค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ ปี 2557 คือ การเสริมศักยภาพบุคลากรสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ด้าน ICT สู่ความเป็นเลิศ (คลิก!! ดาวน์โหลดอ่านฉบับเต็ม)