หมวดการวิจัย

การเรียนรู้จากประสบการณ์การลงพื้นที่เก็บข้อมูลในพื้นที่วิจัยโรงพยาบาลสามพราน

 การเรียนรู้จากประสบการณ์การลงพื้นที่เก็บข้อมูลในพื้นที่วิจัยโรงพยาบาลสามพราน  โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาการตรวจคัดกรองและการใช้โปรแกรมบำบัดระยะสั้นสำหรับผู้ติดสุราและบุหรี่ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลประจำอำเภอ  ในจังหวัดนครปฐม ประเทศไทย โดย นายสนั่น ไชยเสน งานวิจัย สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล …………………………………  บทนำ การได้รับมอบหมายจากสถาบันฯ เป็นทีมวิจัยลงไป ศึกษาการตรวจคัดกรองและการใช้โปรแกรมบำบัดระยะสั้นสำหรับผู้ติดสุราและบุหรี่ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลชุมชนในประเทศไทย  ร่วมกับหัวหน้าทีม คือ นายเกรียงศักดิ์ ธรรมอภิพล และผู้ร่วมเก็บข้อมูล คือ นางฑิพรดา กองตาพันธ์ และนางสาวหัสกัญญา ภาคพิเศษ  ที่ลงไปสัมภาษณ์คัดกรองเก็บข้อมูลผู้ติดสุราและบุหรี่ประมาณ 700 กว่าคน และเชิญเข้าร่วมโครงการรับคำปรึกษาด้วยโปรแกรมบำบัดระยะสั้นประมาณ 200 กว่าคน ในพื้นที่โรงพยาบาลสามพราน ระหว่างวันที่…