February 2016

You are browsing the site archives for February 2016.

ประชุมเชิงปฏิบัติการ KM & R2R ประจำปี 2559

วันที่ 27 มกราคม 2559 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ KM & R2R ประจำปี 2559 ณ ห้อง 2108 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ ผศ.ดร.สิงหนาท น้อมเนียม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และกิจกรรมพิเศษ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มาเป็นผู้ให้แรงบันดาลใจ พร้อมทั้งคุณนิภาวรรณ เจริญลักษณ์ นักวิเทศสัมพันธ์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มาเล่าประสบการณ์และแนะนำการทำ Story Telling ซึ่งเคยได้รับการตีพิมพ์ และรางวัลในระดับมหาวิทยาลัยมาแล้ว