Author Archives: admin

ข้อมูลเกี่ยวกับอาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชีระวิทย์ รัตนพันธ์   (ประธานหลักสูตร)
 2. ศาสตราจารย์ ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์
 3. ศาสตราจารย์ สุภา เพ่งพิศ
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีระพงศ์ สันติภพ
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธันวดี สุขสาโรจน์
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรียาพร เกิดฤทธิ์
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พจนา หันจางสิทธิ์
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สารนาถ ล้อพูลศรี นิยม
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรพินท์ เล่าซี้
 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรุณศรี มงคลชาติ
 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนุวัตน์ วิรัชสุดากุล
 12. อาจารย์ ธีรธร ยูงทอง
 13. อาจารย์ ธีรนงค์ สกุลศรี
 14. อาจารย์ มาร์ค เฟิลเคอร์
 15. รองศาสตราจารย์ นวรัตน์ สุวรรณผ่อง
 16. รองศาสตราจารย์ มธุรส ทิพยมงคลกุล
 17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กนกวรรณ ธราวรรณ

รายวิชาในหลักสูตร

 แบบ 1

วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
สอสย๘๙๘ : วิทยานิพนธ์ 48

 แบบ 2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
สอสย๗๐๑ : หลักการสุขภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน 3
สอสย๗๐๒ : ระบบสุขภาพและนโยบายสาธารณะที่ยั่งยืน 2
สอสย๗๐๓ : การฝึกปฏิบัติการวิจัยทางสุขภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน 3
สอสย๗๐๔ : สัมมนาดุษฎีบัณฑิตทางสุขภาพและความที่ยั่งยืน 1
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
วจสย๗๑๘ : นโยบายสุขภาพโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 3
วจสย๗๑๙ : ประชากร สิ่งแวดล้อม และสุขภาวะที่ยั่งยืน 3
สพสย๗๑๔ : แบบจำลองคณิตศาสตร์เพื่อสุขภาวะที่ยั่งยืน 2
สพสย๗๑๕ : วิทยาการระบาดสำหรับนโยบายสาธารณะที่ยั่งยืน 2
สวสย๗๑๖ : นิเวศวิทยาอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาวะที่ยั่งยืน 3
สวสย๗๑๗ : การศึกษาสิ่งแวดล้อมและการศึกษาเพื่อการพัฒนาสุขภาวะที่ยั่งยืน 3
สศสย๗๑๒ : เศรษฐศาสตร์สุขภาพประยุกต์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 3
สศสย๗๑๓ : การประเมินผลทางเศรษฐศาสตร์และการประเมินเทคโนโลยีสุขภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 3
สอสย๗๐๕ : ระบาดวิทยาเพื่อการพัฒนาสุขภาวะที่ยั่งยืนขั้นสูง 3
สอสย๗๐๖ : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 3
สอสย๗๐๗ : การพัฒนาตัวชี้วัดทางสุขภาพและความยั่งยืน 3
สอสย๗๐๘ : การประเมินความเสี่ยงและผลกระทบสุขภาพเพื่อความยั่งยืน 3
สอสย๗๐๙ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยเพื่อสุขภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืนขั้นสูง 3
สอสย๗๑๐ : แนวคิดหลักการและการปฏิบัติด้านสุขภาพหนึ่งเดียว 3
สอสย๗๑๑ : ปัญหาพิเศษทางด้านสุขภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
สอสย๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)

ระดับปริญญาเอก

ชื่อปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(สุขภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน)

จุดเด่นของหลักสูตร

หลักสูตรนี้บูรณาการร่วมกันการจัดการเรียนการสอนภายใต้ ๗ ส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อสร้างองค์ความรู้แบบพหุสาขาวิชาในการเรียนการสอน และบรรจุรายวิชาการฝึกปฏิบัติทางการวิจัยสุขภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืนลงในรายวิชาหมวดวิชาบังคับเพื่อเพิ่มประสบการณ์ให้นักศึกษาสามารถร่วมฝึกปฏิบัติงานจริงร่วมกับองค์กรด้านสุขภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เป็นเวลา ๑ ภาคการศึกษา อีกด้วย

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในแบบ ๑.๑ 
(๑) สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาขาที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันในประเทศหรือต่างประเทศ
ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
(๒) ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐ 
(๓) มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานทางด้านสุขภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า ๓ ปี 
(๔) มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่เป็นที่ยอมรับระดับชาติหรือนานาชาติอย่างน้อย ๑ เรื่อง ในฐานะผู้แต่งชื่อแรกหรือ 
corresponding author
(๕) มีคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำในการรับเข้าศึกษาตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
(๖) ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาตามดุลยพินิจของ
ประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในแบบ ๒.๑
(๑) สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาขาที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันในประเทศหรือต่างประเทศ
ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง	
(๒) ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐ 
(๓) มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานทางด้านสุขภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
(๔) มีคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำในการรับเข้าศึกษาตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
(๔) ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาตามดุลยพินิจ
ของประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

 

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ ๑.๑ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
แบบ ๒.๑ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
หมวดวิชาบังคับ 9 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- นักวิชาการและนักวิจัยด้านสุขภาพและความยั่งยืนในสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน


- ที่ปรึกษาด้านวิจัยและพัฒนาการจัดการสุขภาพที่ยั่งยืน และด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง


- ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารด้านการจัดการสุขภาพที่ยั่งยืนและสาขาที่เกี่ยวข้อง


- นักวิเคราะห์และผู้ประสานงานนโยบายและแผน ในหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรอิสระ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ

กำหนดการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ นักศึกษา MPHM รุ่นที่ 31

List of 31 MPHM, Thesis Advisor Committee

NO topic  Detail
1 UTILIZATION OF POSTNATAL CARE SERVICES AMONG MOTHERS OF RAMECHHAP DISTRICT, NEPAL   Detail
 2 SCAVENGER’S KNOWLEDGE,ATTITUDE AND PRACTICE ON RISK LEVEL FROM WASTE EXPOSURE TOWARD RISK PREVENTION AT OPEN DUMPING SITES OF YANGON CITY,MYANMAR   Detail
 3 MATERNAL INFLUENCE ON CONSUMPTION OF UNHEALTHY SNACK FOODS AMONG 6-24MONTHS CHILDREN IN KATHMANDU METROPOLITAN CITY  OF NEPAL   Detail
 4 FACTORS ASSOCIATED WITH FRUITS AND VEGETABLES CONSUMPTION AMONG PRIMARY SCHOOL CHILDREN IN NAKHON PATHOM PROVINCE,THAILAND   Detail
5 ASSESSING CATASTROPHIC HEALTH EXPENDITURE ASSOCIATED WITH NON COMMUNICABLE DISEASES IN EARTHQUAKE AFFECTED AREA OF NEPAL   Detail
 6 DETERMINANTS OF DISTRICT HEALTH BOARD ON NONCOMMUNICABLE 7DISEASES AMONG COMMUNITY MEMBERS IN THAILAND   Detail
 7 FACTORS ASSOCIATED WITH UTILIZATION OF IMMUNIZATION AMONG CHILDREN AGED 18-60 MONTHS IN URBAN SLUMS OF CHANMYATHAZI TOWNSHIP, MANDALAY,MYANMAR   Detail
 8 FACTORS INFLUENCING ON UNDER NUTRITION WITHIN 1000 DAYS AMONG CHILDREN IN DRY ZONE, PAKOKKU TOWNSHIP, MAGWAY REGION, MYANMAR   Detail
 9 RELATIONSHIP AMONG ACE, ANXIETY, DEPRESSION AND SUBSTANCE USE BEHAVIOR AMONG HIGH SCHOOL STUDENTS IN BANGKOK   Detail
 10 FACTOR ASSOCIATED WITH QUALITY OF LIFE AMONG ELDERLY IN BAGLUNGDISTRICT, NEPAL   Detail
 11 DETERMINANTS OF MONTHLY BREAST SELFEXAMINATION AMONG THAI WOMEN IN SAMUT SONGKHRAM PROVINCE, THAILAND   Detail
 12 THE RELATIONSHIP BETWEEN SOCIODEMOGRAPHIC FACTORS, SOCIAL COGNITIONS, PERCEPTIONS AND HIV PREVENTIVE BEHAVIORS AMONGST MIGRANTS IN MYANMAR-THAILAND BORDER AREA, MYAWADDY TOWNSHIP.   Detail
 13 PATTERN AND DETERMINANT OF TOBACCO USE AMONG PRESUMPTIVE TB PATIENTSIN TAUNGOO GENERAL HOSPITAL,MYANMAR

  Detail