ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)

ระดับปริญญาเอก

ชื่อปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(สุขภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน)

จุดเด่นของหลักสูตร

หลักสูตรนี้บูรณาการร่วมกันการจัดการเรียนการสอนภายใต้ ๗ ส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อสร้างองค์ความรู้แบบพหุสาขาวิชาในการเรียนการสอน และบรรจุรายวิชาการฝึกปฏิบัติทางการวิจัยสุขภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืนลงในรายวิชาหมวดวิชาบังคับเพื่อเพิ่มประสบการณ์ให้นักศึกษาสามารถร่วมฝึกปฏิบัติงานจริงร่วมกับองค์กรด้านสุขภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เป็นเวลา ๑ ภาคการศึกษา อีกด้วย

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในแบบ ๑.๑ 
(๑) สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาขาที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันในประเทศหรือต่างประเทศ
ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
(๒) ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐ 
(๓) มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานทางด้านสุขภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า ๓ ปี 
(๔) มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่เป็นที่ยอมรับระดับชาติหรือนานาชาติอย่างน้อย ๑ เรื่อง ในฐานะผู้แต่งชื่อแรกหรือ 
corresponding author
(๕) มีคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำในการรับเข้าศึกษาตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
(๖) ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาตามดุลยพินิจของ
ประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในแบบ ๒.๑
(๑) สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาขาที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันในประเทศหรือต่างประเทศ
ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง	
(๒) ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐ 
(๓) มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานทางด้านสุขภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
(๔) มีคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำในการรับเข้าศึกษาตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
(๔) ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาตามดุลยพินิจ
ของประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

 

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ ๑.๑ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
แบบ ๒.๑ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
หมวดวิชาบังคับ 9 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


- นักวิชาการและนักวิจัยด้านสุขภาพและความยั่งยืนในสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน


- ที่ปรึกษาด้านวิจัยและพัฒนาการจัดการสุขภาพที่ยั่งยืน และด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง


- ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารด้านการจัดการสุขภาพที่ยั่งยืนและสาขาที่เกี่ยวข้อง


- นักวิเคราะห์และผู้ประสานงานนโยบายและแผน ในหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรอิสระ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>