รายวิชาในหลักสูตร

 แบบ 1

วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
สอสย๘๙๘ : วิทยานิพนธ์ 48

 แบบ 2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
สอสย๗๐๑ : หลักการสุขภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน 3
สอสย๗๐๒ : ระบบสุขภาพและนโยบายสาธารณะที่ยั่งยืน 2
สอสย๗๐๓ : การฝึกปฏิบัติการวิจัยทางสุขภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน 3
สอสย๗๐๔ : สัมมนาดุษฎีบัณฑิตทางสุขภาพและความที่ยั่งยืน 1
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
วจสย๗๑๘ : นโยบายสุขภาพโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 3
วจสย๗๑๙ : ประชากร สิ่งแวดล้อม และสุขภาวะที่ยั่งยืน 3
สพสย๗๑๔ : แบบจำลองคณิตศาสตร์เพื่อสุขภาวะที่ยั่งยืน 2
สพสย๗๑๕ : วิทยาการระบาดสำหรับนโยบายสาธารณะที่ยั่งยืน 2
สวสย๗๑๖ : นิเวศวิทยาอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาวะที่ยั่งยืน 3
สวสย๗๑๗ : การศึกษาสิ่งแวดล้อมและการศึกษาเพื่อการพัฒนาสุขภาวะที่ยั่งยืน 3
สศสย๗๑๒ : เศรษฐศาสตร์สุขภาพประยุกต์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 3
สศสย๗๑๓ : การประเมินผลทางเศรษฐศาสตร์และการประเมินเทคโนโลยีสุขภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 3
สอสย๗๐๕ : ระบาดวิทยาเพื่อการพัฒนาสุขภาวะที่ยั่งยืนขั้นสูง 3
สอสย๗๐๖ : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 3
สอสย๗๐๗ : การพัฒนาตัวชี้วัดทางสุขภาพและความยั่งยืน 3
สอสย๗๐๘ : การประเมินความเสี่ยงและผลกระทบสุขภาพเพื่อความยั่งยืน 3
สอสย๗๐๙ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยเพื่อสุขภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืนขั้นสูง 3
สอสย๗๑๐ : แนวคิดหลักการและการปฏิบัติด้านสุขภาพหนึ่งเดียว 3
สอสย๗๑๑ : ปัญหาพิเศษทางด้านสุขภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
สอสย๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>