ข้อมูลเกี่ยวกับอาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชีระวิทย์ รัตนพันธ์   (ประธานหลักสูตร)
 2. ศาสตราจารย์ ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์
 3. ศาสตราจารย์ สุภา เพ่งพิศ
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีระพงศ์ สันติภพ
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธันวดี สุขสาโรจน์
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรียาพร เกิดฤทธิ์
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พจนา หันจางสิทธิ์
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สารนาถ ล้อพูลศรี นิยม
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรพินท์ เล่าซี้
 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรุณศรี มงคลชาติ
 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนุวัตน์ วิรัชสุดากุล
 12. อาจารย์ ธีรธร ยูงทอง
 13. อาจารย์ ธีรนงค์ สกุลศรี
 14. อาจารย์ มาร์ค เฟิลเคอร์
 15. รองศาสตราจารย์ นวรัตน์ สุวรรณผ่อง
 16. รองศาสตราจารย์ มธุรส ทิพยมงคลกุล
 17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กนกวรรณ ธราวรรณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>