การศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาสุขภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)

ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สุขภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน)

จุดเด่นของหลักสูตร

หลักสูตรนี้บูรณาการร่วมกันการจัดการเรียนการสอนภายใต้ ๗ ส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อสร้างองค์ความรู้แบบพหุสาขาวิชาในการเรียนการสอน และบรรจุรายวิชาการฝึกปฏิบัติทางการวิจัยสุขภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืนลงในรายวิชาหมวดวิชาบังคับเพื่อเพิ่มประสบการณ์ให้นักศึกษาสามารถร่วมฝึกปฏิบัติงานจริงร่วมกับองค์กรด้านสุขภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เป็นเวลา ๑ ภาคการศึกษา อีกด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติม 

รายวิชาในหลักสูตร

ข้อมูลเกี่ยวกับอาจารย์ประจำหลักสูตร

การจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

Master of Primary Health Care Management Program  (International Program)

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการเสพติด)/  ศศ.ม.(วิทยาการเสพติด)

มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้นำของสังคมในด้านการศึกษา และการวิจัยทางด้านวิทยาการเสพติด เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมในการป้องกันบรรเทาและแก้ไขปัญหาการเสพติด รวมทั้งการบำบัด รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจของผู้ที่ติดสิ่งเสพติด