ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการเสพติด)

ปรัชญาและความสำคัญ

มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้นำของสังคมในด้านการศึกษาและการวิจัยทางด้านวิทยาการเสพติด เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมในการป้องกัน  บรรเทาและแก้ไขปัญหาการเสพติด รวมทั้งการบำบัด รักษา  และฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจของผู้ที่ติดสิ่งเสพติด

ระบบการจัดการการศึกษา

จัดการเรียนการสอนในวัน-เวลาราชการ