คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  1. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี จากสถาบันในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ รับรองวิทยฐานะ
  2. ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.5
  3. มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องด้านวิทยาการเสพติดอย่างน้อย 1 ปี นับถึงวันรายงานตัว เข้าศึกษา
  4. ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้สมัครเข้าศึกษาตาม ดุลยพินิจ ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย