ค่าใช้จ่ายในการเรียน

ค่าใช้จ่ายในการเรียน

ตลอดหลักสูตร 2 ปี  ประมาณ 65,000 บาท (ค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมในการฝึกงาน/ดูงาน วิทยานิพนธ์ ค่าบำรุงการศึกษา)