การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

เป็นไปตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย (สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์)