แผนการศึกษา

จำนวน 36 หน่วยกิต

ปีการศึกษาที่ 1

ภาคเรียนที่ 1

สอสต 500 พื้นฐานของการเสพติด    3 (3-0-6)

สอสต 507 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติด     3 (3-0-6)

สอสต 508 จิตวิทยาและจิตเวชศาสตร์ที่เกี่ยวกับการเสพติด   3 (3-0-6)

สอสต 509 สถิติประยุกต์สำหรับงานวิจัยด้านวิทยาการเสพติด     3 (3-0-6)

สอสต 510 การศึกษาและดูงานด้านวิทยาการเสพติด    2 (0-6-3)

ภาคเรียนที่ 2

สอสต 502 สัมมนา   2 (2-0-4)

สอสต 511 การฝึกปฏิบัติงานด้านวิทยาการเสพติด    2 (0-6-3)

วิชาเลือก    6 หน่วยกิต

ปีการศึกษาที่ 2

สอสต 698 วิทยานิพนธ์   12 (0-36-0)