อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. นักวิชาการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐและองค์กรที่ดำเนินงานเกี่ยวกับงานด้านวิทยาการเสพติด

2. นักวิจัย