หลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย              :  การจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

ภาษาอังกฤษ         :  Master of Primary Health Care Management Program

(International Program

 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย

ชื่อเต็ม   :  การจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต

ชื่อย่อ     :  สม.ม.

ภาษาอังกฤษ

ชื่อเต็ม   :  Master of Primary Health Care Management

ชื่อย่อ     :  M.P.H.M.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>