รายวิชาในหลักสูตร

รายวิชาในหลักสูตร                       

(๑)  หมวดวิชาบังคับ  ๑๕ หน่วยกิต      หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

สอสม    ๖๐๒      การจัดการบริการสุขภาพและสาธารณสุขมูลฐาน       ๔ (๓-๒-๗)

ADPM   602      Health Service and  Primary Health Care Management

สอสม    ๖๐๖       การศึกษาระบาดวิทยาในระบบสุขภาพ        ๓ (๒-๒-๕)

ADPM   606       Epidemiological Studies in Health Systems

สอสม    ๖๒๕    สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัย     ๓ (๓-๐-๖)

ADPM   625    Applied Statistics for Research

สอสม    ๖๒๑   การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม          ๒ (๑-๒-๓)

ADPM   621     Management of Environmental Health

สอสม    ๖๒๘     วิทยาระเบียบวิธีวิจัย    ๓ (๓-๐-๖)

ADPM   628       Research Methodology

 (๒)   หมวดวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต                   หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

สอสม   ๖๑๗    การจัดการโครงการอย่างครบวงจรด้านสุขภาพ     ๒ (๑-๒-๓)

ADPM   617       Project Cycle Management in Health

สอสม    ๖๓๖      จินตทัศน์ทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมในสุขภาพ      ๒ (๒-๐-๔)

ADPM   636       Socio-Economic and Cultural Perspectives in Health

สอสม    ๖๓๗     การประยุกต์คอมพิวเตอร์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ    ๒ (๑-๒-๓)

ADPM   637       Computer Application to Health Science

สอสม    ๖๓๐      การวางแผนกำลังคนและการพัฒนาภาวะผู้นำ    ๑ (๑-๐-๒)

ADPM   630     Health Manpower Planning and Leadership Development

*สอสม  ๖๓๑      ระบบและนโยบายสุขภาพ    ๒ (๒-๐-๔)

ADPM  631         Health Systems and Policies   

*สอสม   ๖๓๒    การจัดการระบบบริการสาธารณสุขระดับอำเภอและระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ    ๒ (๒-๐-๔)

ADPM  632     Management of the District Health System and Primary care

*สอสม   ๖๓๓    การจัดการการฝึกอบรมและการจัดการความรู้ในระบบบริการสุขภาพ      ๒ (๑-๒-๓)

ADPM  633     Management of Training Programs and Knowledge Management in Health Care System

*สอสม  ๖๓๔    เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและการจัดการการเงินในระบบบริการสุขภาพ    ๒(๒-๐-๔)

ADPM   634     Health Economics and Financial Management in Health Service System

*สอสม    ๖๓๕   พฤติกรรมสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพ    ๒ (๒-๐-๔)

ADPM   635    Health Behaviour and Health Promotion

สอสม    ๖๙๔   การพัฒนาสุขภาพระหว่างประเทศ   ๒ (๒-๐-๔)

ADPM  694    International Health Development

สอสม    ๖๙๗   สัมมนาวิทยานิพนธ์     ๒ (๒-๐-๔)

ADPM   697   Thesis Seminar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>