คำอธิบายรายวิชา

(๑)  หมวดวิชาบังคับ

สอสม   ๖๐๒       การจัดการบริการสุขภาพและสาธารณสุขมูลฐาน                                       

แนวคิดและหลักการของการจัดการบริการสุขภาพและการสาธารณสุขมูลฐาน สถานการณ์แนวโน้มของปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อสุขภภาพ การวิเคราะห์ระบบบริการสุขภาพ การประเมินความต้องการด้านสุขภาพและการวินิจฉัยชุมชน การจัดการและการวางแผนกลยุทธ์ การกำกับ ติดตามและการประเมินผลโครงการ การจัดการ การเงินและการคลังด้นสาธารณสุขและการประกันสุขภาพ การจัดการทรัพยากรบุคคล การจัดการข้อมูลข่าวสาร ภาวะผู้นำ และคุณธรรมของผู้นำ การจัดการความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและการมีส่วนร่วมของชุมชน ตลอดจนประชาสังคมและการเสริมพลังชุมชน

สอสม  ๖๐๖        การศึกษาระบาดวิทยาในระบบสุขภาพ  

ความรู้ขั้นพื้นฐานด้านระบาดวิทยา  การวัดทางด้านระบาดวิทยา   วิทยาการสมัยใหม่ทางด้านระบาดวิทยา  การประเมินผลการวิจัยทางด้านระบาดวิทยา  การวิจัยเชิงปฏิบัติการทางด้านระบาดวิทยา การประยุกต์งานทางด้านสาธารณสุขและการจัดการบริการสุขภาพ การออกแบบการวิจัยทางด้านระบาดวิทยา การประยุกต์ประโยชน์เพื่อการศึกษาวิจัยทางด้านคลินิกและงานในชุมชน

สอสม    ๖๒๕      สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัย                                                                          

การเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ และการประยุกต์สถิติชีพในโครงการสุขภาพชุมชน เทคนิคการสุ่มตัวอย่างและการกำหนดขนาดตัวอย่าง   การทดสอบสมมุติฐานแบบพาราเมตริกและนอนพาราเมตริกวิธีการประยุกต์ในงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

สอสม  ๖๒๑         การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม                         

ข้อมูล แนวโน้มและผลกระทบของปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท การใช้เทคนิคและวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการเพื่อแก้ไขและควบคุมปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมเหล่านี้  

สอสม  ๖๒๘     วิทยาระเบียบวิธีวิจัย       

ปรัชญาการวิจัยและจริยธรรมการวิจัย ชนิดของการวิจัยที่เกี่ยวกับระบบการบริการสุขภาพและการออกแบบชนิดของการรวบรวมข้อมูล   การสร้างเครื่องมือการวิจัย  แนวทางการวิจัยเชิงสำรวจ และแนวทางเพื่อการเขียนโครงร่างการวิจัยและรายงานการวิจัย

                              

 (๒)  หมวดวิชาเลือก       

สอสม  ๖๑๗    การจัดการโครงการอย่างครบวงจรด้านสุขภาพ                                 

การวิเคราะห์สถานการณ์ การรู้ถึงปัญหาและการวิเคราะห์   การวิเคราะห์ทางเลือก การวางเป้าหมายและวัตถุประสงค์  แม่แบบการออกแบบโครงการ   แผนการปฏิบัติ  การประเมินและผลป้อนกลับ

สอสม  ๖๓๖    จินตทัศน์ทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมในสุขภาพ

ประเด็นร่วมสมัย ทฤษฎีและการวิจัยในเรื่องอิทธิพลของเศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรม การบริการการดูแลรักษาสุขภาพ  การใช้ประโยชน์จากสุขภาพ   พฤติกรรมภาวะเจริญพันธุ์  การเปลี่ยนตามวัยสถานะสุขภาพ    สุขภาพชุมชนเมือง    สังคมพลเรือนและการพัฒนาสุขภาพ

สอสม  ๖๓๗      การประยุกต์คอมพิวเตอร์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

การจัดการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัย     การใช้ชุดคำสั่งสำเร็จ  เทคนิคทางวิชาสถิติเพื่อเข้าสู่ปัญหาทางสาธารณสุข

สอสม  ๖๓๐       การวางแผนกำลังคนและการพัฒนาภาวะผู้นำ                                                             

แนวคิดและวิธีการวิเคราะห์สำหรับการพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ การวิเคราะห์ความต้องการบริการสุขภาพของชุมชน การวางแผน การผลิต และการจัดการกำลังคนด้านสุขภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบงานสุขภาพระดับอำเภอ การกำหนดความต้องการผู้นำแบบต่างๆ ตามระดับของภาวะผู้นำด้านสุขภาพและการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง

สอสม  ๖๓๑  ระบบและนโยบายสุขภาพ                                                                                    

การศึกษาสิ่งที่กำหนด องค์ประกอบ ประเภทระบบสุขภาพของทั้งประเทศที่พัฒนาแล้วและกำลังพัฒนาในโลก การตรวจสอบระบบสุขภาพของประเทศที่ถูกเลือกเป็นกรณีศึกษาการศึกษากระบวนการออกแบบนโยบายสุขภาพและการนำไปปฏิบัติ

สอสม  ๖๓๒   การจัดการระบบบริการสาธารณสุขระดับอำเภอและระบบสุขภาพปฐม    

แนวคิดเกี่ยวกับระบบบริการสาธารณสุข การกระจายอำนาจด้านสุขภาพ  ความสำคัญของระบบบริการสาธารณสุขระดับอำเภอ  การบริหารจัดการและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขระดับอำเภอ บทบาทของโรงพยาบาลและสำนักงานสาธารณสุขในระบบบริการสุขภาพระดับอำเภอ  บทบาทท้องถิ่นกับการมีส่วนร่วมในการจัดการระบบบริการสาธารณสุข  แนวคิดและหลักการของการจัดระบบบริการปฐมภูมิ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิในบริบทของระบบบริการสุขภาพระดับอำเภอ  การบริหารจัดการการให้บริการปฐมภูมิและเวชปฎิบัติครอบครัว  คุณลักษณะและบทบาทของทีมผู้ให้บริการปฐมภูมิและเวชปฏิบัติครอบครัว องค์ประกอบเชิงระบบที่สำคัญของการจัดบริการปฐมภูมิ  การจัดเครือข่ายการบริการปฐมภูมิ การพัฒนาคุณภาพบริการปฐมภูมิ

สอสม  ๖๓๓  การจัดการการฝึกอบรมและการจัดการความรู้ในระบบบริการสุขภาพ               

การวางแผน และการจัดการหลักสูตรฝึกอบรม ในกลุ่มเป้าหมายที่มีภูมิหลังต่างกัน การหาความต้องการ ปฏิสัมพันธ์ในการฝึกอบรม วิธีการเรียนการสอน การประเมินผลการฝึกอบรม และกระบวนการจัดการความรู้

สอสม  ๖๓๔   เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและการจัดการการเงินในระบบบริการสุขภาพ  ๒ (๒-๐-๔)

แนวคิดเกี่ยวกับหลักเศรษฐศาสตร์ที่นำมาใช้ในการจัดบริการสุขภาพ  การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การประเมินผลและการจัดการให้บริการสุขภาพโดยใช้หลักการทางด้านเศรษฐศาสตร์    อุปสงค์และอุปทานทางด้านการบริการสุขภาพ   การประยุกต์ต้นทุนผลประโยชน์ ต้นทุนประสิทธิภาพกับโครงการทางสุขภาพ การจัดสรรและกระจายทรัพยากรทางสุขภาพตามสถานะทางเศรษฐศาสตร์  ระบบข้อมูลการบัญชีที่ใช้ในระบบบริการสุขภาพ มุมมองในด้านเศรษฐศาสตร์สำหรับปัญหาทางด้านสุขภาพ  นโยบายที่เกี่ยวข้องและกรณีศึกษา

สอสม  ๖๓๕   พฤติกรรมสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพ                                                       

การตรวจสอบและประยุกต์แนวคิดกับทฤษฎีด้านพฤติกรรมสุขภาพในบริบทการส่งเสริมสุขภาพ รวมทั้งแนวคิดและวิวัฒนาการการส่งเสริมสุขภาพ ตลอดจนกลยุทธ์การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพในสถานที่ต่างๆ

สอสม  ๖๙๔      การพัฒนาสุขภาพระหว่างประเทศ                                                         

ประเด็นหลักที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่เป็นปัจจุบัน ความท้าทายทางด้านสาธารณสุข   ในสภาวะภัยพิบัติ  การดูแลผู้สูงอายุและความท้าทายใหม่ๆ  สุขภาพของผู้ลี้ภัยและผลกระทบในแง่ของจิต       ร่างกายและสังคม  เป้าหมายการพัฒนาอันบรมสุข  มุมมองทางนานาชาติต่อสุขภาพของแม่และเด็กและเด็กวัยรุ่น  สิทธิในสุขภาพทางการสืบพันธุ์   และการบริการการวางแผนครอบครัว   โรคที่เกิดและเกิดซ้ำ  โปรแกรมการดูแลสุขภาพทั้งชุมชนในประเทศต่าง ๆ

สอสม  ๖๙๗    สัมมนาวิทยานิพนธ์                                                                                                       

ประเด็นปัญหาสาธารณสุขเฉพาะในปัจจุบัน ความเป็นไปได้ในการดำเนินงานวิจัยในเรื่องที่สนใจ เงื่อนไขข้อบังคับ และรูปแบบในการพัฒนาและเสนอโครงร่างการวิจัย

(๓) วิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก ๑ และ แผน ก แบบ ๒

สอสม    ๖๙๘      วิทยานิพนธ์

การกำหนดหัวข้อวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของประชาชน การดำเนินการวิจัยอย่างมีจริยธรรม และการนำผลงานวิจัยมาเรียบเรียงเป็นวิทยานิพนธ์ การนำเสนอรายงานวิจัย การเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารหรือสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ ที่เป็นมาตรฐานหรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ จริยธรรมการเผยแพร่ผลงานวิชาการ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>