ตรวจสอบรายชื่อและสถานะการสมัคร

ลำดับที่ วันที่สมัคร ชื่อ นามสกุล หน่วยงาน/องค์กร สถานะ
201 2010/12/15 ราตรี อร่ามศิลป์ วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ชำระเงินแล้ว
202 2010/12/23 ราตรี พลาศรี ฝ่ายเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน ชำระเงินแล้ว
203 2010/12/20 รำพรรณ ชูชัย สถานีอนามัยอุโมงค์ ชำระเงินแล้ว
204 2010/11/30 รุจิราพร เครือนพรัตน์ เทศบาลนครลำปาง รอชำระเงิน
205 2010/12/16 ลัคณา ลบแย้ม โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ชำระเงินแล้ว
206 2010/12/30 วรดร ยวียส กองสาธารณสุข อบต.หนองเหียง รอชำระเงิน
207 2011/01/05 วรพงษ์ ทองดี โรงพยาบาลปากช่องนานา ชำระเงินแล้ว
208 2010/12/15 วรรณศิริ ประจันโน วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ชำระเงินแล้ว
209 2010/12/16 วรลักษณ์ เชื้อป้อง เทศบาลตำบลบ้าน ชำระเงินแล้ว
210 2010/12/20 วรวรรณ วงค์เบญจพล โรงพยาบาลชานุมาน ชำระเงินแล้ว
211 2010/12/20 วรางคณา เกิ้งบุรี บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชำระเงินแล้ว
212 2010/11/25 วราภรณ์ ศรีวิโรจน์ โรงพยาบาลสิงห์บุรี รอชำระเงิน
213 2010/12/15 วราภรณ์ จันทร์พราว โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ชำระเงินแล้ว
214 2010/12/27 วฤษณี แก้วสุทธิ เทศบาลตำบลท่าศาลา จ.เชียงใหม่ ชำระเงินแล้ว
215 2010/12/20 วัชนันท์ญา สายสุพรรณ์ โรงพยาบาลชานุมาน ชำระเงินแล้ว
216 2011/01/04 วัชราภรณ์ โต๊ะทอง โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ชำระเงินแล้ว
217 2010/12/24 วัชรินทร์ โกมลมาลัย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี ชำระเงินแล้ว
218 2010/12/20 วัฒนา โพธา ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ -
219 2010/12/21 วันชัย โมริษเฐียร เทศบาลตำบลทุ่งหลวง รอชำระเงิน
220 2010/12/03 วันเพ็ญ วันคำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ชำระเงินแล้ว
221 2010/12/15 วัลยา ตูพานิช คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ชำระเงินแล้ว
222 2010/12/16 วาสนา นิลหล้า โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ชำระเงินแล้ว
223 2010/12/20 วาสนา สูนสิทธิ์ สำนักงานเทศบาลตำบลอู่ทอง ชำระเงินแล้ว
224 2010/12/17 วิชิต พุ่มจันทร์ สาธารณสุขอำเภอเหล่าเสือโก้ก รอชำระเงิน
225 2011/01/07 วิภากร สอนสนาม วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
226 2010/12/23 วิภาพรรณ พิชัย กลุ่มงานเวชกรรมมหาสารคาม ชำระเงินแล้ว
227 2010/11/15 วิราภรณ์ ทองยัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ชำระเงินแล้ว
228 2011/01/07 วิริยา สุขวงศ์ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ชำระเงินแล้ว
229 2011/01/05 วิลาวัลย์ บุญประกอบ มหาวิยาลัยราชภัฏเชียงราย ชำระเงินแล้ว
230 2011/01/04 วิโรจน์ แจ้งรักษา กองสนับสนุนภาคประชาชน กระทรวงสาธารณสุข -
231 2010/12/17 วีรชัย อยู่ยืน จิตวิทยาชุมชน ม.เกษตรศาสตร์ ชำระเงินแล้ว
232 2010/12/30 วุฒิไกร ดวงพิกุล องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว ชำระเงินแล้ว
233 2010/12/30 ศรชัย ใยสิงสอน ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาล2 ชำระเงินแล้ว
234 2011/01/11 ศรศิลป์ มังกรแก้ว - รอชำระเงิน
235 2010/12/16 ศศิธร ผลบุญภรมย์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล รอชำระเงิน
236 2010/12/16 ศศิธร ธนะภพ สำนักวิชาแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ชำระเงินแล้ว
237 2010/12/17 ศศิธร สกุลกิม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รอชำระเงิน
238 2010/12/29 ศิรินันท์ ตรีมงคลทิพย์ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงมลธัญบุรี ชำระเงินแล้ว
239 2010/12/16 ศิริลักษณ์ มณีประเสริฐ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ชำระเงินแล้ว
240 2010/12/16 ศิริลักษณ์ เฉื่อยกลาง เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว ชำระเงินแล้ว
241 2010/12/16 ศิริเนตร์ เตโชกิจ ศูนย์สุขภาพชุมชนศรีสุทโธ ชำระเงินแล้ว
242 2010/12/18 ศิวาพร จันทร์ขอนแก่น โรงพยาบาลสาธารณสุขตำบลหนองหิน ชำระเงินแล้ว
243 2010/11/30 ศุภมาส รัตนชูวงศ์ เทศบาลนครลำปาง รอชำระเงิน
244 2010/12/27 ศุภวดี ลิมปพานนท์ โรงพยาบาลพยุหเสนา ชำระเงินแล้ว
245 2011/01/07 ศุภศิษฎ์ โภคทวีธนวัฒน์ นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการเสพติด -
246 2010/12/16 ศุภโชค กุศลวัตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล รอชำระเงิน
247 2010/12/14 สงกรานต์ นักบุญ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม รอชำระเงิน
248 2010/12/14 สงัด เชื้อลิ้นฟ้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ชำระเงินแล้ว
249 2010/12/16 สถาพร แถวจันทึก วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี ชำระเงินแล้ว
250 2010/12/30 สนธยา ทองพันธุ์ เวชกรรมสังคม รอชำระเงิน