Category Archives: Waste Management

กิจกรรม 5ส สร้างสรรค์สังคมดี

มอบของมูลนิธิกระจกเงา22พค.58

วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ม. มหิดล ได้ส่งมอบสิ่งของที่ชาวสถาบันฯ ร่วมกันนำมาจากที่บ้าน โดยคณะทำงานสิ่งแวดล้อมสถาบันฯ ได้จัดกิจกรรม 5ส สร้างสรรค์สังคมดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558ตั้งแต่เดือนมกราคม-เมษายน 2558 ที่ผ่านมา เพื่อรับบริจาคสิ่งของอาทิ หนังสือความรู้ เสื้อผ้ารองเท้าสภาพดี ของเล่นเด็ก เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เก่า ฯลฯบริจาคให้แก่มูลนิธิกระจกเงา จัดทำ ซ่อม ปรับปรุง เพื่อส่งต่อไปยังเด็กๆ น้องๆ ชาวเขา และชนบทที่ยังขาดแคลน และมีความต้องการ “มากกว่าการทำกิจกรรม 5ส คือการส่งต่อน้ำใจไปยังน้องๆและกลุ่มคนที่ยังขาดแคลนและมีความต้องการ”

Read More

UI Green Metric World University Ranking 2014

mlc-UI-green

University of Indonesia ได้ประกาศผลการจัดอันดับ UI Green Metric World University Ranking 2014 โดยมหาวิทยาลัยมหิดล ได้อันดับที่ 71 ของโลก อันดับที่ 17 ของเอเชีย และเป็นอันดับ 2 ของประเทศไทย จากมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการจัดอันดับทั้งสิ้น 224 มหาวิทยาลัย โดยได้คะแนนรวมที่ 6,343 คะแนน จากเกณฑ์การประเมิน 6 ด้าน คือ สถานที่ตั้งและระบบสาธารณูปโภค, การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ, การจัดการขยะ, การใช้น้ำ, การจัดการระบบขนส่ง และ การศึกษา ที่มาข้อมูล : http://www.mahidol.ac.th/th/latest_news58/UI-Green2014.html

Read More

Setting and Infrastructure 2014

DSC_0598

ขนาดพื้นที่รวมของส่วนงาน (ระบุพื้นที่ทั้งหมดรวมถึงป่าหรือทุ่งของส่วนงานที่มีการเรียนการสอนทางวิชาการ การวิจัย การฝึกงาน และการบริการวิชาการ โดยไม่รวมพื้นที่ที่เป็นป่าหรือทุ่งที่ว่างเปล่า 8,275 ตารางเมตร ขนาดพื้นที่ของชั้นล่างสุดของอาคารทุกอาคารของส่วนงานรวมกันทั้งหมด 4,440 ตารางเมตร จำนวนนักศึกษา ในทุกระดับชั้นทั้งหมดในส่วนงานทั้งเรียนเต็มเวลา และไม่เต็มเวลาที่ลงทะเบียนในปีการศึกษา 2557 หลักสูตร MPHM  6 คน หลักสูตรเสพติด  8 คน จำนวนบุคลากร (ไม่รวม out source หรือการจัดจ้างภายนอก) ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานส่วนงาน 52 คน สายวิชาการ 16 คน สายสนับสนุน 36 คน ลูกจ้าง 34 คน ประจำ 28 คน ชั่วคราว 5 คน โครงการ 1 คน ขนาดพื้นที่ของส่วนงานที่ใช้ปลูกต้นไม้ สวน สนามหญ้า รวมถึงพื้นที่ที่ใช้ปลูกหญ้า สวนแนวตั้ง green [...]

Read More

Committees Meeting (Big Cleaning Day Project)

1

ประชุมคณะทำงานอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาสิ่งแวดล้อม วันที่ 21 พฤษภาคม  2557 ณ ห้อง 1102 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน คณะทำงานอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาสิ่งแวดล้อม ได้ประชุมปรึกษาหารือเพื่อดำเนินการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในวันที่ 19 มิถุนายน 2557  บริเวณหอประชุมณัฐภมรประวัติ ห้องประชุมบุญศิริ และบริเวณโดยรอบของสถาบัน และหารือในรายละเอียดกิจกรรมศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อมการปลูกป่าชายเลน ร่วมกับกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ  ในวันที่ 7 สิงหาคม  2557     

Read More

Water saving measures

DSC_0571

มาตรการประหยัดน้ำประปา                     ปิดก๊อกน้ำให้สนิทหลังการใช้ทุกครั้ง และช่วยกันสอดส่องดูแลไม่ให้เปิดน้ำทิ้งไว้ หากพบอุปกรณ์ใดชำรุดควรแจ้งซ่อมทันที

Read More

Measures to reduce use paper

DSC_0558

มาตรการลดใช้กระดาษ   ใช้กระดาษ ๒ หน้า  ตรวจทานเอกสารก่อนสั่งพิมพ์ ในการประชุมแต่ละครั้งขอความร่วมมือส่งรายงานการประชุม วาระการประชุม เอกสารต่างๆ ทาง E-mail และการประชุมในห้องให้ใช้อุปกรณ์เสริมเช่น แอลซีดีโปรเจคเตอร์แทนการใช้เอกสารการประชุม   

Read More