Category Archives: Water Management

Setting and Infrastructure 2014

DSC_0598

ขนาดพื้นที่รวมของส่วนงาน (ระบุพื้นที่ทั้งหมดรวมถึงป่าหรือทุ่งของส่วนงานที่มีการเรียนการสอนทางวิชาการ การวิจัย การฝึกงาน และการบริการวิชาการ โดยไม่รวมพื้นที่ที่เป็นป่าหรือทุ่งที่ว่างเปล่า 8,275 ตารางเมตร ขนาดพื้นที่ของชั้นล่างสุดของอาคารทุกอาคารของส่วนงานรวมกันทั้งหมด 4,440 ตารางเมตร จำนวนนักศึกษา ในทุกระดับชั้นทั้งหมดในส่วนงานทั้งเรียนเต็มเวลา และไม่เต็มเวลาที่ลงทะเบียนในปีการศึกษา 2557 หลักสูตร MPHM  6 คน หลักสูตรเสพติด  8 คน จำนวนบุคลากร (ไม่รวม out source หรือการจัดจ้างภายนอก) ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานส่วนงาน 52 คน สายวิชาการ 16 คน สายสนับสนุน 36 คน ลูกจ้าง 34 คน ประจำ 28 คน ชั่วคราว 5 คน โครงการ 1 คน ขนาดพื้นที่ของส่วนงานที่ใช้ปลูกต้นไม้ สวน สนามหญ้า รวมถึงพื้นที่ที่ใช้ปลูกหญ้า สวนแนวตั้ง green [...]

Read More

Water use

3

ใช้น้ำจากคูคลองรอบๆ สถาบันฯ มารดน้ำต้นไม้ แทนการรดด้วยน้ำประปา Use water from canals to water the plants around the Institute. Instead of watering with tap water.

Read More

Water-saving Sanitaryware

2

จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องสุขภัณฑ์ที่มีระบบประหยัดน้ำ Purchasing equipment, sanitary ware, water saving systems. สำรวจการรั่วซึมของท่อประปาและก๊อกน้ำ เดือนละ 1 ครั้ง Survey leaking pipes and faucets one time per month.

Read More