Category Archives: Education

UI Green Metric World University Ranking 2014

mlc-UI-green

University of Indonesia ได้ประกาศผลการจัดอันดับ UI Green Metric World University Ranking 2014 โดยมหาวิทยาลัยมหิดล ได้อันดับที่ 71 ของโลก อันดับที่ 17 ของเอเชีย และเป็นอันดับ 2 ของประเทศไทย จากมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการจัดอันดับทั้งสิ้น 224 มหาวิทยาลัย โดยได้คะแนนรวมที่ 6,343 คะแนน จากเกณฑ์การประเมิน 6 ด้าน คือ สถานที่ตั้งและระบบสาธารณูปโภค, การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ, การจัดการขยะ, การใช้น้ำ, การจัดการระบบขนส่ง และ การศึกษา ที่มาข้อมูล : http://www.mahidol.ac.th/th/latest_news58/UI-Green2014.html

Read More

International Publication 2010-2014

-  Rattanapan, C., Boonsawang, P. Kantachote, D. Yan, R, Hydrogen sulfide removal using granular activated carbon biofiltration inoculated with Alcaligenes faecalis T307 isolated from concentrated latex wastewater. Int. Biodeter. Biodegr., 2010; (64): 383-387 – Honda M, Chompikul J, Rattanapan C,  Wood G, Klungboonkrong S. Sharps Injuries among Nurses in a Thai Regional Hospital: Prevalence and [...]

Read More

National Publication 2010-2012

-  ธนาวัฒน์  รักกมล ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์สมเกียรติยศ  วรเดช และชีระวิทย์ รัตนพันธ์, การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพในการบริโภคน้ำประปาที่ปนเปื้อนโลหะหนัก: กรณีศึกษาระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้านถ้ำลา ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม  จังหวัดพัทลุง. วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา. 2553, 8(2): 44-54. -Rattanapan C, Boonsawang P, Kantachote D, Effect of H2S and air flow rates on pure and consortium culture of sulfide oxidizing bacteria  biofiltration for H2S. J. Health Res, 2010; 24(suppl):1-6. -  มารินี โด ชีระวิทย์ รัตนพันธ์ และ ธันวดี สุขสาโรจน์, [...]

Read More

ทุนวิจัย 2556 -2558 (Research Project 2013-2015)

1. ชื่อโครงการ การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพของพนักงานในโรงงานน้ำยางข้นจากการได้รับสัมผัสก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ ชื่อแหล่งทุน มูลนิธิโรคหืดแห่งประเทศไทย จำนวนเงินทุนวิจัยที่ได้รับ 200,000 บาท ช่วงเวลาที่ได้รับทุน 10 กุมภาพันธ์ 2554 ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2555 2. ชื่อโครงการ การเสริมศักยภาพกระบวนการผลิตน้ำยางข้นสำหรับผลิตภัณฑ์ถุงมือยางด้วยประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ชื่อแหล่งทุน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จำนวนเงินทุนวิจัยที่ได้รับ 142,000 บาท ช่วงเวลาที่ได้รับทุน 1 สิงหาคม 2554 ถึง 30 เมษายน 2555 3. ชื่อโครงการ การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกระบวนการผลิตเส้นยางยืดและถุงยางอนามัยจากน้ำยางข้นด้วยประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ชื่อแหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จำนวนเงินทุนวิจัยที่ได้รับ 142,000 บาท ช่วงเวลาที่ได้รับทุน 1 มิถุนายน 2555 ถึง 31 กรกฎาคม 2556 4. ชื่อโครงการ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาฟาร์มสุกรอย่างยั่งยืนด้วยประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ชื่อแหล่งทุน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จำนวนเงินทุนวิจัยที่ได้รับ 513,200 [...]

Read More

Friendship and Cultural Exchange Camp 2014

DSC_0164

  วันที่ 5 – 6 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา ณ รีสอร์ทเรือนไม้ชายคลอง อำเภออัมพวา จ.สมุทรสงคราม สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ม.มหิดล ได้จัด Friendship and Cultural Exchange Camp ประจำปี 2557 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และเรียนเรียนรู้การสร้างมิตรภาพระหว่างอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต รุ่นที่ 29 และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการเสพติด) รุ่นที่ 11 ซึ่งประกอบไปด้วยนักศึกษานานาชาติ อาทิ ไทย พม่า อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาลาวี ญี่ปุ่น ศรีลังกา มัลดีฟส์ และปากีสถาน รวมกว่า 40 คน โดยได้จัดให้มีกิจกรรมละลายพฤติกรรม ทำความรู้จักกันระหว่างนักศึกษา พร้อมเรียนรู้วัฒนธรรมการใช้ชีวิตของแต่ละประเทศโดยมีนักศึกษาเจ้าของประเทศออกมานำเสนอมุมมองและขนบประเพณีปฏิบัติของประเทศตนเอง พร้อมทั้งแสดงการละเล่น ร้อง เล่น เต้นรำ ของชาติตน ให้เพื่อนนักศึกษาได้ชม [...]

Read More

Environment Publication

C.Rattanapan, T.T.Suksaroj, S. Wongsawass and and W.Ounsaneha. Measure on Eco-Efficiency of Thai Grow ing-Fishing Pig Farms. Internaytional Journal of Environmental Science and Development, Vol.4 No.5, October 2013;537;DOI:10.7763/IJESD.2013.V4.409 Pengpid, S., Peltzer, K., Van der Heever, H. & Skaal, L. (2013) Screening and brief interventions for hazardous and harmful alcohol use among university students in South Africa: [...]

Read More

Master of Arts Program in Addiction Studies

ADAD  500 Fundamental of Addiction The development of addiction problems in society, history of addiction,  basic sciences relating to addiction, factors influencing addiction ADAD  510 Studies and visits in Addiction Studies Studies and visit government office and non-government office which have treatment, rehabilitation and prevention in addiction  

Read More

Master of Primary Health Care Management

ADPM 602   Health Service and Primary Health Care Management    The concepts and principals involved in both management of health service and primary health care, the trend and situation of health determinants, analysis of health service system, need assessment in health and community diagnosis, strategic management and planning, project monitoring and evaluation, health care financial [...]

Read More