Setting and Infrastructure 2014

ขนาดพื้นที่รวมของส่วนงาน
(ระบุพื้นที่ทั้งหมดรวมถึงป่าหรือทุ่งของส่วนงานที่มีการเรียนการสอนทางวิชาการ การวิจัย การฝึกงาน และการบริการวิชาการ โดยไม่รวมพื้นที่ที่เป็นป่าหรือทุ่งที่ว่างเปล่า
8,275 ตารางเมตร
ขนาดพื้นที่ของชั้นล่างสุดของอาคารทุกอาคารของส่วนงานรวมกันทั้งหมด 4,440 ตารางเมตร
จำนวนนักศึกษา
ในทุกระดับชั้นทั้งหมดในส่วนงานทั้งเรียนเต็มเวลา และไม่เต็มเวลาที่ลงทะเบียนในปีการศึกษา 2557
หลักสูตร MPHM  6 คน

หลักสูตรเสพติด  8 คน

จำนวนบุคลากร (ไม่รวม out source หรือการจัดจ้างภายนอก)
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานส่วนงาน 52 คน
สายวิชาการ 16 คน
สายสนับสนุน 36 คน

ลูกจ้าง 34 คน
ประจำ 28 คน
ชั่วคราว 5 คน
โครงการ 1 คน

ขนาดพื้นที่ของส่วนงานที่ใช้ปลูกต้นไม้ สวน สนามหญ้า รวมถึงพื้นที่ที่ใช้ปลูกหญ้า สวนแนวตั้ง green roofs และพื้นที่ปลูกต้นไม้ภายในอาคาร 5,895
ตารางเมตร

งบประมาณ ปี 2557    57,499,500 บาท 

• งบประมาณทั้งหมดของส่วนงาน
-เงินรายได้  27,108,200บาท
-เงินงบประมาณ  30,391,300บาท

งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม 367,000 บาท
• งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน   55,000 บาท
(ให้รวมทุกโครงการที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม )
• งบประมาณที่ดูแลด้านกายภาพ งบประมาณการดูแลบำรุงรักษาอาคารสถานที่) 312,000 
บาท

การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

มีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพในการช่วยประหยัดพลังงาน เช่น การเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเป็น T5 หรือ LED, หมั่นตรวจสอบสภาพ

ใช้แบบเดิม สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ได้มีการกำหนดการตรวจสอบสภาพของการใช้หลอดแสงสว่างทุก 3 เดือน

 

 

About the Author: admin