MAHIDOL SUSTAINABLE UNIVERSITY

Healthy and Happy Workplace

Measures to reduce energy consumption

DSC_0528

มาตรการลดการใช้พลังงาน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มาตรการประหยัดไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ  กำหนดอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 26 องศาเซสเซียสห้องทำงาน กำหนดการเปิดเครื่องปรับอากาศ ช่วงเช้าเปิดเวลา 09.00 น. ปิดเวลา 11.30น. และช่วงบ่ายเปิดเวลา 13.00น. ปิดเวลา 16.00 น. ห้องเรียน  กำหนดการเปิดเครื่องปรับอากาศโดยเจ้าหน้าที่ก่อนเวลาเข้าเรียน 10 นาที และปิดทันทีเมื่อเลิกใช้งาน ห้อง Common Room อาคารอาเซียนเฮาส์ กำหนดการเปิดใช้ห้องตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 22.00 น.      คอมพิวเตอร์ /เครื่องพิมพ์ผล/เครื่องถ่ายเอกสาร   1. ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ใช้งานนานเกินกว่า 15 นาที 2. ปิดเครื่องและถอดปลั๊กไฟเมื่อไม่ใช้งานแล้วทุกครั้ง     เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ 1. เปิดใช้เฉพาะที่มีความจำเป็น 2. ปิดไฟและพัดลมทุกครั้งเมื่อไม่มีการใช้งาน 3. ถอดปลั๊กไฟทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน           [...]

Read More

The fuel saving measures

มาตรการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง ศึกษาเส้นทางก่อนเดินทางและใช้ยานพาหนะให้เหมาะสมกับระยะทาง จำนวนผู้โดยสารที่จะไป  และอยู่ในเส้นทางที่ขอไว้ หมั่นดูแลและตรวจสภาพยานพาหนะให้มีสภาพดีและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ เช่นทำความสะอาด  เช็คลมยาง  เช็คน้ำมัน ใช้พาหนะอื่นแทนเมื่อสามารถใช้ได้ เช่น จักรยาน  การเดิน รถสาธารณะ รถบริการมหาวิทยาลัย  

Read More

Committees Meeting (Big Cleaning Day Project)

1

ประชุมคณะทำงานอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาสิ่งแวดล้อม วันที่ 21 พฤษภาคม  2557 ณ ห้อง 1102 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน คณะทำงานอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาสิ่งแวดล้อม ได้ประชุมปรึกษาหารือเพื่อดำเนินการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในวันที่ 19 มิถุนายน 2557  บริเวณหอประชุมณัฐภมรประวัติ ห้องประชุมบุญศิริ และบริเวณโดยรอบของสถาบัน และหารือในรายละเอียดกิจกรรมศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อมการปลูกป่าชายเลน ร่วมกับกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ  ในวันที่ 7 สิงหาคม  2557     

Read More

Water saving measures

DSC_0571

มาตรการประหยัดน้ำประปา                     ปิดก๊อกน้ำให้สนิทหลังการใช้ทุกครั้ง และช่วยกันสอดส่องดูแลไม่ให้เปิดน้ำทิ้งไว้ หากพบอุปกรณ์ใดชำรุดควรแจ้งซ่อมทันที

Read More

Measures to reduce use paper

DSC_0558

มาตรการลดใช้กระดาษ   ใช้กระดาษ ๒ หน้า  ตรวจทานเอกสารก่อนสั่งพิมพ์ ในการประชุมแต่ละครั้งขอความร่วมมือส่งรายงานการประชุม วาระการประชุม เอกสารต่างๆ ทาง E-mail และการประชุมในห้องให้ใช้อุปกรณ์เสริมเช่น แอลซีดีโปรเจคเตอร์แทนการใช้เอกสารการประชุม   

Read More