Tag Archives: save energy

Using efficient appliances to save energy

plug

การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพในการช่วยประหยัดพลังงาน (1) the procurement of environmentally friendly products. Requirements of the Ministry of Natural Resources and Environment. (1) การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามข้อกำหนดของกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   (2) purchasing electrical machine equipment that are energy saving label number 5. (2) จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 (3) purchasing power (outlet) 3-pin replacement socket (outlet) with a multi-point connector. (3) จัดซื้อปลั๊กไฟ(เต้ารับ) 3 ขา 2 จุด แทนปลั๊กไฟ(เต้ารับ)ที่มีที่เสียบหลายจุด [...]

Read More

เปิดแปลงปลูกพืชผักสวนครัว เมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน 9 ชนิด

21-300x208

วันที่ 11 เมษายน 2555 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมกันจัดงานสืบสานสงกรานต์อาเซียน2555 ณ ห้องโถงสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ในการนี้แพทย์หญิงสุพัตรา ศรีวณิชชากร ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน เป็นประธาน หลังจากเสร็จสิ้นพิธีกรรมทางศาสนาและกิจกรรมตามประเพณีไทย ได้ถือโอกาสอันดีในวันขึ้นปีใหม่ไทย เปิดแปลงปลูกพืชผักสวนครัว เมล็ดพันธุ์ผัก 9 ชนิด ที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสนองแนวความคิดตามพระราชดำริสืบไป

Read More