สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

ความเป็นมา

      สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนเติบโตควบคู่มากับการพัฒนางานและการฝึกอบรมด้านสาธารณสุขมูลฐานในประเทศไทย ซึ่งเน้นการดูแลรักษาสุขภาพแบบองค์รวมที่คำนึงถึงสุขภาวะในทุกมิติทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ โดยเสริมสร้างการมีส่วนร่วมจากประชาชนในชุมชนและภาคส่วนต่างๆ ของสังคมในการจัดระบบดูแลสุขภาพและยังเกี่ยวข้องกับการพัฒนากลไกการให้บริการทางสุขภาพที่ประชาชนเข้าถึงได้ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม นับว่างานสาธารณสุขมูลฐานเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนางานสาธารณสุขของประเทศ
พ.ศ. 2525
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น ได้ลงนามเริ่มโครงการศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขแห่งอาเซียน เพื่อส่งเสริมการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียน
พ.ศ. 2529
สภามหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีมติให้ปรับสถานภาพของศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานแห่งอาเซียน เป็นสถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน รับผิดชอบภารกิจเทียบเท่าคณะของมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2529
สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียนได้ร่วมมือกรมวิเทศสหการ (สำนักงานความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ (TICA)) และองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) ในการเปิดหลักสูตรการบริหารสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต หรือ หลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต ในปัจจุบันนี้ เพื่อผลิตบัณฑิตนักบริหารที่มีประสิทธิภาพและเป็นผู้นำของประเทศในอนาคต
พ.ศ. 2531
คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบและอนุมัติให้ปรับสถานภาพจาก “ศูนย์” มาเป็น “สถาบัน”
พ.ศ. 2552
สภามหาวิทยาลัยมหิดล ได้ปรับเปลี่ยนชื่อ “สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน” เป็น “สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน” เป็นหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัยมหิดลตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล

วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศในการวิจัย ศึกษา บริการวิชาการอย่างมืออาชีพ และนวัตกรรมด้านสุขภาพอย่างยั่งยืน ภายในปี 2563

พันธกิจ

1.จัดกระบวนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้นำการจัดการสุขภาพอย่างยั่งยืน

2.เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรด้านสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาคุณภาพอย่างยั่งยืน

3.พัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างต้นแบบนวัตกรรมด้านสุขภาพอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างความเป็นเลิศของงานวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบด้านสุขภาพอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงสุขภาวะชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างนวัตกรรมด้านการบริการวิชาการ เพื่อการมีสุขภาวะอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน

วัฒนธรรมองค์กร (Core value)

A Academic Excellence with Social Responsibility มีความเป็นเลิศทางวิชาการและรับผิดชอบต่อสังคม

I  Internationalization มีความเป็นนานาชาติ

H Harmony with Culture and Environment มีความกลมกลืนด้านวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

D Dynamic Management มีการบริหารจัดการที่คล่องตัว


© 2017 AIHD: สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล.


Free Hit Counters