ผู้บริหารสถาบันร่วมประชุม RTF จัดครั้งแรกในภูมิภาค Asia-Pacific ณ สาธารณรัฐเกาหลี
14 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้บริหารสถาบันเข้าร่วมประชุม Global Social Security Forum: Driving Progress Towards UHC in Asia
13 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประสานความร่วมมือทางวิชาการในการจัด International Workshop ด้านการป้องกันโรคในเอเซีย
12 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถาบันฯ ต้อนรับศิษย์เก่า MPHM รุ่นที่ 12 และคณะ
7 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียดเพิ่มเติมAIHD info.

แผนที่การเดินทาง


© 2017 AIHD: สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล.


Free Hit Counters