สถาบันต้อนรับ Prof. Dr. David Briggs
23 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ศริยามน ติรพัฒน์ และคณะ ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมด้านผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง

รายละเอียดเพิ่มเติม

จัดอบรมหลักสูตร Principle Concept and Practice of One Health for Emerging Disease Management: Lesson Learn in Asia Regions
19 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม

ร่วมประชุม The 5th TICA Connect “TICA-USAID Development Cooperation Partnership: Yesterday, Today and Tomorrow”
2 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม

AIHD info.

แผนที่การเดินทาง


© 2017 AIHD: สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล.


Free Hit Counters