พิธีปิดหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข สัญจร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รุ่นที่ 2
9 สิงหาคม 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถาบันร่วมอภิปรายทิศทางการขับเคลื่อนงานสาธารณสุขมูลฐานในประเทศไทย
9 สิงหาคม 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถาบันร่วมกับสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย จัดฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 4
8 สิงหาคม 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถาบันจัดบรรยายหัวข้อ หลักการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาสุขภาพและเทคนิคการจัดทําแผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาสุขภาพ
4 สิงหาคม 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม

แผนที่การเดินทาง


© 2017 AIHD: สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล.