สถาบันร่วมศึกษาดูงานด้านเวชศาสตร์ครอบครัวและระบบสุขภาพปฐมภูมิประเทศออสเตรเลีย
17 มิถุนายน 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถาบันร่วมประชุมระดมความคิดเห็นในมิติสุขภาพ
13 มิถุนายน 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถาบันรับการตรวจประเมิน AUN-QA ระดับหลักสูตร MPHM
11 มิถุนายน 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถาบันร่วมประชุมถอดบทเรียนศูนย์เด็กเล็ก
10 มิถุนายน 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์

แผนที่การเดินทาง


© 2017 AIHD: สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล.