บุคลากรสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

ผู้บริหารสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

ผศ.ดร.นายแพทย์ ภูดิท เตชาติวัฒน์

คุณวุฒิ : M.D., DHSM, MPA

E-mail : directad@mahidol.ac.th

ประวัติและผลงาน

รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

อ.ดร.นายแพทย์วิชช์ เกษมทรัพย์

คุณวุฒิ : M.D., Ph.D.

โทรศัพท์ : 02-441-9040-3

E-mail : vijj.kas@mahidol.ac.th; vijj9@hotmail.com

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ

Asst.Prof.Dr.Seo Ah Hong

คุณวุฒิ : Ph.D.

โทรศัพท์ : 02-441-9040-3 ต่อ 30

E-mail : seoah.hon@mahidol.ac.th

ประวัติและผลงาน

เลขานุการสถาบันฯ และ รักษาการหัวหน้างานบริหารทั่วไป

นวลน้อย บุญชูส่ง

ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล (ผู้ชำนาญการพิเศษ)

โทรศัพท์ : 02-441-9040-3 ต่อ 69

E-mail : nuannoi.boo@mahidol.ac.th

ระบบสุขภาพ(อาจารย์)

ศ.ดร.สุภา เพ่งพิศ

คุณวุฒิ : M.Sc., Dr.PH.
(Public Health), MBA

โทรศัพท์ : 02-441-9040-3 ต่อ 68

E-mail : supa.pen@mahidol.ac.th, supaprom@yahoo.com

ประวัติและผลงาน

ผศ.ดร.ชีระวิทย์ รัตนพันธ์

คุณวุฒิ : Ph.D. (Bio-Technology)

โทรศัพท์ : 02-441-9040-3 ต่อ 62

E-mail : cheerawit.rat@mahidol.ac.th

ประวัติและผลงาน

ดร.ดวงใจ บรรทัพ

คุณวุฒิ : Ph.D.

โทรศัพท์ : 02-441-9040-3 ต่อ 59

E-mail : doungjai.bun@mahidol.ac.th, doungjai@hotmail.com

ประวัติและผลงาน

ผศ.ดร.เนตร หงษ์ไกรเลิศ

คุณวุฒิ : Ph.D.

โทรศัพท์ : 02-441-9040-3 ต่อ 63

E-mail : nate.hon@mahidol.ac.th

ประวัติและผลงาน

ดร.อิสรีย์ฐิกา ชัยสวัสดิ์

คุณวุฒิ : Ph.D.(Community Medicine)

โทรศัพท์ : 02-441-9040-3 ต่อ 21

E-mail : isareethika.jay@mahidol.edu

ประวัติและผลงาน

ผศ.ดร.บังอร เทพเทียน

คุณวุฒิ : Ph.D.

โทรศัพท์ : 02-441-9040-3 ต่อ 54

E-mail : bungon.the@mahidol.ac.th

ประวัติและผลงาน

ดร.ประภาพรรณ จูเจริญ

คุณวุฒิ : Ph.D.

โทรศัพท์ : 02-441-9040-3 ต่อ 12

E-mail : grprapapun@mahidol.ac.th, chprapapun@gmail.com

ประวัติและผลงาน

ผศ.ดร.ธันวดี สุขสาโรจน์

คุณวุฒิ : Ph.D.

โทรศัพท์ : 02-441-9040-3 ต่อ 33

E-mail : thunwadee.suk@mahidol.ac.th

ประวัติและผลงาน

ผศ.สมศักดิ์ วงศาวาส

คุณวุฒิ : BSc (Chula Univ.),
MSc (Mahidol Univ),
MPH (Sydney Univ).

โทรศัพท์ : 02-441-9040-3 ต่อ 14

E-mail : somsak.won@mahidol.ac.th

ประวัติและผลงาน

Asst.Prof.Dr.Seo Ah Hong

คุณวุฒิ : Ph.D.

โทรศัพท์ : 02-441-9040-3 ต่อ 30

E-mail : seoah.hon@mahidol.ac.th

ประวัติและผลงาน

ผศ.ดร.ศริยามน ติรพัฒน์

คุณวุฒิ : Ph.D.

โทรศัพท์ : 02-441-9040-3 ต่อ 18

E-mail : sariyamon.tir@mahidol.ac.th

ประวัติและผลงาน

ดร.เสกสรรค์ สิริผดุง

คุณวุฒิ : M.P.H.M.

โทรศัพท์ : 02-441-9040-3 ต่อ 36

E-mail : sawat.sir@mahidol.ac.th

ประวัติและผลงาน

ผศ.ดร.อรุณศรี มงคลชาติ

คุณวุฒิ : Ph.D. (Public Health)

โทรศัพท์ : 02-441-9040-3 ต่อ 25

E-mail : aroonsri.mon@mahidol.ac.th

ประวัติและผลงาน

ผศ.ดร.อรพินท์ เล่าซี้

คุณวุฒิ : Ph.D.

โทรศัพท์ : 02-441-9040-3 ต่อ 43

E-mail : orapin.lao@mahidol.ac.th

ประวัติและผลงาน

อาจารย์ชาวต่างชาติ

Dr. Myo Zin Oo

คุณวุฒิ : MBBS, MPH, Ph.D(Public Health)

โทรศัพท์ : (66) 2441 9040-3

E-mail : myozin.oo@mahidol.ac.th

งานบริการวิชาการ

ฑิพรดา กองตาพันธุ์

หัวหน้างานบริการวิชาการ

โทรศัพท์ : 02-441-9040-3 ต่อ 66

E-mail : thiprada.kon@mahidol.ac.th

พิชญ์สินี เพียรอนุกูลบุตร

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ผู้ชำนาญการ)

โทรศัพท์ : 02-441-9040-3 ต่อ 68

E-mail : pitsinee.pea@mahidol.ac.th

งานบริหารงานทั่วไป

นวลน้อย บุญชูส่ง

เลขานุการสถาบันฯ

รักษาการหัวหน้างานหัวหน้างานบริหารทั่วไป

ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล (ผู้ชำนาญการพิเศษ)

โทรศัพท์ : 02-441-9040-3 ต่อ 69

E-mail : nuannoi.boo@mahidol.ac.th

อารี แก้วประเสริฐ

ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ ส2

โทรศัพท์ : 02-441-9040-3 ต่อ 41

E-mail : aree.kae@mahidol.ac.th

ชนิกานต์ เงินมาก

ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ ระดับ ส1

โทรศัพท์ : 02-441-9040-3 ต่อ 26

E-mail : chanikan.nge@mahidol.ac.th

จรรยา พึ่งโต

ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ

โทรศัพท์ : 02-441-9040-3 ต่อ 22

E-mail : junya.phu@mahidol.ac.th , modkuca@hotmail.com

กมลวรรณ์ รักแผน

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ : 02-441-9040-3 ต่อ 50

E-mail : kamonwan.rug@mahidol.ac.th

ณัฏฐ์จิรา นาคจินวงษ์

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ : 02-441-9040-3 ต่อ 26

E-mail : nutjira.nak@mahidol.ac.th

วรรณา บุญศรีเมือง

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี(ผู้ชำนาญการ)

โทรศัพท์ : 02-441-9040-3 ต่อ 27

E-mail : wanna.boo@mahidol.ac.th

น้อม บุญเกิด

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส2

โทรศัพท์ : 02-441-9040-3 ต่อ 34

E-mail : nom.boo@mahidol.ac.th

พวงเงิน ธนูพันธ์

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี(ผู้ชำนาญการ)

โทรศัพท์ : 02-441-9040-3 ต่อ 26

E-mail : poungngern.tha@mahidol.ac.th

ศรีไพร ปิ่นบัวทอง

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ : 02-441-9040-3 ต่อ 36

E-mail : sriprai.pin@mahidol.ac.th

สุคนธ์ หงษ์ไกรเลิศ

ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ(ผู้ชำนาญการ)

โทรศัพท์ : 02-441-9040-3 ต่อ 22

E-mail : sukhon.hon@mahidol.ac.th

สุรชัย เล่าอุย

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ : 02-441-9040-3 ต่อ 23

E-mail : surachai.lao@mahidol.ac.th

สุวัลณี หาญมุสิกวัฒน์กูร

ตำแหน่ง:นักวิเทศสัมพันธ์

โทรศัพท์ : 02-441-9040-3 ต่อ 47

E-mail : suwannee.has@mahidol.edu, suwannee.has@mahidol.ac.th

งานการศึกษา

เลอพงษ์ วงศ์สุทธิโชติ

หัวหน้างานการศึกษา

ตำแหน่ง:นักวิชาการศึกษา(ผู้ชำนาญการ)

โทรศัพท์ : 02-441-9040-3 ต่อ 65

E-mail : lerpong.won@mahidol.ac.th, placebo7966@hotmail.com

ชัชชฏา เรืองขจร

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ : 02-441-9040-3 ต่อ 65

E-mail : chatchata.rua@mahidol.ac.th ,chatkoiky@hotmail.com

มนฤดี วงศ์แก้ว

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์ : 02-441-9040-3 ต่อ 46

E-mail : monruedee.won@mahidol.ac.th

ศราวุธ ปรีชาเดช

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์ : 02-441-9040-3 ต่อ 46

E-mail : saravut.pre@mahidol.ac.th
davudamera@hotmail.com

จารุวรรณ ฉัตรแก้ว

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

โทรศัพท์ : 02-441-9040-3 ต่อ 38

E-mail : charuwan.cha@mahidol.ac.th

งานเทคโนโลยีและสื่อสารการเรียนรู้

ดวงสมร ชินโชติเกษม

หัวหน้างานเทคโนโลยีและสื่อสารการเรียนรู้

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ผู้ชำนาญการ)

โทรศัพท์ : 02-441-9040-3 ต่อ 48,51

E-mail : doungsamorn.chi@mahidol.ac.th

นฤมล จันทรเจิด

ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(ผู้ชำนาญการ)

โทรศัพท์ : 02-441-9040-3 ต่อ 48,51

E-mail : naruemol.cha@mahidol.ac.th, naruemol_ja@yahoo.com

กานต์ จันทวงษ์

ตำแหน่ง :นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(ผู้ชำนาญการ)

โทรศัพท์ :02-441-9040-3 ต่อ 51

E-mail : karn.chn@mahidol.ac.th

มนัส ทรัพย์แก้วยอด

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา

โทรศัพท์ : 02-441-9040-3 ต่อ 48

E-mail : manus.sub@mahidol.ac.th, ad_manus@hotmail.com

ประสิทธิ์ เสือจุ้ย

ตำแหน่ง : ช่างถ่ายภาพ ช.2

โทรศัพท์ : 02-441-9040-3 ต่อ 48,51

E-mail : prasit.sua@mahidol.ac.th

ทิรัชชา คณาคุปต์

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

โทรศัพท์ : 02-441-9040-3 ต่อ 48

E-mail : tiratcha.kan@mahidol.ac.th

ภาณุพงษ์ ปุญญมาโนชญ์

ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

โทรศัพท์ : 02-441-9040-3 ต่อ 48

E-mail : parnupong.poo@mahidol.ac.th

งานทรัพยากรบุคคล

อารีย์ ริ้วไสว

รักษาการหัวหน้างานทรัพยากรบุคคลฯ

ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล

โทรศัพท์ : 02-441-9040-3 ต่อ 24

E-mail : aree.rat @mahidol.ac.th

จเร ข่มอารมณ์

ตำแหน่ง : บุคลากร

โทรศัพท์ :02-441-9040-3 ต่อ 24,69

E-mail :chare.kho@mahidol.ac.th, pakpe@hotmail.com

ธนภร กุลสุข

ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล

โทรศัพท์ : 02-441-9040-3 ต่อ 69

E-mail : tanaporn.pun@mahidol.ac.th

วินัย เสาองค์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ : 02-441-9040-3 ต่อ 65

E-mail : winai.sao@mahidol.ac.th

ณัฐริกา ก้อนเงิน

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์ : 02-441-9040-3 ต่อ 59

E-mail : nattharika.kon@mahidol.ac.th

งานวิจัย

เกรียงศักดิ์ ธรรมอภิพล

หัวหน้างานวิจัย

ตำแหน่ง : นักปฏิบัติการวิจัย(ผู้ชำนาญการพิเศษ)

โทรศัพท์ : 02-441-9040-3 ต่อ 39

E-mail : kriengsak.sue@mahidol.ac.th

ประวัติและผลงาน

กวินารัตน์ สุทธิสุคนธ์

ตำแหน่ง : นักปฏิบัติการวิจัย(ผู้ชำนาญการพิเศษ)

โทรศัพท์ : 02-441-9040-3 ต่อ 39

E-mail : pranee.sut@mahidol.ac.th, pranee_45@hotmail.com

ประวัติและผลงาน

เกณิกา จันชะนะกิจ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ : 02-441-9040-3 ต่อ 38

E-mail : srisamorn.poo@mahidol.ac.th

สุภัทรา อินทร์ไพบูลย์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ : 02-441-9040-3 ต่อ 45

E-mail : supattra.inp@mahidol.ac.th adsupattra@gmail.com

ดุษณี ดำมี

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา(ผู้ชำนาญการพิเศษ)

โทรศัพท์ : 02-441-9040-3 ต่อ 39

E-mail : dusanee.dam@mahidol.ac.th

ประวัติและผลงาน

วิชชุกร สุริยะวงศ์ไพศาล

ตำแหน่ง : นักปฏิบัติการวิจัย

โทรศัพท์ : 02-441-9040-3 ต่อ 45

E-mail : wichukorn.sur@mahidol.ac.th

งานบริการสถานที่และอาหาร

ว่าที่ร้อยตรี ณัฐพล ใจสำรวม

หัวหน้างานบริการสถานที่และอาหาร

ตำแหน่ง : วิศวกรไฟฟ้า

โทรศัพท์ : 02-441-9040-3 ต่อ 57

E-mail : nattapon.jai@mahidol.ac.th

รัชฎาพร เจริญวราวุฒิ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ผู้ชำนาญการ)

โทรศัพท์ : 02-441-9040-3 ต่อ 57

E-mail : ratchadaporn.cha@mahidol.ac.th

ธิดารัตน์ แก้วสว่าง

ตำแหน่ง : นักวิชาการโภชนาการ

โทรศัพท์ : 02-441-9040-3 ต่อ 60

E-mail : tidarat.kae@mahidol.ac.th

อรวรรณ ขวัญศรี

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์ : 02-441-9040-3 ต่อ 28

E-mail : orawan.qua@mahidol.ac.th quansri@hotmail.com

ระวีวรรณ วีระพลชัย

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ : 02-441-9040-3 ต่อ 61

E-mail : raweewan.ver@mahidol.ac.th

อดุลย์ พึ่งโต

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ : 02-441-9040-3 ต่อ 57

E-mail : adul.phu@mahidol.ac.th

บวรวัฒน์ สุจริตมงคล

ตำแหน่ง : ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์

โทรศัพท์ : 02-441-9040-3 ต่อ 56

E-mail : bawornwath.suc@mahidol.ac.th

เจริญ มากแพทย์

ตำแหน่ง : พนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ บ2

โทรศัพท์ : 02-441-9040-3 ต่อ 56

E-mail : charoen.mar@mahidol.ac.th

ประสาน ศรีไทยพันธ์

ตำแหน่ง : พนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ บ2

โทรศัพท์ : 02-441-9040-3 ต่อ 56

E-mail : prasarn.sri@mahidol.ac.th

ชาติ ช้างหล่อ

ตำแหน่ง : พนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ บ2

โทรศัพท์ : 02-441-9040-3 ต่อ 56

E-mail : chart.cha@mahidol.ac.th

เชือน ศรีสัมพันธ์

ตำแหน่ง : พนักงานสถานที่ ระดับ บ2

โทรศัพท์ : 02-441-9040-3 ต่อ 60,61

E-mail : chuern.sri@mahidol.ac.th

โกศล มีป้อม

ตำแหน่ง : พนักงานสถานที่ ระดับ บ2

โทรศัพท์ : 02-441-9040-3 ต่อ 60,61

E-mail : kosol.mee@mahidol.ac.th

บุญนำ ช้างหล่อ

ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป ระดับ บ2

โทรศัพท์ : 02-441-9040-3

E-mail : boonnum.cha@mahidol.ac.th

มนูญ อิ่มโต

ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป ระดับ บ2

โทรศัพท์ : 02-441-9040-3 ต่อ 60,61

E-mail : manoon.imt@mahidol.ac.th

พรพิมล ปิ่นประสาธนกุล

ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป ระดับ บ2

โทรศัพท์ : 02-441-9040-3 ต่อ 60,61

E-mail : phonphimon.pin@mahidol.ac.th

วันทนา ตุ้มม่วง

ตำแหน่ง : พนักงานสถานที่ ระดับ บ2

โทรศัพท์ : 02-441-9040-3 ต่อ 60

E-mail : wantana.tum@mahidol.ac.th

วิสูตร ศรีไทยพันธ์

ตำแหน่ง : ช่างไฟฟ้า ระดับ ช.2

โทรศัพท์ : 02-441-9040-3 ต่อ 56

E-mail : wisut.sri@mahidol.ac.th

สมโภชน์ ทับทิมทอง

ตำแหน่ง : พนักงานสถานที่ บ1

โทรศัพท์ : 02-441-9040-3 ต่อ 60,61

E-mail : sompote.tab@mahidol.ac.th


© 2017 AIHD: สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล


Free Hit Counters