Author Archives: admin

สถาบันร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

วันที่ 11 ตุลาคม 2562 ดร.นายแพทย์วิชช์ เกษมทรัพย์ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยบุคลากร นักศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 59 รูป และพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Cr Photo: งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล

สถาบันร่วมประชุมขับเคลื่อนนโยบายรองรับสังคมสูงวัย

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือในการขับเคลื่อนมติสมัชชาเฉพาะประเด็น ว่าด้วย นโยบายรองรับสังคมสูงวัย การกำหนดยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนและร่างแผนปฏิบัติการด้านวิชาการ ด้านการรณรงค์เผยแพร่ การสื่อสารสาธารณะ พร้อมทั้งติดตามมติสมัชชาเฉพาะประเด็น ว่าด้วยนโยบายรองรับสังคมสูงวัย ในฐานะหนึ่งในองค์กรเจ้าภาพหลัก และที่ประชุมได้มอบหมายให้สถาบันฯ อาเซียน เป็นเลขานุการคณะทำงานในการขับเคลื่อนประเด็นฯ ซึ่งองค์กรเจ้าภาพหลักประกอบด้วยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กระทรวงสาธารณสุข กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จุฬาอารี สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักประสานการพัฒนานโยบายรองรับสังคมสูงวัย (สป.สว.) ณ โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์ หลักสี่ กรุงเทพฯ

Mini MM in Health พัฒนาผู้บริหารเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพ

วันที่ 6 ตุลาคม 2562 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติจากนายแพทย์วิวัฒน์ โรจนพิทยากร ผู้อํานวยการศูนย์นโยบายและการจัดการสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายหัวข้อ สุขภาพโลกและกลยุทธ์การขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพ เพื่อพัฒนาผู้บริหารในการขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพ และได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุมบุญศิริ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

สถาบันมุ่งเน้นบทบาทผู้บริหารกับสังคมสูงวัย

วันที่ 6 ตุลาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับศาสตราภิชาน ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง ที่ปรึกษาสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน และประธานคณะกรรมการสนับสนุนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะรองรับสังคมสูงวัย ที่ให้เกียรติบรรยายหัวข้อ บทบาทผู้บริหารสาธารณสุขกับการเตรียมการรองรับสังคมสูงวัย แก่แพทย์ พยาบาล ที่เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (Mini MM in Health) รุ่นที่ 27 ณ ห้องประชุมบุญศิริ อาคารฝึกอบรม

Mini MM in Health มุ่งพัฒนาผู้บริหารในการบริหารโครงการแบบมืออาชีพ

วันที่ 5 ตุลาคม 2562 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติจากอาจารย์บรรจง อมรชีวิน รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ บรรยาย เรื่อง การจัดทำและการบริหารโครงการแบบมืออาชีพ ให้กับแพทย์ พยาบาลที่เข้ารับการอบรมหลักสูตร นักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข รุ่นที่ 27 จำนวนกว่า 50 คน ณ ห้องประชุมบุญศิริ อาคารฝึกอบรม ทั้งนี้ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานด้านการบริหารโครงการระหว่างประเทศ โดยผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเพื่อนำไปสุ่การประยุกต์ในการดำเนินงานต่อไป