Author Archives: admin

On-site Interview and Active Recruitment 2020 ณ จาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย

วันที่ 25 มกราคม 2563 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ On-site Interview and Active Recruitment 2020 ณ Hotel Ciputra จาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมด้วยคณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย ผู้บริหาร คณาจารย์ จากหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน และสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
_________________________

Line : @gradmu https://line.me/R/ti/p/%40gradmu
Instagram : https://www.instagram.com/graduate.studies.mu/
Twitter : https://twitter.com/GradMUonline
Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=szLKcl67tbs
Website : https://graduate.mahidol.ac.th/

CR: FB Faculty of Graduate Studies, Mahidol University

 

 

คณะผู้บริหาร ม.มหิดล เข้าเฝ้าเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

วันที่ 24 มกราคม 2563 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และ ดร.บุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการ บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน) เข้าเฝ้า เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสเข้าเฝ้าเพื่อรับประทานแผ่นทองทรงจารและชนวน เพื่อนำไปประกอบพิธีเททองยอดเกศและองค์พระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ขนาดหน้าตัก 65 นิ้ว โดยมีต้นแบบในการจัดสร้างมาจากพระมหาลาภ พร้อมทั้งจัดสร้างหอเฉลิมพระเกียรติ เพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปที่จัดสร้างขึ้นบริเวณด้านหน้าอาคารอำนวยการของสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ในโครงการเฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2563 ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี อาจารย์ แพทย์หญิงมนทกานต์ โอประเสริฐสวัสดิ์ รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเข้าเฝ้าด้วย ณ ตำหนักอรุณ วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม

Cr: https://mahidol.ac.th/th/2020/mahidol-visit-supreme-patriarch/

สถาบันจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาและฝึกอบรมเวชศาสตร์วิถีชีวิต

วันที่ 24 มกราคม 2563 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาและฝึกอบรมด้านเวชศาสตร์วิถีชีวิต ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร. นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ นายกสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทยเป็นประธานการประชุมดังกล่าว โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ได้กล่าวถึงความเป็นมาและความก้าวหน้าของโครงการดังกล่าว ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อศึกษาและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมด้านเวชศาสตร์วิถีชีวิต (Lifestyle medicine) โดยจะดำเนินการศึกษาองค์ความรู้ต่างๆ จาก 10 ประเทศในภูมิภาคยุโรป อเมริกา และเอเชีย พร้อมศึกษาความต้องการฝึกอบรมผ่านแบบสำรวจและจัดประชุมผู้เชี่ยวชาญในระดับชาติและนานาชาติ อันนำไปสู่การพัฒนาหลักสูตรด้านเวชศาสตร์วิถีชีวิตต่อไป โดยในการประชุมดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ ที่ปรึกษากระทรวงสาธารณสุข แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผู้ตรวจราชการเขต 5 กระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์เกษม เวชสุทธานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง และนายแพทย์ตนุพล วิรุฬหการุญ ผู้อำนวยการบีดีเอ็มเอสเวลเนสคลินิก ร่วมประชุมระดมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาหลักสูตรดังกล่าว ณ ห้องประชุม 815 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

สถาบันจัดพิธิไหว้ครู ประจำปี 2563

วันที่ 23 มกราคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีไหว้ครู พร้อมเจิมหนังสือเรียน เพื่อสิริมงคล ต่อการเรียน การสอน และกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน และหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐาน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีระวิทย์ รัตนพันธ์ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรุณศรี มงคลชาติ ประธานหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐาน พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำกลุ่มระบบสุขภาพ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมบุญศิริ อาคารฝึกอบรม

สถาบันจัดพิธีทำบุญเดือนเกิด ประจำเดือนมกราคม 2563

วันที่ 23 มกราคม 2563 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีทำบุญเดือนเกิด ประจำเดือนมกราคม 2563 โดยมีอาจารย์ ดร.วิชช์ เกษมทรัพย์ รองผู้อำนวยการสถาบันฯ และรองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษา ร่วมถวายภัตตาหารและตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 19 รูป จากวัดหทัยนเรศวร์