Author Archives: admin

พิธีปิดหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข สัญจร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รุ่นที่ 2

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย จัดพิธีปิดหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข สัญจร กรมวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 2 โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมพร้อมมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้าร่วมการอบรม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวแสดงความยินดีพร้อมมอบของที่ระลึก ณ ห้องประชุม 110 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

ซึ่งในวันเดียวกันนี้ ผู้เข้าร่วมการอบรมจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมการแพทย์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานอาหารและยา ได้สอบประมวลความรู้ที่ได้รับจากวิทยากรผู้ทรงวุฒิ ตลอดระยะ 4 เดือนที่ผ่านมา พร้อมนำเสนอแผนยุทธศาสตร์ตามบริบทของแต่ละกลุ่ม โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ นายกสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และคุณกนกพร อธิสุข นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้วิพากษ์โครงการพร้อมให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้แต่ละโครงการสามารถนำไปประยุกต์ได้จริงในโอกาสต่อไป

สถาบันร่วมอภิปรายทิศทางการขับเคลื่อนงานสาธารณสุขมูลฐานในประเทศไทย

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เป็นวิทยากรอภิปราย “ทิศทางการขับเคลื่อนงานสาธารณสุขมูลฐานในประเทศไทย” ร่วมกับนายแพทย์วิพุธ พูลเจริญ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ และอาจารย์จากมหาวิทยาลัย Toronto มาร่วมแลกเปลี่ยน ในเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณากลั่นกรองร่างแผนแม่บทการสาธารณสุขมูลฐานแห่งชาติ ให้สอดคล้องกับปฏิญญาอัสตานา ( Astana Declaration) และมติที่ประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 72 โดยมีนายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นประธานการประชุม ซึ่งทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เป็นแกนหลักในการประสานขับเคลื่อนร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งของกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานและองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชน รวมถึงหน่วยงานท้องถิ่น และชุมชน เพื่อบรรลุตามวิสัยทัศน์และพันธสัญญาที่ประเทศสมาชิกรวมถึงประเทศไทยกำหนดไว้ ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

 

สถาบันร่วมกับสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย จัดฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 4

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน จัดอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 4 ณ อาคาร 14 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จ. นนทบุรี

การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงวุฒิและผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อาจารย์ ดร.ประภาพรรณ จูเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือภาคพื้นเอเชียแปซิฟิคการจัดการเพื่อลดความต้องการการใช้สารเสพติด (AP-RCC-ICUDDR) อาจารย์ประจำ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเขียน มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายในหัวข้อ นวัตกรรมการจัดการเสพติดในยุค Thailand 4.0 และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการปัญหาการเสพติด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายหัวข้อ การพัฒนาระบบสุขภาพเพื่อบรรลุหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นเรื่องราวที่ชี้ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เห็นความเชื่อมโยงของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และหลักการสาธารณสุขมูลฐาน เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ ทั้งนี้อาจารย์ได้ทิ้งท้ายไว้ว่า ผู้บริหารแนวใหม่ในการพัฒนาระบบสุขภาพของไทยต้องมีการจัดการที่ทันสมัยและทักษะในการเป็นผู้นำที่ตอบสนองต่อความท้าทายในการจัดการด้านสุขภาพที่ซับซ้อน

แพทย์หญิงปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ รองผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) บรรยายให้หัวข้อ การพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาในระบบสุขภาพ

หลังจากการบรรยายในวันนี้ ผู้เข้าร่วมหลักสูตรอบรมนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รุ่นที่ 2 จำนวน 52 คน จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานอาหารและยา จะสอบประมวลความรู้ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 พร้อมทั้งนำเสนอแผนยุทธศาสตร์ต่อไป

 

สถาบันจัดบรรยายหัวข้อ หลักการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาสุขภาพและเทคนิคการจัดทําแผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาสุขภาพ

วันที่ 4 สิงหาคม 2562 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการบรรยายหัวข้อเรื่อง หลักการวางแผนเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศในการพัฒนาสุขภาพและเทคนิคการจัดทําแผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาสุขภาพ โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข รุ่นที่ 27 ซึ่งผู้เข้าร่วมการอบรมกว่า 50 คนที่เป็นแพทย์ผู้ชำนาญการ และบุุคลากรด้านสาธารณสุขทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการปฏิบัติจากการระดมสมองภายในเพื่อวางกลยุทธ์ในการพัฒนาสุขภาพ ณ ห้องประชุมบุญศิริ อาคารฝึกอบรม

 

สถาบันจัดบรรยายหัวข้อ “การเรียนรู้วิวัฒนาการการจัดการระบบสุขภาพและบริการสุขภาพ” โดยอาจารย์ผู้ก่อตั้งหลักสูตร Mini MM in Health

วันที่ 3 สิงหาคม 2562 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดหัวข้อบรรยาย เรื่อง วิวัฒนาการการจัดการระบบสุขภาพและบริการสุขภาพ: จากอดีต ปัจจุบัน สู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นายแพทย์ธีระ รามสูต ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสถาบันฯ อาเซียน และผู้ก่อตั้งหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (Mini Master of Management in Health) ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เป็นแพทย์ผู้ชำนาญการ และบุคลากรด้านสาธารณสุข ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกว่า 50 คน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งองค์ความรู้และประสบการณ์จากอาจารย์อย่างเข้มข้นในบรรยายกาศที่เป็นกันเอง