Category Archives: ข่าวกิจกรรม 2559

พิธิประกาศเกียรติคุณปูชนียแพทย์ แพทย์สภา

วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ศาสตราจารย์นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล/ รองอธิการบดี /คณบดี /ผู้อำนวยการ คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย ร่วมงานแสดงความยินดีแด่ผู้ได้รับรางวัลปูชนียแพทย์ ในโอกาศครบรอบ ๔๘ ปีแพทย์สภา จำนวนแพทย์สภา ๔๘ ท่าน โดยมีศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยมหิดลและผู้ที่เคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน ๓๐ ราย โดยได้มีพิธิประกาศเกียรติคุณปูชนียแพทย์ แพทย์สภา ณ แพทย์สภาสมาคม วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานแสดงความยินดี ให้แด่ผู้ที่ได้รับรางวัล ณ ห้องเลี้ยงรับรองชั้น ๓ ศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ซึ่งเป็นผู้อำนวยการท่านแรกของสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มาร่วมพิธิประกาศเกียรติคุณปูชนียแพทย์ แพทย์สภา ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สุภา เพ่งพิศ และทีมผู้บริหาร บุุคลากรสถาบันฯ ร่วมแสดงความยินดีกับท่าน

15622079_10154213879897781_4814326251671767047_n

15665736_10154213879892781_839530619258165274_n 15590374_10154213884417781_3642485170561209613_n 15589718_10154213888667781_1294055972030212128_n 15590103_10154213892427781_5304730017019772964_n 15590037_10154213903467781_3812673187386925417_n 15621987_10154213904007781_3852825283893198506_n 15621745_10154213903777781_1794224970739013541_n 15622190_10154213904032781_3899196986083142773_n 15665825_10154213892927781_6157248053224543116_n 15622294_10154213892407781_1680928743592982015_n 15590630_10154213893247781_8849157213194184939_n 15541182_10154213888692781_20645054733478123_n 15578710_10154213903762781_4946651870308080895_n 15589792_10154213919737781_8682018078021043986_n

สถาบันร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา 47 ปี คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

วันที่ 14 ธันวาคม 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.จิราพร ชมพิกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล มอบกระเช้ากล้วยไม้แด่ รองศาสตราจารย์ ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในวันทำบุญครบรอบ 47 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

15540648_10154195793332781_6900997818352705136_o 15419537_10154195794617781_4569154722538618968_o 15443011_10154195794602781_5176977694201949973_o 15440325_10154195794632781_8089648884637192204_o

เวทีถอดบทเรียน DHML “เชื่อม เชียร์ ช่วย”

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดเวทีถอดบทเรียนการประชุมวิชาการระดับชาติ “การเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารจัดการสุขภาพ ระดับอำเภอ (DHML) และกิจกรรมในอนาคต” ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ

ในการประชุมนี้มีผู้แทนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุข ร่วมถอดบทเรียน พร้อมกับ ผศ.ดร.อรุณศรี มงคลชาติ ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 พร้อมด้วย ผศ.ดร.ธันวดี สุขสาโรจน์ ผศ.ดร.อรพินท์ เล่าซี้ ผศ.สมศักดิ์ วงศาวาส และผศ.ดร.ชีระวิทย์ รัตนพันธ์ นำเสนอผลการจัดประชุม การสังเคราะห์ความรู้และ การประเมินผล เพื่อ Input Information การขับเคลื่อนกระบวนการโรงเรียนสุขภาพอำเภอในอนาคต

เสียงหนึ่งที่สะท้อนมาจากเวทีนี้ นายแพทย์ธารา รัตนอำนวยศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล อาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้กล่าวในเวทีถอดบทเรียนครั้งนี้ว่า การเรียนรู้คือหัวใจหลักของ การดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการพัฒนาบุคคล ให้สามารถดูแลตนเองและบุคคลในครอบครัว ได้ตามบริบทที่เกิดขึ้นจริงของแต่ละบุคคล การเรียนรู้มุ่งหมายให้ทุกคนที่เกี่ยวข้อง คือคนในพื้นที่นั้นและ เจ้าหน้าที่รัฐสามารถค้นหาและแก้ไข ปัญหาร่วมกันได้ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทำให้ เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ต่อเนื่องไปอย่างยั่งยืนตามรอยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ การเรียนรู้นั้นมุ่งหมายให้ผู้เรียนทุกคนเปลี่ยนแปลงตนเองสู่การทำงานอย่างมีความสุข ก้าวข้ามภาระและ ความทุกข์ใจ ร่วมกันทำงานเป็นทีม มุ่งแก้ปัญหาด้วยความภาคภูมิใจ การเรียนรู้ไม่ใช่การประกวด ประเมิน เพื่อมุ่งหวังผลงานและรางวัลใดๆ แต่มุ่งเน้นให้ทุกคนค้นหาและเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ของกันและกัน จับมือกันเดินต่อไปในทางที่ถูกต้องด้วยศีลธรรมตามทำนองครองธรรม

นอกจากนี้แล้วเวทีนี้ยังรับเกียรติจาก ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนในที่ประชุมถอดบทเรียนโรงเรียนสุขภาพอำเภอพร้อมให้ข้อคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning) นั้น เป็นการเดินทาง (journey) บนเส้นทางที่ไม่สิ้นสุด การเรียนรู้ต้องนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงตนเอง สู่การพัฒนาระบบสุขภาพที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาวะของประชาชน เรียกว่า “ไปให้สุดทาง

ก้าวย่างต่อไปของโรงเรียนสุขภาพอำเภอ เป็นการก้าวเดินไปพร้อมกันทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อน เครือข่าย DHML ทุกระดับ ร่วมกันสร้างตัวแทนหน่วยทำงานในการสอดประสานเพื่อความยั่งยืน สร้างองค์ความรู้เป็นแนวทางการทำงาน และยกระดับองค์ความรู้เป็นหลักสูตรบัณฑิตศึกษา เพื่อพัฒนา คนในอนาคตให้กับ DHML ต่อไป โดยมีมุ่งเป้าหมายในการเดินทางบนเส้นทางนี้ร่วมกัน เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาวะของคนไทยต่อไป

Photo Cr. Surakiat Achananuparp

15380323_10154165149752781_3735959879097212229_n

15284942_10154165149612781_6402181990746337966_n

15391050_10154165149627781_8886936424429439242_n

 

พิธีปิดหลักสูตรการบริหารงานสาธารณสุขระดับสูง รุ่นที่ 20

วันที่ 3 ธันวาคม 2559 ผู้เข้าอบรมหลักสูตรการบริหารงานสาธารณสุขระดับสูง รุ่นที่ 20 (Mini M.M.in Health) ได้นำเสนอโครงการแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม ให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ศาสตราจารย์ นพ.สมอาจ วงษ์ขมทอง, รองศาสตราจารย์ ดร.บุญยง  เกี่ยวการค้า, นายแพทย์ อำนวย กาจีนะ, นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ และศาสตราจารย์ ดร.สุภา เพ่งพิศ ร่วมกันวิพากษ์งานทั้ง 6 กลุ่ม

และในวันที่ 4 ธันวาคม 2559 ศาสตราจารย์ ดร.สุภา เพ่งพิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานพิธีปิดหลักสูตรการบริหารงานสาธารณสุขระดับสูง รุ่นที่ 20 (Mini M.M.in Health) และมอบใบประกาศนียบัตรแด่ผู้จบการศึกษา ณ  ห้องประชุม 2108 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล

15369958_10154161975282781_1089087761653212898_o15391434_10154161971392781_1179896093357097072_o 15138399_10154161972102781_2698225793117394993_o 15391384_10154161978822781_3110405404351526862_o 15288618_10154161978827781_5132868167421141710_o14715449_10154161981947781_3994521651069847626_o 15271881_10154161978817781_2890295931531446725_o 15288652_10154161980042781_4586067469910438359_o 15289190_10154161982277781_1937736147249229681_o 15289331_10154161979247781_1519359702240768456_o 15304290_10154161980202781_6036003002753721720_o 15304358_10154161980527781_1418623396022979135_o 15304381_10154161979132781_961908224028677458_o 15304432_10154161979672781_6514802620065997647_o 15304600_10154161982072781_885765776135190986_o 15325130_10154161982147781_2732934945220406085_o 15325138_10154161981927781_3054957925745652404_o 15325164_10154161979097781_4207362120038382400_o 15325239_10154161981787781_6347921361616579292_o 15326318_10154161979692781_6427181864891037880_o 15369047_10154161982117781_7314971528767088144_o 15369250_10154161980497781_533268923053455426_o 15369943_10154161979222781_5831922901607815890_o 15369976_10154161980357781_6536401901480178811_o 15370023_10154161979402781_2975480849666013508_o 15370107_10154161980232781_4936815806202911269_o 15384628_10154161979957781_5212610924689940977_o 15385322_10154161980217781_8242566609375263063_o 15385493_10154161982302781_3406567073822133908_o 15385541_10154161979267781_228226431322066786_o 15391267_10154161981967781_4451556634842414036_o 15391357_10154161980367781_21360943029039952_o 15391379_10154161980387781_5735584488234635957_o 15391534_10154161979137781_5953221494466990771_o 15391538_10154161982347781_3819418164013126992_o 15392799_10154161981792781_3344962851538068099_o 15392822_10154161980082781_1560569011530466404_o 15392849_10154161980102781_3846030816813431039_o 15403628_10154161982432781_2170892169752204768_o 15403785_10154161981802781_3953469287436365152_o 15403840_10154161979827781_7624569025962755422_o 15403875_10154161979927781_8320866508845827792_o

มหิดลทำความดีถวายพ่อของแผ่นดิน

วันที่ 2 ธันวาคม 2559 มหิดลทำความดีถวายพ่อของแผ่นดิน เพื่อเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เนื่องในวาระเสด็จสวรรคต 50 วัน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเวทีเสวนาวิชาการ การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อสุขภาวะสำหรับผู้สูงอายุในชุมชน บรรยายโดย อาจารย์ ดร.ศริยามน ติรพัฒน์ ณ รพ.สต.บ้านสาลวัน ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ดูรายละเอียด ถอดบทเรียน “ภารกิจเพื่อชุมชนของสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 2 ธ.ค.59

15369094_10154161947672781_799051467961167536_o 15384535_10154161948497781_2517524332444784058_o 15288557_10154161952317781_507355766390177487_o 15370075_10154161957722781_8291543955093104313_o 15369169_10154161951272781_3519364284050591908_o 15304612_10154161952542781_3424780961967545575_o 15392852_10154161954562781_5885738324904685519_o 15392973_10154161951282781_5533231781806817665_o 15403713_10154161954572781_7571695157949024937_o 15391448_10154161954797781_9012935539708039263_o 15325125_10154161954567781_5803954569503415030_o 15403608_10154161949982781_1469912248409921794_o 15304156_10154161957607781_416639241761272174_o 15272335_10154161955332781_5813833486357298677_o 15304646_10154161957497781_7633872604020457179_o 15325317_10154161955517781_8196367373468702657_o 15369173_10154161952552781_3430195653098296888_o 15384556_10154161954962781_5604566805644634417_o 15385342_10154161957392781_2364180355554078356_o 15391535_10154161957232781_8731590749377116783_o 15391541_10154161949977781_5815930857077756611_o 15304381_10154161954852781_7486122535887429456_o