Category Archives: ข่าวกิจกรรม 2560

สถาบันร่วมทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

วันที่ 26 ธันวาคม 2560 อาจารย์และบุคลากรสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ร่วมทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล และบุคลากรคณะ สถาบัน ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ 2561 นี้

สวัสดีปีใหม่แด่รักษาการอธิการบดี

วันที่ 29 ธันวาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.จิราพร ชมพิกุล รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา ดร.สถาพร สาธุการ รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และเจ้าหน้าที่ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล มอบกระเช้าผลไม้แด่ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์โชคชัย เมธีไตรรัตน์ รักษาการรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เวทีวิจัยเพื่อหาความหมายและองค์ประกอบสิ่งแวดล้อมที่เอื่ออาทรต่อผู้สูงวัย

วันที่ 27 ธันวาคม 2560 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมเวที่วิจัยเพื่อหาความหมายและองค์ประกอบสิ่งแวดล้อมที่เอื่ออาทรต่อผู้สูงวัย โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ จากหลายแขนงมาร่วมให้ข้อคิดเห็น และทำแบบประเมินเพื่อหาองค์ประกอบและตัวชี้วัดด้าน “สิ่งแวดล้อมที่เอื้ออาทรต่อผู้สูงวัย” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศริยามน ติรพัฒน์ หัวหน้าโครงการ เป็นผู้ดำเนินรายการ
ณ ห้องราชพฤกษ์ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล

พิธีปิดหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (Mini MM in Health) รุ่นที่ 23

วันที่ 23 ธันวาคม 2560 ผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข รุ่นที่ 23 (Mini M.M.in Health) ได้นำเสนอโครงการแผนยุทธศาสตร์ของกลุ่มหน่วยงาน ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ศ.(วุฒิคุณ) ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ นพ.พิเชฐ บัญญัติ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภา ภัคภิญโญ ร่วมกันวิพากษ์งานทั้ง 4 กลุ่ม และในตอนท้าย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภา ภัคภิญโญ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแด่ผู้จบการศึกษา จำนวน 50 ท่าน และมอบรางวัลผู้มีคะแนนรวมสูงสุดให้แก่ ภญ.ชาทิศฐ์มาฆ์  สุลักษณานนท์ ณ ห้องประชุม 2108 (Moon Orchid)  สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล

ต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล มาเยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ 8 ธันวาคม 2560 รองศาสตราจารย์นายแพทย์ปรีชา สุนทรานันท์ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน และคณะผู้บริหารสถาบันฯ ให้การต้อนรับศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการอธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล มาเยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องกระแส ชนะวงศ์ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล