Category Archives: ข่าวกิจกรรม 2561

อาจารย์ประจำสถาบันฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 อาจารย์ ดร.อิสรีย์ฐิกา ชัยสวัสดิ์ อาจารย์ประจำกลุ่มระบบสุขภาพ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ Rational Drug Use และ Rational Lab Investigation ในการอบรมหลักสูตรเทคนิคการแพทย์เฉพาะทาง สาขาจุลชีววิทยาคลินิก แขนงวิชาแบคทีเรียดื้อยา รุ่นที่ 2 สำหรับนักเทคนิคการแพทย์ เพื่อมุ่งพัฒนาและส่งเสริมนักเทคนิคการแพทย์ให้มีความรู้และประสบการณ์ ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้อำนวยการเข้าคารวะขอพรเนื่องในวันปีใหม่และการมารับตำแหน่งผู้อำนวยการ

วันที่ 16 มกราคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภา ภัคภิญโญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เข้าคารวะขอพรจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เนื่องในวันปีใหม่และการมารับตำแหน่งผู้อำนวยการ

ประเมินผลงานเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ประธานคณะอนุกรรมการฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บังอร เทพเทียน อนุกรรมการฯ และนางนวลน้อย บุญชูส่ง นักทรัพยากรบุคคล (ผู้ชำนาญการพิเศษ) เลขานุการคณะอนุกรรมการ ประเมินผลการสอบสอนของอาจารย์ ดร.ประภาพรรณ จูเจริญ และ อาจารย์ ดร.ดวงใจ บรรทัพ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการเสพติด รายวิชา ADAD 506 Pharmacology of Substance Abuse

และ ในวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ประธานคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการขอตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บังอร เทพเทียน ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการเสพติด และอนุกรรมการฯ ประเมินผลการพิจารณากลั่นกรองผลงานวิชาการของอาจารย์ ดร.ประภาพรรณ จูเจริญ และอาจารย์ ดร.ดวงใจ บรรทัพ อาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการเสพติด โดยมีนางนวลน้อย บุญชูส่ง นักทรัพยากรบุคคล (ผู้ชำนาญการพิเศษ) เป็นเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ

สถาบันจัดกิจกรรม และเลี้ยงสังสรรค์วันปีใหม่

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 ในช่วงเช้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยอาจารย์และบุคลากรสถาบันฯ ร่วมปลูกต้นชมพูพันธุ์ทิพย์สวนด้านข้างสถาบันฯ เพื่อความร่วมรื่นของพวกเราชาวสถาบันฯ ให้มีความรักความสามัคคีในการทำงานให้สำเร็จได้ทุกประการ นอกจากนี้ บุคลากรสถาบันฯ ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์รอบสถาบัน โดยร่วมกันปลูกต้นชมพูพันธ์ุทิพย์ ทำความสะอาด ซึ่งบุคลากรได้ร่วมแรง ร่วมใจกันทำอย่างสมัครสมานสามัคคี ณ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล


ในช่วงบ่ายผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน เป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมอวยพรบุคลากรสถาบันฯ ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 ภายในงานมีการจับสลากแลกของขวัญระหว่างบุคลากรและนักศึกษา การประกวดการแต่งกายประจำชาติต่างๆ และกิจกรรมส่งความสุขซึ่งกันและกัน ณ ห้องบุญศิริ

 

 

ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2562

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภา ภัคภิญโญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันฯ ตักบาตรอาหารแห้ง ร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้บริหารส่วนงานและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 ณ บริเวณหน้าตึกสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล