Category Archives: ข่าวกิจกรรม 2562

สถาบันร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2563 ของมหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้บริหารสถาบันฯ คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 63 รูป ณ สำนักงานงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

ในการนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร และกล่าวอวยพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2563 ของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผู้บริหารและบุคลากรจากส่วนงานต่าง ๆ พร้อมด้วยประชาชนในชุมชนรอบมหาวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีดังกล่าว

สถาบันจัดงานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2563

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2563 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยผู้บริหารสถาบันฯ คณาจารย์ และบุคลากร ได้ไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยมหิดล จากนั้นได้เลี้ยงพระเพล ซึ่งนิมนต์พระสงฆ์จำนวน 19 รูป จากวัดมหาสวัสดิ์มหาพุฒาราม เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นมีกิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ กล่าวอวยพรปีใหม่แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา และร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน ประกวดร้องเพลง และจับฉลากแลกเปลี่ยนของขวัญระหว่างกัน ณ ห้องประชุมบุญศิริ อาคารฝึกอบรม

 

สถาบันจัดการประชุมจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานรายบุคคล (PA) สายวิชาการ

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานรายบุคคล (PA) สายวิชาการ ณ ห้องประชุม 2106 อาคารฝึกอบรม ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ รองผู้อำนวยการสถาบันฯ ฝ่ายบริหาร เป็นวิทยากรกระบวนการและชี้แจงถึงแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรสายวิชาการให้สอดคล้องกับข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) ของสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน และเพื่อให้ถือปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

 

สถาบันร่วมกับภาคีพัฒนาอุปกรณ์และเครือข่ายเสียงเรียกช่วยชีวิตสำหรับผู้สูงวัยในชุมชน

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานเปิดพร้อมกล่าวต้อนรับผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ ผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐม จำนวนกว่า 350 คน ในเวทีนำเสนอผลการวิจัยโครงการประเมินสถานการณ์ของชุมชน ผู้สูงวัย รูปแบบของอุปกรณ์และรูปแบบเครือข่ายที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาอุปกรณ์และเครือข่ายเสียงเรียกช่วยชีวิตที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงวัยในชุมชน ทั้งนี้อาจารย์ ดร. นายแพทย์วิชช์ เกษมทรัพย์ รองผู้อำนวยการ กล่าวรายงานความเป็นมา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.​ศริยามน ติรพัฒน์ เป็นหัวหน้าโครงการ ณ หอประชุมณัฐ ภมรประวัติ

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ได้พัฒนาโครงการประเมินสถานการณ์ของชุมชน ผู้สูงวัย รูปแบบของอุปกรณ์และรูปแบบเครือข่ายที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาอุปกรณ์และเครือข่ายเสียงเรียกช่วยชีวิตที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงวัยในชุมชน เป็นการวิจัยที่ผสมผสานเชิงปริมาณและคุณภาพ ที่มีภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาอุปกรณ์ดังกล่าวทั้งศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ Virginia State University โดยมีพื้นที่วิจัยใน 4 อำเภอของจังหวัดนครปฐม คือ อำเภอเมือง นครชัยศรี สามพราน และพุทธมณฑล เพื่อพัฒนาเครื่องมือสำหรับผู้สูงอายุ ในการขอความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน เมื่อการเป็นพลัดตก หกล้ม โดยอุปกรณ์ดังกล่าวจะมีระบบตรวจจับความเคลื่อนไหวของผู้สูงอายุ และส่งสัญญาณเตือนแจ้งไปยังญาติ ลูกหลาน และ ศูนย์รับแจ้งเหตุหรือเครือข่ายชุมชน เพื่อให้สามารถมาช่วยเหลือได้ทันท่วงที ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อสร้างความปลอดภัย และนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุอีกด้วย

สถาบันนำเสนอโครงการประเมินนโยบายอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) หมอประจำบ้าน

วันที่ 23 ธันวาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันวดี สุขสาโรจน์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ วงศาวาส นำเสนอข้อเสนอแผนงานวิจัย การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาเชิงกลยุทธ์สู่การปฏิรูปอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในระบบบริการสุขภาพของประเทศไทย
เพื่อมุ่งสู่การบรรลุหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UHC) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ต่อคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข โดยมี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสุปัญญา สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข อาคารสุขภาพแห่งชาติ

ผลการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้อนุมัติงบประมาณในการดำเนินแผนงานวิจัย การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาเชิงกลยุทธ์สู่การปฏิรูปอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในระบบบริการสุขภาพของประเทศไทย เพื่อมุ่งสู่การบรรลุหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UHC) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในระยะเวลา 6 เดือน เพื่อทบทวน สังเคราะห์ สาระสำคัญเชิงวิชาการ นำไปสู่การปฏิรูปการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชนในอนาคต รวมทั้งถอดรูปแบบกลไกพัฒนาศักยภาพ ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการอบรม อสม. หมอประจำบ้าน ประเมินการรับรู้ของ อสม และเสนอแนะแนวทางการพัฒนากลยุทธ์เพื่อการปฏิรูปการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชนในอนาคต