Category Archives: ข่าวกิจกรรม 2562

สถาบันร่วมประชุม Regional Technical Facility on Social Health Protection ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้

วันที่ 5-6 ธันวาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุม 3rd International Meeting on the Regional Technical Facility on Social Health Protection ณ Millennium Hilton Seoul กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้

ในการประชุมครั้งนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ได้ร่วมอภิปรายและนำเสนอหลักสูตรการจัดการการสาธารณสุขมูลฐาน สาขาวิชาการคุ้มครองด้านสังคมและสุขภาพ (Master of Primary Health Care Management – Special Track on Social Health Protection) เป็นหลักสูตรที่พัฒนาจากความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล และองค์การแรงงานระหว่างประเทศ โดยมีการลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างสองหน่วยงาน ในการประชุมครบ 100 ปีแห่งการก่อตั้งองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ณ สมาพันธรัฐสวิส

โดยจะเริ่มการเรียนการสอน ในเดือนมกราคม 2563 ซึ่งทางองค์การแรงงานระหว่างประเทศให้การสนับสนุนทุนการศึกษาและค่าใช้จ่ายระหว่างการศึกษาตลอดหลักสูตร สำหรับนักศึกษาจากประเทศสมาชิก อาทิ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

 

สถาบันร่วมพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ดร.นายแพทย์วิชช์ เกษมทรัพย์ รองผู้อำนวยการสถาบันฯ รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ และบุคลากรสถาบันฯ เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณห้องโถงสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โดยมีศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ถวายมาลัย จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และกล่าวคำถวายราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และถวายความเคารพพร้อมกัน

ประชุมหารือการประเมินพื้นที่ต้นแบบในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

​​​วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 อาจารย์ ดร. นายแพทย์ วิชช์ เกษมทรัพย์ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน และบุคลากรฝ่ายวิจัยเข้าร่วมประชุมกับ นายวีระชัย ก้อนมณี ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนระบบบริการสุขภาพชุมชน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) นายแพทย์กฤช ลี่ทองอิน ที่ปรึกษาสำนักสนับสนุนระบบบริการสุขภาพชุมชน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องจาก สปสช. เพื่อหารือทิศทางการประเมินพื้นที่ต้นแบบในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

ในการหารือ อาจารย์ ดร. นายแพทย์ วิชช์ เกษมทรัพย์ ได้แลกเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินพื้นที่ต้นแบบกับบุคลากรจากสปสช. เพื่อศึกษารูปแบบการดำเนินการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Good practice) และถอดบทเรียนของแต่ละพื้นที่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการขยายผลให้ครอบคลุมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งอื่นต่อไป

บัณฑิต​วิทยาลัย​แนะนํา​ระบบ​การลงทะเบียน​ออนไลน์​ให้​กับ​นักศึกษา​ของสถาบัน​

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีระวิทย์ รัตนพันธ์ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บังอร เทพเทียน ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการเสพติด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพินท์ เล่าซี้ เลขานุการหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันวดี สุขสาโรจน์ เลขานุการลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมบุคลากรงานการศึกษา ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายบริหารและภารกิจพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย พร้อมคณะ ในโอกาสที่มาแนะนำระบบ​การลงทะเบียน​ออนไลน์​ให้​กับ​นักศึกษาทั้ง 3 หลักสูตร ณ ห้องเรียนหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐาน อาคารฝึกอบรม สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

 

สถาบันจัดอบรมหลักสูตร 3rd Principle Concept and Practice of One Health for Emerging Disease Management

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ดร.นายแพทย์วิชช์ เกษมทรัพย์ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร 3rd Principle Concept and Practice of One Health for Emerging Disease Management โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีระวิทย์ รัตนพันธ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพินท์ เล่าซี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันวดี สุขสาโรจน์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ วงศาวาส ร่วมกล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วมอบรม 19 คน จาก 15 ประเทศ ณ ห้องประชุมมหาสวัสดี โรงแรมศาลายาพาวิลเลี่ยน และในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ วงศาวาส นำผู้เข้าร่วมการอบรมศึกษาดูงานคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล