Category Archives: กิจกรรมงานวิจัย

สถาบันการนำเสนอโครงการสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ

วันที่ 16 กันยายน 2562 – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน อาจารย์ ดร. นายแพทย์ วิชช์ เกษมทรัพย์ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน พร้อมด้วยทีมวิจัยสถาบันฯ นำเสนอข้อเสนอโครงการสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ต่อคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย ณ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ซึ่งมีนายแพทย์ ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน และนายแพทย์ นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ผู้บริหารสวรส. พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ร่วมเป็นคณะกรรมการในการประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ได้นำเสนอต่อที่ประชุมถึงความสำคัญของโครงการว่า คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) เป็นกลไกของรัฐที่จัดตั้งขึ้น ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ โดยมีเป้าหมายสำคัญคือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ผ่านการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ซึ่งหลักการดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดทั้ง 3 ประการของปฏิญญาแอสตานา (Astana Declaration) ว่าด้วยการสาธารณสุขมูลฐาน ปี 2561 ซึ่งประกอบด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมจากหลายภาคส่วน การให้บริการระดับปฐมภูมิและบริการสาธารณสุข และการเสริมพลังชุมชนและประชาชน

สำหรับการดำเนินงานของพชอ. ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมาได้รับการประเมินผลการดำเนินงานเชิงกระบวนการด้านสุขภาพด้วยเกณฑ์ UCCARE ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีหลายพื้นที่ที่ผ่านเกณฑ์ดังกล่าว ในขณะที่บางพื้นที่ยังอยู่ระหว่างการพัฒนา ดังนั้น การทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จในการบูรณาการความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นโจทย์สำคัญที่สนับสนุนการพัฒนาระดับการดำเนินงานของพชอ. ให้ตอบโจทย์การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน

สถาบันเข้าร่วมประชุมชี้แจงพื้นที่ต้นแบบการดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและการป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง

วันที่ 9 เมษายน 2562  อาจารย์ ดร. นายแพทย์วิชช์ เกษมทรัพย์ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล มอบหมายให้นางสาวกวินารัตน์ สุทธิสุคนธ์ นักปฏิบัติการวิจัย ชำนาญการพิเศษ และนายวิชชุกร สุริยะวงศ์ไพศาล นักปฏิบัติการวิจัย เข้าร่วม “การประชุมชี้แจงพื้นที่ต้นแบบการดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและการป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 5 ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ซึ่งจัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อชี้แจงกรอบการพัฒนาคุณภาพของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในระดับท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน และการส่งเสริมคุณภาพการให้บริการป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

นายแพทย์จักรกริช โง้วศิริ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่าการดำเนินงานสาธารณสุขในประเทศไทยจำเป็นต้องบูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนอื่น ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นจุดตั้งต้นที่สำคัญของการสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนอื่นในระยะยาว เพราะองค์กรดังกล่าวมีบทบาทและหน้าที่สำคัญในการกำกับและติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานราชการต่าง ๆ ในระดับท้องถิ่น

ด้านนายแพทย์กฤช ลี่ทองอิน ที่ปรึกษาสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรอบการดำเนินงานของพื้นที่ต้นแบบ ซึ่งรวมถึงกระบวนการเสนอขอรับทุนดำเนินโครงการจากสปสช. องค์ประกอบสำคัญในของการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ รวมถึงแนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมจากภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคมในท้องถิ่น และบทบาทสนับสนุนของสปสช. ที่มีต่อการเสริมพลังการดำเนินงานของท้องถิ่น

ในการนี้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้เชิญสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นผู้ประเมินผลเชิงเสริมพลัง (Empower evaluation) การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและการส่งเสริมคุณภาพการให้บริการป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ตามกรอบการดำเนินงานที่กำหนดไว้เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยสนับสนุน ความท้าทาย รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพในการดำเนินงานต่อไป

 

 

สถาบันเข้าร่วมการประชุมหารือ (ร่าง) คู่มือพื้นที่ต้นแบบ NCD และพื้นที่ต้นแบบการดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัยของศูนย์เด็กเล็กในชุมชน

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 อาจารย์ ดร. นายแพทย์ วิชช์ เกษมทรัพย์ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ได้มอบหมายให้นางสาวดุษณี ดำมี นักวิชาการศึกษา (ผู้ชำนาญการพิเศษ) และนายวิชชุกร สุริยะวงศ์ไพศาล นักปฏิบัติการวิจัย ฝ่ายวิจัย สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน เข้าประชุมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยมีนายแพทย์ จักรกฤช โง้วศิริ ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นประธาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์ ศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ นายแพทย์ กฤช ลี่ทองอิน ที่ปรึกษาสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการให้คำปรึกษาทางวิชาการแก่ที่ประชุม ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าประชุมจากหลากหลายหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ได้แก่ หน่วยงานจากจังหวัดนครสวรรค์ สระบุรี นครราชสีมา พิจิตร อุบลราชธานี น่าน ชุมพร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออภิปรายการพัฒนาร่างโครงการคู่มือพื้นที่ต้นแบบ NCD (การป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง) และร่างโครงการพื้นที่ต้นแบบการดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัยของศูนย์เด็กเล็กในชุมชนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพในท้องถิ่นหรือพื้นที่ ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

ประธานที่ประชุมกล่าวถึงที่มาของโครงการทั้งสองซึ่งพัฒนาขึ้นภายใต้การสนับสนุนของกองทุนประกันสุขภาพระดับตำบล ของสปสช. เพื่อสร้างระบบในการติดตามและส่งเสริมการป้องกันและควบคุมโรค NCDs และการดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัยของศูนย์เด็กเล็กในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมในกลุ่มวัยต่าง ๆ ภายใต้ความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ เช่น หน่วยงาน/องค์กรภาคสาธารณสุข องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น โดยจะมีการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อหาตัวอย่างบริหารจัดการที่เหมาะสมของหน่วยงานในระดับท้องถิ่น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการขยายผลการดำเนินงานต่อไป

ในการอภิปราย ผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้มีการแลกเปลี่ยนและเสนอข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของโครงการ และได้ร่วมกันปรับแก้คู่มือพื้นที่ต้นแบบ NCD (การป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง) และร่างโครงการพื้นที่ต้นแบบการดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัยของศูนย์เด็กเล็กในชุมชน เพื่อให้สอดคล้องบริบทของพื้นที่

สถาบันจัดเวทีสนทนากลุ่มชุมชนและผู้สูงวัย

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเวทีสนทนากลุ่มชุมชนและผู้สูงวัย เพื่อพัฒนาอุปกรณ์และเครือข่ายเสียงเรียกช่วยชีวิตที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงวัยในชุมชน  นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศริยามน ติรพัฒน์ รองศาสตราจารย์ ดร. ธงชัย ไพเราะ อาจารย์ ดร.ดวงใจ บรรทัพ นางสาวกวินารัตน์ สุทธิสุคนธ์ ผู้ชำนาญการพิเศษ และ นางอริศรา ตั้งจิตสราญ โดยได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโครงการในวันที่ 14, 18-19 มิถุนายน 2562 โดยการสนทนากลุ่มจำนวน 6 กลุ่ม โดยแบ่งเป็นเขตเมือง เขตกึ่งเมือง และเขตชนบท พื้นที่จังหวัดนครปฐม ประกอบด้วย เทศบาลเมืองนครปฐม เทศบาลเมืองไร่ขิง เทศบาลตำบลบางกระทึก เทศบาลตำบลคลองโยง องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคะนอง (อบต.) และ องค์การบริหารส่วนตำบลยายชา (อบต.) ตัวแทนผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม ได้แก่ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ปลัด รองปลัด หัวหน้ากองสาธารณสุข กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัคร (อสม.) ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม จำนวน 72 คน

จากกระบวนการสนทนากลุ่ม ผู้เข้าร่วมโครงการมีข้อเสนอแนะการพัฒนารูปแบบโดยให้คำนึงผลประโยชน์ของการใช้งาน รูปแบบควรมีขนาดเล็ก กะทัดรัด น้ำหนักไม่มาก แบตเตอร์รี่ควรมีความคงทน ถาวร และอุปกรณ์สามารถป้องกันน้ำ และใช้เป็นสายคล้องคอ นาฬิกา หรือ ที่ติดหน้าอก เป็นต้น

สถาบันร่วมประชุมถอดบทเรียนศูนย์เด็กเล็ก

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล โดย อาจารย์ ดร. นายแพทย์วิชช์ เกษมทรัพย์ รองผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้มอบหมายให้ บุคลากรในงานวิจัย ได้แก่ นางสาวกวินารัตน์ สุทธิสุคนธ์ และนางสาวดุษณี ดำมี ได้เข้าร่วมประชุม ถอดบทเรียนและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อจัดทำคู่มือการบริหารจัดการ และการจัดบริการ ศูนย์เด็กเล็กในชุมชน ซึ่งจัดโดย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช) เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30-16.00 น. ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องบีบี 205 ชั้น 2 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมีคุณวีระชัย ก้อนมณี ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนระบบบริการสุขภาพชุมชน เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว

ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย และผู้แทนจากหลากหลายพื้นที่ ได้แก่เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ศูนย์เด็กเล็กโพธิ์ไทย จังหวัดอุบลราชธานี เทศบาลตำบลนาชะอัง จังหวัดชุมพร ศูนย์เด็กเล็กนาชะอัง จังหวัดชุมพร เทศบาลตำบลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนนักวิชาการที่เกี่ยวข้องจากอีกหลายหน่วยงาน

ศูนย์เด็กเล็ก อยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนชื่อเป็น “สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย” หมายถึง สถานที่รับดูแลพัฒนาและจัดประสบการณ์เรียนรู้ การศึกษาแก่เด็กปฐมวัยตั้งแต่แรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ 1 โดยในปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 53,332 แห่ง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร และกระทรวงศึกษาธิการ ฯลฯ

สำหรับงบประมาณของกองทุน สปสช.มี 2 กองทุนคือ กองทุนท้องถิ่นและกองทุนฟื้นฟูจังหวัด โดยมีจุดเน้นในการจัดกิจกรรมในด้านต่างๆ ได้แก่ 1. การส่งเสริมการเข้าถึงบริการ NCD 2. ส่งเสริมการเข้าถึงบริการเด็กเล็ก 3. เพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่าย 4. และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูจังหวัด โดยในประเด็นการดำเนินงานพื้นที่ของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยต้นแบบนั้นมีจุดเน้นใน 3 เรื่อง คือ 1. ทันตสุขภาพ 2.โภชนาการ (ลดหวาน ลดเค็ม) 3.การส่งเสริมพัฒนาการ และได้มีการจัดทำคู่มือการบริหารจัดการและการจัดบริการ สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในชุมชน โดยจะนำคู่มือที่ผลิตเสร็จแล้วไปใช้ในพื้นที่จริงได้ในเดือนกันยายน 2562 นี้ หลังจากนั้นสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนจะได้ติดตามประเมินผลการใช้คู่มือในพื้นที่ต่อไป