Category Archives: กิจกรรมนักศึกษา

สถาบันเป็นประธานร่วมเปิดการประชุม IGSCPP ครั้งที่ 10

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ ดร. สถิรกร พงศ์พานิช คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้อํานวยการ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และรองศาสตราจารย์ ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นประธานการประชุม International Graduate Students Conference on Population and Public Health Science ครั้งที่ 10 (IGSCPP#10) และได้รับเกียรติจาก นายแพทย์สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ ประธานคณะกรรมการมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ อดีตรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข บรรยายพิเศษ หัวข้อ Designing Health System to meet Challenges in Aging Society ณ Interantional Conference Room วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การประชุม International Graduate Students Conference on Population and Public Health Science เป็นการประชุมวิชาการนานาชาติที่เกิดจากความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 3 สถาบัน ได้แก่ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน และสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาในรูปแบบ Oral Presentation และนำเสนอด้วย Poster Presentation และยกระดับคุณภาพงานวิชาการและงานวิจัยให้สู่มาตรฐานสากล

พิธีไหว้ครูนักศึกษาหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต

วันที่ 13 กันยายน 2561 รองศาสตราจารย์นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในงานพิธีไหว้ครูนักศึกษาหลักสูตร การจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มีนักศึกษาต่างชาติ จำนวน 14 คน ณ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล

นักศึกษา MPHM ศึกษาดูงานวิชา Epidemiological Studies in Health Sciences

วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2560 ผศ.ดร.อรุณศรี มงคลชาติ พร้อมบุคลากรงานการศึกษา นำนักศึกษาหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต (Master of Primary Health Care Management) ศึกษาดูงานในพื้นที่อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรีและศูนย์โรคเมืองร้อนนานาชาติราชนครินทร์ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. ประตาป สิงหศิวานนท์ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อนและผู้อำนวยการศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยเวชศาสตร์เขตร้อน ซีมีโอ บรรยายพิเศษในรายวิชา Epidemiological Studies in Health Sciences

นักศึกษานานาชาติหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต รุ่นที่ 32 ศึกษาดูงาน

วันที่ 15 กันยายน 2560 ผศ.ดร.เนตร หงษ์ไกรเลิศ นำนักศึกษานานาชาติหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต (MPHM) รุ่นที่ 32 ศึกษาดูงานในพื้นที่บ้านศาลาดิน ต. มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม และ TK Park สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (Thailand Knowledge Park) ในรายวิชา Management of Training Programs and Knowledge Management in Health Care System โดยนำความรู้ที่ได้จากพื้นที่การเรียนรู้ทั้งสองแห่ง มาออกแบบหลักสูตรอบรมและกระบวนการจัดการความรู้ เพื่อนำไปถ่ายทอดกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งแหล่งความรู้ทั้งสองแห่งมีบริบทที่แตกต่างในลักษณะของพื้นที่และการบริหารจัดการโดยที่ บ้านศาลาดิน เป็นจุดท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีสวนผลไม้มากมายหลากหลายชนิด อาทิ มะม่วง หมาก ขนุน กระท้อน กล้วย มะละกอ รวมถึงส้มโอ ผลไม้ชื่อดังของจังหวัดนครปฐม ชุมชนชาวน้ำบ้านศาลาดิน เป็นชุมชนอยู่ดีมีสุข ชาวบ้านในชุมชนมีอาชีพที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงกบ การปลูกผักกระเฉดปลอดสารพิษที่นอกจากจะทำรายได้แล้วยังถือได้ว่าเป็นการกันตลิ่งอีกด้วย การทำไร่นาสวนผสมของบ้านศาลาดินที่ทำนาข้าว (นาหว่าน) และสวนผลไม้รวม นอกจากนั้นยังได้พบกับนาบัวบ้านศาลาดิน พร้อมวิธีการเก็บดอกบัว การทำนาบัว หรือ Lotus Farm เป็นแปลงสาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล


สำหรับ TK park นั้น เป็น “อุทยานการเรียนรู้ต้นแบบ” อันเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างปรากฎการณ์ มหัศจรรย์ในหมู่เยาวชนและผู้ที่รักการอ่านทุกคนด้วยประสบการณ์การเรียนรู้อย่าง ไม่มีขีดจำกัดของเยาวชนและคนรักการอ่านทุกคนในรูปแบบของ “ห้องสมุดมีชีวิต” ที่ประกอบไปด้วยหนังสือและสื่อครบครันที่กระตุ้นจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงกิจกรรมปลูกฝังและส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

Cr. http://www.thaitambon.com/ และ www.tkpark.or.th

กิจกรรม Friendship and Cultural Exchange

วันที่ 31 สิงหาคม 2560 ผศ.สมศักดิ์ วงศาวาส และ ผศ.ดร.เนตร หงษ์ไกรเลิศ พร้อมด้วยบุคลากรงานการศึกษาและนักศึกษาจากหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต รุ่นที่ 32 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการเสพติด รุ่นที่ 14 เดินทางไปจังหวัดจันทบุรี เพื่อร่วมกิจกรรม Friendship and Cultural Exchange ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม และ 1 กันยายน 2560 ณ บ้านขวัญสมุทรโฮมสเตย์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้พหุวัฒนธรรมและ Core Value ของมหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านกิจกรรมฐานต่างๆ ที่สอดแทรกความสนุกสนานพร้อมทั้งแง่คิดที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตนักศึกษาได้