Category Archives: กิจกรรมนักศึกษา

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนจัดสอบป้องกันโครงร่างวิทยานิพนธ์ หลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน โดยหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต จัดสอบป้องกันโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ได้แก่ Dr.Aung Than Tun และ Mrs. Aye Aye San โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีระวิทย์ รัตนพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพินท์ เล่าซี้ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธันวดี สุขสาโรจน์ เป็นคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารอำนวยการ

นักศึกษาหลักสูตร MPHM ศึกษาดูงานพื้นที่จังหวัดนครปฐมและสุพรรณบุรี

วันที่ 27-30 มกราคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรุณศรี มงคลชาติ ประธานหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต (นานาชาติ) พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันวดี สุขสาโรจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ วงศาวาส และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เนตร หงษ์ไกรเลิศ นำนักศึกษาหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต (MPHM) จำนวน 20 คน ศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดนครปฐมและสุพรรณบุรี โดยได้เข้าศึกษากระบวนการดำเนินการเกี่ยวกับชีวอนามัยของสหกรณ์โคนมนครปฐม แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมสำหรับชุมชนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศึกษาดูงานระบบบริการสุขภาพระดับจังหวัดของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ระบบการจัดการสาธารณสุข ระบบการส่งต่อผู้ป่วยของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีประจันต์ การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุของโรงเรียนผู้สูงอายุเฉลิมพระเกียรติ อำเภออู่ทอง รวมถึงการให้สุขศึกษาและการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนของบ้านหนองกุฎิ ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

จากการศึกษาดูงานในพื้นที่ครั้งนี้ นักศึกษาจะสรุปผลการเรียนรู้เชิงประสบการณ์และเชิงพื้นที่ เพื่อนำเสนอบทเรียนจากการเรียนรู้ดังกล่าว พร้อมนำไปต่อยอดและประยุกต์ให้เข้ากับบริบทในประเทศของตนเองต่อไป

สถาบันเป็นประธานร่วมเปิดการประชุม IGSCPP ครั้งที่ 10

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ ดร. สถิรกร พงศ์พานิช คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้อํานวยการ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และรองศาสตราจารย์ ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นประธานการประชุม International Graduate Students Conference on Population and Public Health Science ครั้งที่ 10 (IGSCPP#10) และได้รับเกียรติจาก นายแพทย์สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ ประธานคณะกรรมการมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ อดีตรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข บรรยายพิเศษ หัวข้อ Designing Health System to meet Challenges in Aging Society ณ Interantional Conference Room วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การประชุม International Graduate Students Conference on Population and Public Health Science เป็นการประชุมวิชาการนานาชาติที่เกิดจากความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 3 สถาบัน ได้แก่ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน และสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาในรูปแบบ Oral Presentation และนำเสนอด้วย Poster Presentation และยกระดับคุณภาพงานวิชาการและงานวิจัยให้สู่มาตรฐานสากล

พิธีไหว้ครูนักศึกษาหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต

วันที่ 13 กันยายน 2561 รองศาสตราจารย์นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในงานพิธีไหว้ครูนักศึกษาหลักสูตร การจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มีนักศึกษาต่างชาติ จำนวน 14 คน ณ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล

นักศึกษา MPHM ศึกษาดูงานวิชา Epidemiological Studies in Health Sciences

วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2560 ผศ.ดร.อรุณศรี มงคลชาติ พร้อมบุคลากรงานการศึกษา นำนักศึกษาหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต (Master of Primary Health Care Management) ศึกษาดูงานในพื้นที่อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรีและศูนย์โรคเมืองร้อนนานาชาติราชนครินทร์ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. ประตาป สิงหศิวานนท์ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อนและผู้อำนวยการศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยเวชศาสตร์เขตร้อน ซีมีโอ บรรยายพิเศษในรายวิชา Epidemiological Studies in Health Sciences