Category Archives: กิจกรรมฝึกอบรม

สถาบันจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร Mini MM in Health สัญจร จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 18 มกราคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยศาสตราจารย์วุฒิคุณ ดร. นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ นายกสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและแสดงความยินดีกับผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข สัญจรจังหวัดอุดรธานี จำนวน 39 คน ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล นักสาธารณสุข โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ วงศาวาส และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เนตร หงษ์ไกรเลิศ ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

พิธีปิดการศึกษาดูงานหลักสูตร National Nutrition Surveillance System in Thailand

วันที่ 17 มกราคม 2563 ศาสตราจารย์วุฒิคุณ ดร. นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ นายกสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทยและที่ปรึกษาผู้อำนวยการสถาบันฯ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตรอบรมและมอบประกาศนียบัตรแก่ ผู้บริหารด้านโภชนาการจากประเทศศรีลังกาและ World Food Programme (WFP) ที่ผ่านการศึกษาดูงานหัวข้อ National Nutrition Surveillance System in Thailand จำนวน 12 คน โดยในพิธีปิดดังกล่าว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพินท์ เล่าซี้ เป็นผู้จัดการและดูแลโครงการ ร่วมแสดงความยินดีด้วย ณ ห้องประชุม 2106 อาคารฝึกอบรม

สถาบันจัดการบรรยายสำหรับนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข สัญจรรุ่นที่ 9 จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 16 มกราคม 2563 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการบรรยายสำหรับนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข สัญจรรุ่นที่ 9 จังหวัดอุดรธานี โดยได้รับเกียรติจาก ดร. นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ นายกสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย บรรยายในหัวข้อ นวัตกรรมการสื่อสารด้านสุขภาพ และ แพทย์หญิงปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ รองผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล บรรยายในหัวข้อ การพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาในระบบสุขภาพ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมที่เป็นแพทย์ พยาบาล นักวิชาการด้านสาธารณสุข จากจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียง

สถาบันร่วมกับ TICA มอบประกาศนียบัตรหลักสูตร Principle Concept and Practice of One Health for Emerging Disease Management รุ่นที่ 3

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 อาจารย์ ดร. นายแพทย์วิชช์ เกษมทรัพย์ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน พร้อมด้วยนางอรุณี ไฮม์ม เลขานุการกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตร หลักสูตร Principle Concept and Practice of One Health for Emerging Disease Management รุ่นที่ 3 แก่ผู้เข้าร่วมการอบรมที่เป็นบุคลากรด้านจำนวน 19 คน จาก 15 ประเทศ ณ ห้องประชุมมหาสวัสดิ์ โรงแรมศาลายาพาวิลเลี่ยม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีระวิทย์ รัตนพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณศรี มงคลชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันวดี สุขสาโรจน์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ วงศาวาส ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการอบรมดังกล่าว

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ได้พัฒนาหลักสูตร Principle, Concept and Practice of One Health for Emerging Disease Management โดยการสนับสนุนทุนจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และได้จัดอย่างต่อเนื่องมาเป็นรุ่นที่ 3 โดยจะคัดเลือกจากบุคลากรทางสาธารณสุขที่สนใจจากทั่วทุกภูมิภาค ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมได้รับองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ พร้อมทั้งศึกษาดูงานในพื้นที่ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในบริบทของแต่ละประเทศต่อไป

สถาบันจัดพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารสาธารณสุข(นบส.ส) รุ่นที่ 27

วันที่ 15 ธันวาคม 2562 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีปิดการอบรมหลักสูตรนักบริหารสาธารณสุข(นบส.ส) รุ่นที่ 27 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ นายกสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นายแพทย์สมอาจ วงษ์ขมทอง ประธานคณะกรรมการผู้บริหารโรงพยาบาลกลุ่ม 4 บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และแพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 ร่วมกันวิพากษ์โครงงานกลุ่มของผู้เข้ารับการอบรมซึ่งประกอบด้วยแพทย์และพยาบาลจำนวน 54 คน

จากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน พร้อมด้วย ดร.นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรและพิธีปิดการอบรม ณ ห้องประชุมบุญศิริ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน