Category Archives: กิจกรรมฝึกอบรม

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ แบ่งปันประสบการณ์ในพื้นที่ดอยตุงในเวทีของสถาบันฯ อาเซียนเพื่อพัฒนาคนชุมชนสังคม

วันที่ 29 ตุลาคม 2562 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติจากคุณพิมพรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นวิทยากรแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตร “Capacity Building for ASEAN Health Leaders to Strengthen Community Ownership for Health” ณ ห้องประชุม 2108 อาคารฝึกอบรม

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำเนินงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน โดยคำนึงถึงมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาความยากจนและฟื้นฟูป่าที่โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงรายตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 นำไปสู่การดำเนินโครงการพัฒนาในพื้นที่อื่นๆ รวมกว่า 10 แห่งทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ เมียนมา อัฟกานิสถาน และอินโดนีเซีย นอกจากนี้ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างโอกาส เสริมความรู้ความสามารถของคนในชุมชน ตลอดจนปลูกจิตสำนึกให้ขับเคลื่อนชุมชนของตนได้ จึงมุ่งส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน การยกระดับการศึกษาในห้องเรียน การฝึกฝนการทำงานจนเชี่ยวชาญ และปลูกฝังการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามแนวพระราชดำริของสมเด็จย่า โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างพลเมืองดีที่รู้เท่าทันและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมได้ ภูมิใจในคุณค่าและวัฒนธรรมของตน รวมถึงแบ่งปันองค์ความรู้ให้ผู้อื่นต่อไปด้วย

ข้อมูล: มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์

สถาบันจัด Workshop พัฒนาหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้นำด้านสุขภาพในอาเซียน

วันที่ 29 ตุลาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตร “Capacity Building for ASEAN Health Leaders to Strengthen Community Ownership for Health” และได้บรรยายพิเศษหัวข้อ บทบาทและภารกิจของสถาบันฯ อาเซียน ในการขับเคลื่อนผู้นำด้านสุขภาพในการสร้างความเข้มแข็งของชุมขนโดยใช้หลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ ห้องประชุม 2108 อาคารฝึกอบรม

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตร “Capacity Building for ASEAN Health Leaders to Strengthen Community Ownership for Health” เกิดจากความร่วมมือระหว่างสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน และ The Constellation นำโดย Dr. Jean-Louis Lamboray, Mrs. Maria Louise de Rouw และ Ms. Sirinate Piyajitpirat เพื่อสร้างความเข้าใจ กลยุทธ์ ความเข้มแข็งทางวิชาการระหว่างภาคีเครือข่ายในแนวคิดและกระบวนการสร้างความเป็นเจ้าของของชุมชน พัฒนารูปแบบการฝึกอบรมในระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้จากภาคีเครือข่าย อาทิ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสุขภาพแห่งชาติ (สช.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ และส่วนงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล

สถาบันพัฒนานักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุขของจังหวัดอุดรธานี

วันที่17 ตุลาคม 2562 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย และสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จัดอบรมหลักสูตร นักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (Mini MM in Health) สัญจรรุ่นที่ 9 จังหวัดอุดรธานี โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเพื่อพัฒนานักบริหารด้านสาธารณสุข ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ได้ร่วมบรรยายในหัวข้อ การพัฒนาระบบสุขภาพเพื่อบรรลุหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 40 คน จากจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดใกล้เคียง ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

หลักสูตรอบรมนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข สัญจรจังหวัดอุดรธานี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม 2562 – 18 มกราคม 2563 นับเป็นรุ่นที่ 36 โดยหลักสูตรดังกล่าวได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างภาวะผู้นำของแพทย์ พยาบาล บุคลากรด้านสาธารณสุข ในการเป็นนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข

พิธีปิดหลักสูตร Dental and Public Health Management และ Advanced Dental and Oral Health Management

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน พร้อมด้วย ดร.นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ นายกสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร Dental and Public Health Management สำหรับทันตภิบาล และหลักสูตร Advanced Dental and Oral Health Management สำหรับทันตแพทย์ จากประเทศภูฏาน จำนวน 15 ท่าน ณ ห้องประชุม 2106 อาคารฝึกอบรม

หลักสูตรดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนและสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย โดยได้รับทุนสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลก (WHO) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 กันยายน – 16 ตุลาคม 2562 ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติด้านทันตกรรมของไทย ณ สถาบันทันตกรรม กระทรวงสาธารณสุข และวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้นำประสบการณ์ไปปรับใช้ในการทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพและให้เกิดความก้าวหน้าของงานด้านทันตกรรมของประเทศภูฏานต่อไป โดยมีบุคลากรของสถาบันฯ ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีปิดการอบรมครั้งนี้ด้วย หลังเสร็จสิ้นการมอบประกาศนียบัตร มีการแสดงทางวัฒนธรรมของภูฏานและถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

Mini MM in Health พัฒนาผู้บริหารเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพ

วันที่ 6 ตุลาคม 2562 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติจากนายแพทย์วิวัฒน์ โรจนพิทยากร ผู้อํานวยการศูนย์นโยบายและการจัดการสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายหัวข้อ สุขภาพโลกและกลยุทธ์การขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพ เพื่อพัฒนาผู้บริหารในการขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพ และได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุมบุญศิริ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน