Category Archives: กิจกรรมฝึกอบรม

สถาบันร่วมกับสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย จัดฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 3

วันที่ 11-13 กรกฎาคม 2562 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 3 ณ อาคาร 14 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จ. นนทบุรี

การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงวุฒิและผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ระดับการวางกรอบนโยบาย จนถึงการนำนโยบายลงสู่พื้นที่ปฏิบัติการ อาทิ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พันธุ์ทิพย์ รามสูต ที่ปรึกษาสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน บรรยายหัวข้อ หลักการวิจัยทางสาธารณสุข: เรื่องต้องรู้สำหรับนักบริหารสาธารณสุข มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับประเภทของการวิจัยที่หลากหลาย ที่นักบริหารสามารถ บูรณาการกับการทำงานในสถานการณ์จริง ดร.นพ. บุญชัย กิจสนาโยธิน จากศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) บรรยายในหัวข้อเทคโนโลยีและสารสนเทศสําหรับผู้บริหารสาธารณสุข เป็นเรื่องราวที่ชี้ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เห็นความเชื่อมโยงของระบบ ที่เกิดจากการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กร

นายแพทย์วิวัฒน์ โรจนพิทยากร เลขาธิการ ASEAN University Network – Health Promotion Network และที่ปรึกษาสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายในหัวข้อสุขภาพโลกและกลยุทธ์การขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพสาธารณสุข เป็นคำเฉลยของโจทย์ใหญ่ในระดับนโยบายที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า “พึ่งรู้ว่าที่มาของนโยบายจากกระทรวงมีเส้นทางจากนโยบายระดับโลกศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายในหัวข้อนวัตกรรมการจัดการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์แนวใหม่ เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นบทบาทหนึ่งของนักวิทยาศาสตร์ที่ต้องทำงานร่วมกับชุมชน

และศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะเแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายในหัวข้อภาวะผู้นำแนวใหม่สำหรับนักบริหารสาธารณสุขสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และหัวข้อ การบริหารบุคลากรสาธารณสุขในศตวรรษที่ 21 และการจัดการความขัดแย้งสู่การทํางานแบบสร้างสรรค์ เป็นหัวข้อสุดท้ายที่ตรึงความสนใจผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้วย ปฐมบทก่อนการเป็นผู้นำ ตามด้วยผู้นำโลกจากคนธรรมดาสู่ Authentic Leadership พร้อมเรื่องเล่าจากประสบการณ์ตรงในด้านการบริหารความขัดแย้งในองค์กรที่มีประชากรมากกว่า 20,000 คน

ทั้งหมดทั้งมวลนี้ สถาบันฯ จะนำมาถ่ายทอดเป็นบทสรุปเชิงวิชาการเป็นระยะ และสถาบันฯ จะจัดฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข ครั้งที่ 4 ในวันที่ 8-9 สิงหาคม 2562 นี้

 

 

สถาบันจัดอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข สัญจร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

วันที่ 27-29 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข สัญจรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำหรับแพทย์และบุคลากรด้านสาธารณสุขจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานอาหารและยา จำนวน 52 คน ณ ห้องประชุม 110 อาคาร 14 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จ. นนทบุรี

โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์วุฒิคุณ ดร. นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ นายกสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย บรรยายในหัวข้อ การบริหารการเงิน การคลังในโรงพยาบาลละสถานบริการสุขภาพ และหัวข้อ นวัตกรรมการสื่อสารด้านสุขภาพ ความรอบรู้ด้านสุขภาพและสุขภาพดีองศาสตราจารย์ นายแพทย์เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายหัวข้อ การวิจัย R to R สำหรับผู้บริหารสาธารณสุข จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายในหัวข้อ หลักและการประยุกต์เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขสำหรับผู้บริหาร

นายบรรจง อมรชีวิน รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่งประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ บรรยายหัวข้อ การจัดทำและการบริหารโครงการแบบมืออาชีพ และผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ วงศาวาส และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตร หงษ์ไกรเลิศ อาจารย์ประจำกลุ่มระบบสุขภาพ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน บรรยายในเรื่องการนำเสนอผลงานวิชาการแบบผู้บริหารมืออาชีพและประชุมกลุ่ม

พิธีปิดหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส) สัญจร 7 นครศรีธรรมราช รุ่นที่ 2

วันที่ 23 มิถุนายน 2562 การอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.) สัญจร 7 นครศรีธรรมราช รุ่นที่ 2 ช่วงเช้าเป็นการนำเสนอโครงงาน 4 กลุ่ม โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ นายกสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย, ดร.นพ.พิทักษ์พล บุณยมาลิก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 และนพ.จรัสพงษ์ สุขกรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เกียรติวิพากษ์และให้คำชี้แนะ เติมเต็มทุกโครงงานสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมยุคลฑิฆัมพร รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

นช่วงบ่ายได้มีพิธีปิดการอบรมอย่างเป็นทางการโดยนายกสมาคมเวชศาสตร์ฯ และที่ปรึกษาผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน  และนายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชฯ โดยรุ่นนี้มีผู้ผ่านการอบรมและเข้ารับวุฒิบัตรจำนวน 49 ท่าน

สถาบันมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข รุ่นที่ 26

วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์วุฒิคุณ ดร. นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ นายกสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทยและที่ปรึกษาสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และแพทย์หญิงอัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 9 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ วิพากษ์โครงงานกลุ่มจากผู้เข้าร่วมการอบรม ทั้ง 5 กลุ่ม ทั้งนี้ได้จัดพิธีปิดหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข รุ่นที่ 26 และมอบวุฒิบัตร โดยหลักสูตรฯ เริ่มก่อตั้ง ตั้งแต่ปี 2543 ครั้งนี้มอบวุฒิแก่ผู้ผ่านการอบรมจำนวน 51 ท่าน ณ ห้องประชุมบุญศิริ อาคารฝึกอบรม สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม

สถาบันดำเนินการหลักสูตร Mini MM in Health สัญจร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติจากนายแพทย์คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ บรรรยายหัวข้อหลักระบาดวิทยาสำหรับนักบริหารสาธารณสุข และในวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 ได้รับเกียรติจากนายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ บรรยายในหัวข้อ หลักการวางแผนเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศในการพัฒนาสุขภาพ และเทคนิคการจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาสุขภาพ ในการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข สัญจร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมทั้ง 52 คน จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมการแพทย์ และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ให้ความสนใจพร้อมซักถามวิทยากรในประเด็นต่าง ๆ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานต่อไป