Category Archives: กิจกรรมฝึกอบรม

สถาบันมุ่งเน้นบทบาทผู้บริหารกับสังคมสูงวัย

วันที่ 6 ตุลาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับศาสตราภิชาน ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง ที่ปรึกษาสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน และประธานคณะกรรมการสนับสนุนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะรองรับสังคมสูงวัย ที่ให้เกียรติบรรยายหัวข้อ บทบาทผู้บริหารสาธารณสุขกับการเตรียมการรองรับสังคมสูงวัย แก่แพทย์ พยาบาล ที่เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (Mini MM in Health) รุ่นที่ 27 ณ ห้องประชุมบุญศิริ อาคารฝึกอบรม

Mini MM in Health มุ่งพัฒนาผู้บริหารในการบริหารโครงการแบบมืออาชีพ

วันที่ 5 ตุลาคม 2562 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติจากอาจารย์บรรจง อมรชีวิน รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ บรรยาย เรื่อง การจัดทำและการบริหารโครงการแบบมืออาชีพ ให้กับแพทย์ พยาบาลที่เข้ารับการอบรมหลักสูตร นักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข รุ่นที่ 27 จำนวนกว่า 50 คน ณ ห้องประชุมบุญศิริ อาคารฝึกอบรม ทั้งนี้ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานด้านการบริหารโครงการระหว่างประเทศ โดยผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเพื่อนำไปสุ่การประยุกต์ในการดำเนินงานต่อไป

Mini MM in Health จัดบรรยายเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขสำหรับผู้บริหาร

วันที่ 5 ตุลาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ให้เกียรติบรรยายพร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่อง หลักและการประยุกต์เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขสำหรับผู้บริหาร ในการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข รุ่นที่ 27 เพื่อให้ผู้บริหารสามารถประยุกต์ใช้หลักการเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขในสถานการณ์ปัจจุบัน ที่มีเทคโนโลยีในการรักษาที่ทันสมัยและมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น เพื่อช่วยให้ผู้บริหารสามารถ ตัดสินใจสนับสนุนหรือใช้เทคโนโลยีเหล่านั้น ในงบประมาณที่จำกัดได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ณ ห้องประชุมบุญศิริ อาคารฝึกอบรม

สถาบันจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรื่องระบบข้อมูลสุขภาพ

วันที่ 4 ตุลาคม 2562 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการบรรยายพร้อมทั้งเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อ “เทคโนโลยีและสารสนเทศสำหรับผู้บริหารสาธารณสุข” โดย ดร.นพ.บุญชัย กิจสนาโยธิน ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและระบบข้อมูลสุขภาพในประเทศไทย จากสถาบันพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย สถาบันวิจัยระบบสุขภาพ (สวรส.) ให้กับผุู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข รุ่นที่ 27 ณ ห้องประชุม 2108 อาคารฝึกอบรม

สถาบันจัดบรรยายเรื่องหลักการวิจัยทางสาธารณสุข

วันที่ 4 ตุลาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พันธุ์ทิพย์ รามสูต ที่ปรึกษาสถาบันฯอาเซียน และอดีตนายกสมาคมวิจัยแห่งชาติ ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ หลักการวิจัยทางสาธารณสุข เรื่องต้องรู้สำหรับนักบริหารสาธารณสุข สำหรับผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข รุ่นที่ 27 ซึ่งประกอบด้วยแพทย์และพยาบาล จำนวนกว่า 50 คน ณ ห้องประชุม 2108 อาคารฝึกอบรม