สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนร่วมสืบสานประเพณีเข้าพรรษา

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และบุคลากรสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนประจำปี 2563 โดยมีพระครูถาวรธรรมาภิมณฑ์ เจ้าอาวาสวัดหทัยนเรศวร์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงาม และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เนื่องในวันเข้าพรรษา สร้างความเป็นสิริมงคล รวมถึงเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป ณ วัดหทัยนเรศวร์

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนจัดอบรมเชิงปฏิบัติ OKRs

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดกและกล่าวต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิญโชค ศรขวัญ ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร OKRs กลยุทธ์วัดผลเพื่อเปลี่ยนแปลงองค์การ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร อาจารย์ ดร.นายแพทย์วิชช์ เกษมทรัพย์ รองผู้อำนวยการ และบุคลากรสถาบันฯ เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 2108 อาคารฝึกอบรม

OKR หรือ Objective and Key Results เป็นระบบบริหารจัดการที่เน้นเรื่องการตั้งเป้าหมายและการติดตามผลอย่างต่อเนื่องในสิ่งที่สำคัญโดยสร้างจากแรงจูงใจภายใน องค์กรต่าง ๆ นำ OKRs มาใช้เพื่อกำหนดและสื่อสารเป้าหมาย และผลลัพธ์ที่คาดหวังให้กระจายไปทั่วทั้งองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์หลักที่จะทำให้เป้าหมายขององค์กร และของบุคลากรมีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกัน รวมทั้งเชื่อมโยงและสอดคล้องกับผลลัพธ์ที่สามารถวัดผลได้อย่างชัดเจน การทำ OKRs นั้น เริ่มจากการกำหนดวัตถุประสงค์หรือ Objectives และควรกำหนดประมาณ 3-5 วัตถุประสงค์ต่อองค์กร หรือ ต่องาน หรือ ต่อบุคคล วัตถุประสงค์ภายใต้ OKR นั้นจะต้องมีความท้าทาย อาจเป็นเชิงคุณภาพ จากนั้นสำหรับแต่ละวัตถุประสงค์ก็ให้กำหนดผลลัพธ์ที่สำคัญหรือ Key Results โดยแต่ละวัตถุประสงค์มีผลลัพธ์สำคัญได้ไม่เกิน 3-4 ประเด็น โดยผลลัพธ์สำคัญนั้นจะต้องวัดและบรรลุผลได้

ทีมวิจัยและพัฒนาภายใต้โครงการ MAPC SALT ของสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดลลงพื้นที่สร้างเครือข่ายส่งเสริมพัฒนา อสม.

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 อาจารย์ ดร.นายแพทย์วิชช์ เกษมทรัพย์ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับผู้บริหารมูลนิธิใจกระทิง และ บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด เข้าพบเพื่อเยี่ยมคาราวะ นายแพทย์โชคชัย สาครพานิช นายแพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี และลงพื้นที่เพื่อพบรับฟังบทบาทของ อสม. ในการช่วยควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 และปรึกษาท่านสาธารณสุขอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี และเจ้าหน้าที่ อสม. ในพื้นที่บางแตน เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนาการปฏิบัติงานของ อสม. ในพื้นที่ ทั้งนี้คณะเยี่ยมสำรวจได้เดินทางไปเยี่ยมสำรวจและศึกษาดูงาน เกี่ยวกับมาตรการในการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และรับฟังแผนการจัดตั้งอาสาสมัครโรงงาน (อสร.) ตามที่ท่านประธาน บริษัท ที.ซี. ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด ได้ปรึกษาไว้กับท่านผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ โดยทีมจากสถาบันสุขภาพอาเซียนมีแผนจะใช้กระบวนการ SALT ของ the Constellation เข้าไปร่วมพัฒนาเครือข่าย อสม. ของ ตำบลบางแตน อ.บ้านสร้าง และ อสร.ของบริษัท ที.ซี. ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด ในช่วงระหว่าง กรกฎาคม ถึงพฤศจิกายน พ.ศ. 2563

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนประชุมร่วม สปสช. เพื่อเตรียมความพร้อมหลักสูตร กปท.

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยอาจารย์ ดร. นายแพทย์วิชช์ เกษมทรัพย์ รองผู้อำนวยการสถาบันฯ ให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรเกียรติ อาชานานุภาพ คุณโชติรส โสมนรินทร์ ประธานกลุ่มภารกิจงานสาขาเขตและการมีส่วนร่วม คุณวีระชัย ก้อนมณี ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนระบบบริการสุขภาพชุมชม ที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting และคุณระนอง สุขเกษม หัวหน้ากลุ่มงานสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วม คุณศิริลักษณ์ ฟักทิม หัวหน้างานสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วม คุณเพียงพร สันทัด หัวหน้างานสำนักสนับสนุนระบบบริการสุขภาพชุมชน ที่ประชุมร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณศรี มงคลชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพินท์ เล่าซี้ และผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ วงศาวาส เพื่อเตรียมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ด้านการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ รุ่นที่ 2 ในวันที่ 30 กรกฎาคม และ 1-2 สิงหาคม ที่จะถึงนี้ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์

ม.มหิดล จัดพิธีเททองหล่อพระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ (ส่วนฐานองค์พระ)

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย ป.ธ.9 ผศ.ดร. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการเฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ (ส่วนฐานองค์พระ) โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี รองประธานคณะกรรมการอำนวยการฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการฯ ให้การต้อนรับ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ดร.ชลัท ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ และผู้แทนผู้บริหารส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมหย่อนแผ่นทองชนวนในพิธีเททองหล่อส่วนฐานองค์พระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ ณ โรงหล่อพระพุทธรักษา อ.รุ่งศิลป์ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

ในเวลาเดียวกันนี้ หัวหน้าส่วนงานภายในสำนักงานอธิการบดี ได้ร่วมประกอบพิธีในส่วนของการเททองหล่อพระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ ขนาดหน้าตัก 16 นิ้ว และ 9 นิ้ว ณ โรงหล่อพระพุทธรูปพรหมวิจิตร จังหวัดสมุทรสาคร โดยใช้ฤกษ์ทำพิธีเดียวกับพิธีเททองหล่อพระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณส่วนฐานองค์พระ

Cr: mahidolpr Facebook Page